Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

16. KULTÚRA, SPORT

Kiadott mű: az a nyomdai vagy más sokszorosítási eljárással készített kiadvány – könyv (legalább 49 oldal, szerepel a Magyar Nemzeti Bibliográfiában), füzet (4–48 oldal terjedelmű) –, amelynek megjelenése nem periodikus, és a közönség számára hozzáférhető. A statisztikai számbavétel szempontjából egy mű – még ha többkötetes is – egy egységnek számít.
Azonos mű újabb kiadása külön kiadott mű.
A kiadott könyvek és füzetek tárgykör szerinti csoportosítása, osztályozása a nemzetközi ajánlásnak megfelelő egyetemes tizedes osztályozás (ETO) alapján történik.

Példányszám: a kiadott mű megjelenésekor kinyomtatott darabszámot kifejező mutató.

Tudományos irodalom: azoknak a könyveknek és füzeteknek az összefoglaló megnevezése, amelyek valamely tudományág új eredményeit közlik, vagy bizonyos ismereteket tudományos rendszerezésben tárgyalnak. A tudományos irodalom felhasználói körét magas képzettségű, speciális érdeklődésű személyek alkotják.

Ismeretterjesztő irodalom: azoknak a könyveknek és füzeteknek az összefoglaló megnevezése, amelyek népszerű formában tárnak tudományos ismereteket az olvasó elé, továbbá azok a szakmai kérdésekkel foglalkozó művek, amelyek közérthetőek.

Szakirodalom: azoknak a könyveknek és füzeteknek az összefoglaló megnevezése, amelyek közérthető formában közölnek alapfokú, középfokú vagy felsőfokú szinten szakmai kérdéseket.

Szépirodalom: IIde tartoznak a verses művek, antológiák, regények, elbeszélések, lektűr jellegű művek, színművek, film- és más forgatókönyvek, egyéb szépprózai művek (irodalmi riportok, életrajzi regények stb.).

Az ifjúsági és gyermekirodalom tartalmazza az óvodáskorúaknak kiadott (képeskönyveket, kifestőket, leporellókat, verses- és meséskönyveket), a 6–14 évesek és a 14 éven felüliek részére írt szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket.

Tankönyv: A tankönyv azoknak a könyveknek és füzeteknek az összefoglaló megnevezése, amelyek egy-egy témakör anyagát tartalmazzák a rendszeres valamint a tanfolyami oktatás számára.

Települési könyvtár: általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amelynek feladata a lakosság (a könyvtárat használó személyek) művelődési és tájékozódási igényének kielégítése.

Könyvtári állomány: a könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett dokumentumok összessége (a könyvek, a bekötött folyóiratok, a mikrofilmek, az audiovizuális dokumentumok és egyéb kiadványok).

Beiratkozott olvasó: (érvényes regisztrációval rendelkező használó): az a könyvtárhasználó, akinek adatait a könyvtár nyilvántartásba vette, és ennek alapján használhatja a könyvtár szolgáltatásainak egy részét vagy egészét.

Színházlátogató: az a személy, aki a színház által tartott valamely előadáson részt vesz.

Mozilátogató: az a személy, aki valamely mozielőadáson részt vesz.

Hangverseny-látogató: az a személy aki, valamely hangversenyen részt vesz.

Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv vagy egyéb fenntartású intézmény.

A közművelődési intézmény szerepét betöltheti:

 

A közművelődés feltételeit biztosíthatja a fent említetteken kívül a közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségének támogatása érdekében működtetett, e célra alkalmassá tett, rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (gyakoribb helyszínei a polgármesteri hivatal, az egészségügyi létesítmények, vállalat, párthelyiség, oktatási intézmény).

Ismeretterjesztés: Különböző természettudományi, társadalomtudományi, művészeti témákkal foglalkozó előadások (ankét, vita, beszámoló stb.), melyek többnyire specializált, összefüggő ismereteket nyújtanak. Az adott tudományterület legújabb eredményeit ismertetik.

Alkotó művelődési közösségek: Olyan állandó tagsággal rendelkező, rendszeresen foglalkozást tartó, többnyire vezetővel rendelkező közösség, amely az egyéni vagy közös alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutatja.
Csoportosítása az alábbi:

Klubok, körök, szakkörök: Olyan állandó tagsággal rendelkező, foglalkozásokat rendszeresen tartó művelődő, társas közösség, amely korcsoporttól függetlenül a társas együttlét öröméért, vagy valamely témakörben való mélyebb jártasság, ismeret megszerzéséért, többnyire szakmai vezető, vezetőség irányítása mellett vállalja szabadidejének hasznos eltöltését.

Tanfolyamok, képzések:

Tanfolyamok az azonos érdeklődésű ismereteket elsajátító személyek számára szervezett rendezvények, esetenként számonkéréssel. Főbb típusai:

Képzések a közművelődési intézmény által szervezett alap-, közép- és felsőfokú OKJ-szakképesítést adó, valamint akkreditált szakmai képzések.

Kiállítások, műsorok, rendezvények: A közművelődési intézmény által szervezett kiállítások, művészeti és szórakoztató rendezvényei. Főbb formái:

Ismeretterjesztő előadás látogatója: Ismeretterjesztő előadás látogatója az a személy, aki az ismeretterjesztő előadáson részt vesz.
Az ismeretterjesztőelőadás-látogatások számának megállapításánál minden látogatót annyiszor vesznek figyelembe, ahány előadáson részt vesz.

Tagok száma az alkotó művelődési közösségekben: Tagok száma a szervezett közösségekben azok, akik a közművelődési intézmények azonos érdeklődési körű közösségeiben (művészeti csoportokban, népművészeti csoportokban, tárgyalkotó művészeti csoportokban) részt vesznek. Számukat jelentkezés, beiratkozás, tagdíjfizetés alapján, ahol ilyen nincs, a foglalkozáson résztvevők átlagos száma alapján állapítják meg. Egy személy egyidejűleg az intézmény több közösségének is tagja lehet.

Klubok, körök, szakkörök résztvevői: Résztvevő az, aki a klubok, körök, szakkörök egyes összejövetelein jelen van, minden tagot annyiszor véve figyelembe, ahány összejövetelen részt vett.

Tanfolyamok, képzések résztvevői: Számukat jelentkezés, beiratkozás, tandíjfizetés alapján állapítják meg. Statisztikai számbavételnél a résztvevők száma a tanfolyamok, képzések beírt hallgatóival azonos. A képzéseknél a résztvevőket az év egészére kell számítani.

Kiállítás, műsorok, rendezvények látogatója: Látogató az a személy, aki kiállításon, műsorokon, rendezvényeken belépődíj ellenében vagy anélkül vesz részt. A rendezvények látogatóinak a számát – esetenként – becsléssel állapítják meg.

Közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatója: Közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatója az a személy, aki a közművelődési intézmények bármely rendezvényén (beleértve ezen intézmények ismeretterjesztő tevékenysége, alkotó művelődési közösségek tevékenysége, klubok, körök, szakkörök tevékenysége keretében szervezett rendezvényeket és a kiállításokon, műsorokon, rendezvényeken résztvevőket) részt vesz. A látogatók számánál minden személyt annyiszor vesznek figyelembe, ahány rendezvényen részt vett.

Múzeumlátogató: az a személy, aki a múzeum kiállításainak bármelyikén részt vesz.

Iskolai sportköri munkában részt vevők: rendszeres sporttevékenységet folytató, az általános és középfokú iskolák nappali tagozatos tanulói.

Iskolai sportegyesületi munkában részt vevők: iskolai vagy iskolán kívüli versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói szerződés alapján sportoló diáksport-egyesületi tagok.

Tornaterem, tornaszoba: Iskolai testnevelés céljára épített, felszerelt és használt oktatási helyiség.

Bővebb információk a Módszertani információk (metaadatok) menüpontból érhetők el:


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás