HSSz – Tagok – Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A szervezet neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Az EMMI minisztériumi szervezeti struktúrájának sajátosságai miatt helyettes államtitkárságonként elkülönítve mutatjuk be a hivatalos statisztikai tevékenységet.

Intézményi elérhetőség:

osap.statisztika@emmi.gov.hu

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök


Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A nyugdíjbiztosítási, családtámogatási, fogyatékossági, pénzbeli egészségbiztosítási ellátások, valamint a rehabilitációs szakigazgatás és a szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások, intézmények egyes adatainak kezelésére terjed ki. Így statisztikai tevékenység is e területekhez kapcsolódik, a statisztikai és egyéb adatszolgáltatási jogszabályoknak megfelelően.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az ellátási jogosultsággal, a hatósági tevékenységgel (ellátások megállapítása, módosítása, megszüntetése stb.), folyósításával, illetve a szakterület működésével kapcsolatos adatok.

 

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján:

Statisztikák

Kiadványok


Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A statisztikai tevékenység magában foglalja az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program megfelelő köznevelési statisztikai adatgyűjtéseinek a megszervezését, végrehajtását, egyeztetve a felsőoktatási szakterülettel, illetve más minisztériumokkal. A tevékenység során összeállítja, megszerkeszti az adatgyűjtésekről szóló köznevelési statisztikai tájékoztatókat. A köznevelési statisztikai adatgyűjtések adatforrásai a következő adatgyűjtések: Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről (OSAP 1410), illetve Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól (OSAP 2220). Az adatszolgáltatók az egyes köznevelési intézmények, illetve fenntartóik.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A köznevelési intézmények által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, alapfokú művészeti iskolai, kollégiumi, fejlesztő nevelés-oktatási, pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokra vonatkozó főbb adatok:

 • gyermekek, tanulók száma,
 • pedagógusok száma, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma,
 • egyéb foglalkoztatottak száma,
 • csoportok, osztályok száma, végzettek száma,
 • az intézmények infrastrukturális ellátottsága.
 • A nem állami köznevelési intézmények oktatási kiadási, illetve bevételi adatai.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján:

Oktatási pénzügyi adatok. Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok


Felsőoktatásért felelős Helyettes Államtitkárság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

 • összefogja és koordinálja a felsőoktatási terület ágazati és fenntartói irányítást érintő statisztikai, adatgyűjtési és információs rendszereinek (mint pl. a Felsőoktatási Információs Rendszer) működtetését,
 • megszervezi és végrehajtja az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programnak megfelelő ágazati és fenntartói irányítást érintő felsőoktatási adatgyűjtéseket, adatellenőrzést, adatfeldolgozást és adatszolgáltatást, koordinálja és ellenőrzi az adatgyűjtésekről szóló statisztikai tájékoztatók összeállítását, megszerkesztését, felügyeli az oktatási ágazat statisztikai nyilvántartásait,
 • a felsőoktatási ágazati statisztika fejlesztése körében karbantartja az ágazati és fenntartói irányítást érintő statisztikai kérdőíveket, a statisztikai fogalomrendszereket, részt vesz a statisztikák harmonizációját és nemzetközileg összehasonlítható indikátorok fejlesztését célzó hazai programokban
A felsőoktatási ágazat adatainak forrása 2013 szeptembere óta elsősorban a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), bizonyos esetekben külön felsőoktatási adatgyűjtés. Az adatok szolgáltatói – általában a tanulmányi rendszerükön keresztül automatizáltan – a magyar felsőoktatási intézmények. A felsőoktatási statisztikai adatok gyűjtése néhány adatkört leszámítva nem hagyományos adatfelvétellel, hanem a Felsőoktatási Információs Rendszer, mint közhiteles adminisztratív adatbázis által automatikus adatbegyűjtéssel és a szükséges statisztikai adatok automatikus előállításával történik meg. A felsőoktatási statisztikai adatok döntő többsége esetében a Felsőoktatási Információs Rendszert is üzemeltető Oktatási Hivatal vesz részt közvetlenül az adatok előállításában.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

 • A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók létszáma, állandó lakhelye, állampolgársága, neme, elővégzettség szerzésének országa, stb.) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint, képzési szintenként és szakonként.
 • A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként.
 • Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben.
 • A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége.
 • Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben.
 • A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma. A nem állami köznevelési intézmények oktatási kiadási, illetve bevételi adatai.
 • A felsőoktatási intézmények hallgatóinak térítési és juttatási adatai.
 • Oktatók, kutatók, tanárok és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben.
 • Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága.
 • A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és képzési szint szerint.
 • A felsőoktatási intézményekbe felvételiző, első helyre jelentkezett pályázók adatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a jelentkezés évében érettségizettek száma, az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma, a jelentkezések összes száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.
 • A felsőoktatási intézményekbe felvételizett felvételt nyert pályázók létszámadatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a felvétel évében érettségizettek száma, az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.
 • A nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Oktatási Hivatal honlapján:

Felsőoktatási statisztikák


Kulturális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális ágazata az éves, kötelező OSAP statisztikai adatgyűjtéseinek tervezését, koordinálását, végrehajtását, feldolgozását és közzétételét intézi. Az adatszolgáltatók a közművelődési tevékenységet folytató intézmények, önkormányzatok, szervezetek, vállalkozások; a könyvtárak; az állatkertek (vadasparkok és kultúrparkok); a muzeális intézmények; a kiállítás szervezők; a levéltárak és az előadó-művészeti szervezetek: színházak, táncegyüttesek, zenekarok. A közművelődési adatgyűjtés végrehajtásában a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Igazgatóság, a könyvtári adatgyűjtés végrehajtásában az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, a levéltári adatgyűjtés végrehajtásában a Magyar Nemzeti Levéltár vállal szerepet. Közvetlenül az EMMI-nek szolgáltatnak adatot az Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartott szervezetek a színházak, táncegyüttesek, zenekarok tevékenységéről, a muzeális intézmények és az állatkertek. Az adatszolgáltatás évente egy alkalommal egységes felületen elektronikusan történik.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

 • A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság). A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések; Ismeretterjesztés. Táborok; Kiállítások, műsorok, rendezvények; Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók. Székhelyen kívül végzett tevékenység; Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok.
 • Állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok adatai állatállománya. Állatkertek látogatottságának jellemzői. Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók. Az állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
 • A könyvtári telephelyek adatai (száma, alapterület, nyitva tartás). A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok. A könyvtárhasználat adatai. Könyvtári programok és képzések. Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról. A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai. A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
 • Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga. A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak. Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása. Muzeális intézmények kutatásai, publikációi. Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai. Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások). Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen). Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói. A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
 • Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma). A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok).
 • A levéltári anyag feldolgozása. A levéltári anyag mennyiségének változása. A levéltári anyag rendezettsége. Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység. A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok. A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások. Tudományos és közművelődési feladatok. A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
 • A színházak és operák látogatottsági adatai jegyfajták szerint. Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látogatószám). Színházi (opera) előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben). Az év folyamán bemutatott és felújított darabok. A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai. Vendégszereplő színházi (opera) társulatok adatai. A színház (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
 • Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma). Hangverseny bérletezés adatai. Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai.
 • A táncegyüttesek látogatottsági adatai jegyfajták szerint. Táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben). A táncegyüttesek az év folyamán bemutatott és felújított darabjai. Táncegyüttes külföldi vendégszereplései. Vendégszereplő táncegyüttes társulatok. A táncegyüttes adatai: állandó játszóhely befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján:

Kulturális Statisztikai Rendszer