A koronavírus-járvány lehetséges hatásai a mezőgazdasági idénymunkára

Az időszaki mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a koronavírus-járvány következtében világszerte nehézségekbe ütközik. A mezőgazdasági idénymunkákra nehezebb időszaki alkalmazottakat találni a bevezetett utazási korlátozások, határlezárások miatt. Hazánkban is gondot jelenthet az idénymunkák elvégzése, a leginkább kitettek az ültetvénytermesztő (gyümölcs, szőlő), valamint a kertészetre szakosodott gazdaságok. Az idénymunka éven belüli felhasználásának üteme eltérő (tavaszi, őszi munkacsúcsok), így a járvány okozta intézkedések időbeni alakulása nagyban befolyásolhatja, hogy mely ágazatokban mutatkozik hiány. A zöldségtermesztőknél tavasszal, nyár elején jelentkezik a munkacsúcs, míg az ültetvénytermesztőknél az év folyamán többször is, kora tavasszal, nyáron és ősszel.

A legnagyobb munkaigénye a szakosodott szőlészeteknek volt

A gazdaságtípusokat és a rájuk jellemző munkaerő-felhasználás szerkezetét a 2016. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás adatai mutatják, amikor a mezőgazdaság teljes munkaerő-felhasználása 409 ezer éves munkaerőegység (ÉME) volt, azaz a ráfordítás ennyi ember teljes munkaidős (évi 1800 óra) munkavégzésének felelt meg.

A vizsgálatba bevont gazdaságokban a ráfordítás 55%-a, 226 ezer ÉME realizálódott.

  • Ennek 26%-át (59 ezer ÉME) a gabonatermesztők,
  • 11%-át a szántóföldi növénytermesztők (gyökgumós növény-, zöldség-, dohánytermesztők) adták.
  • Az ültetvénytermesztésre és kertészeti gazdálkodásra jellemző típusok a további egynegyedét, 57 ezer ÉME-t használtak fel.

Az időszaki alkalmazottak összesen 34 ezer ÉME munkát végeztek a vizsgált gazdaságokban.

A legnagyobb munkaerőigénye a szakosodott szőlészeteknek, a vegyes ültetvény-, szőlő és kertészeti termékeket termesztőknek és a növényházi kertészeteknek volt 2016-ban.

  • Egységnyi standard termelési érték előállításához egy szőlészetnek átlagosan 13-szor több munkaerő-ráfordításra van szüksége, mint egy szakosodott baromfitartónak.
  • A gabonatermesztőkkel összehasonlítva pedig átlagosan ötszörös a különbség.

Általánosságban megállapítható, hogy a legnagyobb munkaintenzitás az ültetvénytermesztőkre, a kertészetekre, a szántóföldi zöldségtermesztőkre jellemző, míg a legalacsonyabb érték a szakosodott állattartóknál és a gabonatermesztőknél figyelhető meg.

1. ábra
A leginkább és legkevésbé munkaerő-igényes gazdaságtípusok*

A szakosodott ültetvénytermesztők támaszkodnak a legnagyobb mértékben az idénymunkásokra

A gazdaságszerkezeti összeírások adatai alapján a vizsgált gazdaságok teljes munkaerő-felhasználásának 15%-át (34 ezer ÉME) az időszaki alkalmazottak adják. Ezen belül a szakosodott ültetvénytermesztők támaszkodnak a legnagyobb mértékben idénymunkásokra. Az éves ráfordítás nagyjából 40%-át időszaki alkalmazottak végzik a gyümölcsültetvényeken, szőlészetekben, vegyes ültetvénygazdaságokban. Emellett a szántóföldi zöldség, dohány, gyökgumós növények termesztői és a kertészetek emelkednek ki a mutató tekintetében. A legnagyobb mértékben ezek a gazdaságok lehetnek érintettek a szezonális munkaerő hiányában. Ezzel szemben az állattartásban az idénymunka szerepe kisebb, ezek a gazdaságok kevésbé kitettek a kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamatoknak.

2. ábra
Az időszaki alkalmazottak munkaerő-felhasználásának aránya a teljes ráfordításon belül*

A mezőgazdasági idénymunka éven belüli csúcsa szakágazatonként eltérő

Az egyes szakágazatokban a munkacsúcs más-más időszakban jelentkezik, így eltérő lehet a gazdaságok kitettsége a munkaerőhiánynak attól függően, hogy a korlátozó intézkedések hatása, az esetleges munkaerőhiány meddig tart. A mezőgazdasági idénymunka éven belüli csúcsa júliusban van, 2019-ben mintegy 10 000 fő volt az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott idénymunkások átlagos állományi létszáma.

3. ábra
A mezőgazdasági idénymunkások létszáma havonta, 2019\u207A

A legtöbb munkavállalót a gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése, az almatermésű, csonthéjas termesztése, a zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése és a szőlőtermesztés szakágazatokban jelentették. Nagy különbség azonban, hogy az idénymunkások átlagos állományi létszámsúlya

  • a gabonatermesztésben a legintenzívebb júliusi hónapban 13 (a teljes munkaidőben alkalmazásban állókhoz képest),
  • az almatermesztésben a szeptember–októberi szüret idején 131–135,
  • a dohánytermesztésben pedig augusztusban közel 400%, azaz a teljes munkaidős alkalmazottak számának négyszerese segíti a betakarítást.
4. ábra
Az idénymunkások átlagos állományi létszámának aránya a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos állományi létszámához viszonyítva, 2019\u207A, %

Az egyes szakágazatokban máskor tetőzik a szezonális munkaerőigény. A gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése szakágazatban júliusban, a dohánytermesztésben augusztusban van a legtöbb munka. A zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése szakágazatban májustól júliusig tart a munkacsúcs. Az almatermésű, csonthéjas termesztése ágban a június–július mellett egy szeptember–októberi betakarítási csúcs figyelhető meg. A szőlőtermesztésben három, a különböző munkákhoz igazodó csúcs rajzolódik ki.

Az egyes mezőgazdasági szakágazatokban alkalmazott idénymunkások létszámának havi alakulása, 2019+

5. ábra
Almatermésű, csonthéjas termesztése\u207A
6. ábra
Szőlőtermesztés\u207A
7. ábra
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése\u207A
8. ábra
Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése\u207A
9. ábra
Dohánytermesztés\u207A
10. ábra
Növénytermesztési szolgáltatás\u207A

Az idénymunkában leginkább érintett gazdaságok földhasználatának adott ágazaton belüli súlya jelentős

A vizsgálatba bevont, az idénymunka alkalmazásában leginkább érintett gazdaságok ágazaton belüli súlyát jól mutatja, hogy részesedésük az adott ágazatra jellemző földhasználatból a teljes mezőgazdasági területen belül jelentős. Az intenzív használatú területek négyötöde-kilenctizede ezekre a gazdaságokra jellemző, így az adott termékcsoport kibocsátásában meghatározóak ezek a gazdaságok. A zöldség- és szamócaterület 80, az üvegházak több mint 90, a virág- és dísznövényterület közel 100%-a az érintett gazdaságok használatában volt 2016-ban.

1. tábla

Az idénymunka által érintett gazdaságok földhasználaton belüli aránya gazdaságtípusonként* (%)

Gazdaságtípusok Mezőgazdasági terület Szántóterület Zöldségfélék és szamóca területe szabadföldön Szántóföldi növények és zöldségek üvegházban Használt gyümölcsös területe Használt szőlőterület Szántóföldi virág- és dísznövény terület, faiskola nélkül
Szántóföldi növények (gyökgumós, zöldség, dohány) 7,1 7,2 53,6 1,0 1,5 0,5 0,3
Növényházi kertészet 0,2 0,2 1,0 75,2 0,1 0,1 0,8
Szabadföldi kertészet 0,4 0,5 12,9 0,3 0,1 0,0 90,4
Egyéb kertészet 0,3 0,2 1,4 5,3 0,6 0,5 6,2
Szőlészet 1,0 0,1 0,0 0,0 0,6 58,8 0,0
Gyümölcsök termesztése 1,4 0,4 0,3 0,0 55,9 1,7 0,0
Vegyes ültetvény-termesztés 0,3 0,2 0,1 0,0 3,0 5,1 0,0
Vegyes növénytermesztés (kertészet, ültetvény, szőlészet, szántó vegyesen) 3,0 2,8 10,0 9,7 17,1 7,0 1,4
A vizsgált gazdaságok területe az összes terület arányában 13,6 11,6 79,1 91,6 78,8 73,8 99,1
*A 2016. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás adatai alapján.

A gyümölcs-, bor-, burgonya- és kertészeti termékek együttes kibocsátása a teljes érték 15%-át adta

A magyar mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásán belül a gabonaféléknek, az ipari növényeknek és a baromfinak van a legnagyobb súlya. (Együtt a teljes kibocsátás felét adják.) A gyümölcs-, bor-, burgonya- és kertészeti termékek kibocsátása együttesen szintén jelentős, 2019-ben a három termékcsoport a teljes érték 15%-át (428 milliárd forint) adta. A friss zöldségek a kibocsátás 7,3, a gyümölcsfélék 4,1%-át adták.

11. ábra
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának megoszlása, 2019\u207A

Módszertan

A gazdaságtípusok és a rájuk jellemző munkaerő-felhasználás szerkezete a 2016. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás adatai alapján elemezhető. A vizsgálatba csak a nagyobb, legalább 5000 Euro Standard Output méretkategóriát elérő gazdaságokat vontuk be. A mintavételes összeírás eredményeképpen 97 ezer gazdaság (az összes gazdaság valamivel több mint ötöde) érte el ezt a méretet az összes, 431 ezer gazdaságból. Az állandó és időszaki alkalmazottak munkaerő-ráfordításának 90–90%-a ezeknél a gazdaságoknál volt, így elegendőnek látszott ezt a kört vizsgálni. A gazdaságtípus meghatározásának alapja a Bizottság 1242/2008/EK rendelete volt, amely szerint a gazdaságokat fő gazdaságtípusokba (két számjegyű osztályozás) soroltuk. Az elvégzett munka mennyiségét, azaz az éves munkaerőegység (ÉME) összegét és nem az alkalmazottak számát vizsgáltuk.

Az idénymunkások havi létszámának alakulását a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési szervezetek teljeskörűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek létszámmegfigyelése teszi lehetővé.

A termékcsoportok bruttó kibocsátási érték adatai a mezőgazdasági számlarendszer 2019. évi előzetes adataiból származnak.

2. tábla

Módszertani táblázat

Általános gazdaságtípus Fő gazdaságtípus
1. Szakosodott szántóföldi növénytermesztés 15. Szakosodott gabona-, olajosmag- és fehérjenövény-termesztés
16. Szántóföldi növények termesztése
2. Szakosodott kertészet 21. Szakosodott növényházi kertészet
22. Szakosodott szabadföldi kertészet
23. Egyéb kertészet
3. Szakosodott ültetvénytermesztés 35. Szakosodott szőlészet
36. Gyümölcsök és citrusfélék szakosodott termesztése
37. Szakosodott olajbogyó-termesztés
38. Különféle szántóföldi növények vegyesen
4. Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása 45. Szakosodott tejtermelés
46. Szakosodott marhatartás – tenyésztés és hízlalás
47. Marhatartás – tejtermelés, tenyésztés és hízlalás vegyesen
48. Juh, kecske és egyéb tömegtakarmány-fogyasztó jószág
5. Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása 51. Szakosodott sertéstartás
52. Szakosodott baromfitartás
53. Különféle abrakfogyasztó állatok vegyesen
6. Vegyes növénytermesztés 61. Vegyes növénytermesztés
7. Vegyes állattartó gazdaságok 73. Vegyes állatállomány, főként tömegtakarmány-fogyasztó állatok
74. Vegyes állatállomány, főként abrakfogyasztó állatok
8. Szántóföldi növények – állattartás vegyesen 83. Szántóföldi növények – tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartása vegyesen
84. Különféle növények és állatok vegyesen
9. Osztályba nem sorolt gazdaság 90. Osztályba nem sorolt gazdaság