Digitális gazdaság és társadalom 2 - módszertan

Módszertan

DESI = Digital Economy and Society Index

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő, évente közzétett mutató az EU tagállamainak a digitális gazdaság és társadalom kiépítésében elért eredményeit méri, elsősorban az Eurostat adatai alapján. A mutató segítségével az uniós tagállamok azonosíthatják a kiemelt beruházásokat és intézkedéseket igénylő területeket. A DESI az európai szemeszter digitális komponensének elemzése során is alapvető eszköznek számít. A mutató magában foglalja a nemzeti digitális szakpolitikák részletes elemzését is, amely áttekintést ad a tagállamok előrehaladásáról és a szakpolitikák végrehajtásáról. Az Európai Bizottság az egyes tagállamokra vonatkozó részletesebb távközlési fejezetet is csatolt a jelentésekhez. A tagállamok közötti jobb összehasonlíthatóság érdekében a DESI határokon átnyúló elemzésekre is lehetőséget ad a konnektivitás, a készségek, az internetes szolgáltatások használata, a digitális technológiák vállalkozások általi alkalmazása, a digitális közszolgáltatások, az infokommunikációs kutatás-fejlesztési és innovációs beruházások, valamint a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram forrásainak tagállami felhasználása tekintetében.

Az Európai Bizottság 2015 óta minden évben közzéteszi a DESI-indexet, melynek előnye, hogy a tagországok digitális versenyképességére összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre. Ugyanakkor hátránya, hogy az évente változó és nehezen átlátható módszertan miatt, idősorosan csak igen korlátozottan összehasonlítható önmagával. Az egyes országok digitális fejlettségét követő évenkénti összehasonlításban további hátrányt jelent, hogy a számításnál alkalmazott indikátorok egy része évente változik, és a számításnál alkalmazott többszintű súlyrendszer módosulása nehezen követhető. A DESI-index elemzésénél figyelembe kell venni azt is, hogy az adatforrások egy része nem publikus, ezért nem tekinthető teljes mértékben hivatalos statisztikának.

További információ a DESI honlapján található: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. „A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) 2020, országjelentés Magyarország” című anyag forrása: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/hungary.

A kiadványban szereplő adatok forrása az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 2003-as számú, „Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközhasználatáról” című önkéntes lakossági adatgyűjtése. A megfigyelés célja a háztartások és a magánszemélyek infokommunikációs (IKT) eszközökhöz való hozzáférésének és eszközhasználatának mérése, a fejlődés irányainak megfigyelése.

A hazai felmérés kérdőíve az EU-ban alkalmazott modellkérdőívvel harmonizáltan került kialakításra. A kérdőív az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete alapján kötelező és tartalmában, módszertanában harmonizált felmérés. Magyarországon EU grant támogatás keretében valósult meg a felmérés.

A felmérés kérdőíve tartalmaz minden évben megfigyelt, illetve évente változó kérdéscsoportokat is. Az elemzés döntően a 3 hónapon belüli internethasználatra vonatkozik. A szövegben jeleztük, amikor az egyéb használati kategóriákra vonatkozik az elemzés.

Az adatgyűjtés lefedettsége és megfigyelési egysége: A felvétel az Eurostat módszertani előírásainak megfelelően azokra a magyarországi háztartásokra terjed ki, amelyeknek legalább egy 16–74 év közötti életkorú tagja van, illetve bizonyos kérdéscsoportoknál, a háztartás egy-egy 16–74 év közötti tagjára.

A megfigyelés jellemzői: Földrajzi értelemben a felvétel kiterjed Magyarország egész területére, illetve a területén élő háztartásokra és magánszemélyekre.

A mintavétel felvételi kerete: A 2011-es népszámlálási címállományra épülő és az építési- és bontási jelentésekkel folyamatosan frissülő címregiszter adja a felvételi (mintavételi) keretet.

Az adatszolgáltatók kiválasztása a KSH általános lakossági mintavételi eljárása szerint történik: önreprezentáló és nem önreprezentáló települések mintája, kiegészülve a közigazgatási határok (megyék, fővárosi kerületek) és településnagyság-kategóriák szerinti rétegzéssel és a lakások véletlen szisztematikus kiválasztásához alkalmazott implicit rétegzéssel.

Mintanagyság: 10.000 háztartás. Rotáció: 2019-ben a mintába került háztartások közel 40%-a cserélődött. Az adatgyűjtés típusa: önkéntes. Módja: kérdezők által történő személyes interjú, tablet használatával. A felvétel eszmei időpontja: 2019. április 1. 0:00 óra. Amennyiben a kérdőívben szereplő kérdésre a válasz a megelőző 3, illetve 12 hónapra vonatkozik, akkor az időtartamot ettől az időponttól kell visszaszámítani. Felvételi időszak: 2019. május 2–31.