Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2019. IV. negyedév

Nőtt az információ, kommunikáció területén működő vállalkozások árbevétele

2019. IV. negyedévben az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások folyó áron 1047 milliárd forint árbevételt értek el az értékesítéseik során, 6,6%-kal többet, mint az előző év azonos negyedévében. A legnagyobb súlyt jelentő információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatási ágazatok vállalkozásainak együttes árbevétele 12, míg a távközlési ágazaté 8,2%-kal emelkedett.

2019-ben a nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások 3576 milliárd forint árbevételt értek el, ami a teljes nemzetgazdaság árbevételének a 3,4%-a. Ezen belül a távközlési ágazat vállalkozásainak értékesítésből származó árbevétele (1234 milliárd forint) 2,3, az információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatási ágazatoké (1690 milliárd forint) 14%-kal nőtt 2018-hoz képest.

A bruttó átlagkereset 11%-kal emelkedett

2019. IV. negyedévben a nemzetgazdasági ágban 85 ezer fő állt teljes munkaidőben alkalmazásban, 1,6%-kal több, mint egy évvel korábban. A távközlési ágazatban 6,7%-kal csökkent a létszám, az információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatási ágazatokban összességében 5,5%-kal meghaladta az előző évit. A bruttó átlagkereset (640 ezer forint) egy év alatt 11%-kal emelkedett a nemzetgazdasági ágban. A legmagasabb átlagkereset (673 ezer forint) az információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatás területén volt.

2019-ben az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág vállalkozásainál a havi bruttó átlagkereset (623 ezer forint) 11%-kal emelkedett az előző évihez képest, amely megegyezik a távközlés, valamint az információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatás területén mért növekedéssel.

Másfélszeresére bővült a mobil-adatforgalom

2019. IV. negyedév végén a mobil-előfizetések száma 12,5 millió volt. (Az előfizetések száma tartalmazza az M2M-kártyák számát is, ami az emberi beavatkozás nélküli kommunikációt jelenti.) A mobil-előfizetéseken belül a havidíjas előfizetések száma megközelítette a 8,8 milliót. Egy év alatt 199 ezerrel csökkent a feltöltőkártyás előfizetések száma, az üzletágban tapasztalható visszaesés 8 éve tart. Ebben szerepet játszott a feltöltőkártyás előfizetések ellenőrzéséről szóló, 2017 elején életbe lépett hatósági rendelet1, amely előírja az előfizetők számára a kötelező adategyeztetést.

A mobiltelefon-előfizetések száma az előfizetés típusa szerint*

A kombinált szolgáltatáscsomagok és a havidíjas előfizetések elterjedésével a mobil-adatelőfizetések száma is folyamatosan emelkedik. A havidíjas előfizetések adatforgalmat is biztosítanak az előfizetőknek, és a percdíjai is kedvezőbbek. 2019 IV. negyedévében a mobilhálózat adatforgalma folyamatosan, 110 petabyte-ra emelkedett. Az összes adatforgalom:

  • 94%-a már 4G/LTE-rendszeren,
  • 4,5%-a 3G/UMTS-rendszeren keresztül zajlott,
  • 1,8%-a GPRS-adatforgalom volt.
A mobilhálózat adatforgalma*

2019. IV. negyedévben a mobilhálózatból indított hívások száma (2,0 milliárd darab) és a mobiltelefonálással töltött összes idő (5,9 milliárd perc) egyaránt 0,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Egy mobil-előfizetésre átlagosan napi 5,1 perc beszélgetés jutott.

2019-ben a mobilhálózatok adatforgalma meghaladta a 368 petabyte-ot, ami 54%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az év során összesen 8,0 milliárd mobilhívást indítottak, az innen indított hívások időtartama meghaladta a 24 milliárd percet, ami 3,4%-kal több az egy évvel korábbinál.

A mobilhívások száma
A mobilhívások időtartama

2019. IV. negyedévben 2,7%-kal több hívást indítottak saját hálózatba, mint egy évvel korábban, időtartamuk azonban összességében 3,0%-kal csökkent. A más mobilhálózatban végződő hívások száma gyakorlatilag stagnált, időtartamuk 6,2%-kal nőtt. A kis súlyú nemzetközi hívások időtartama – a 2019. I. negyedév végéig tartó növekedést követően – a IV. negyedévben 2,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Tovább csökkent a vezetékes hívások száma és időtartama

A vezetékes fővonalak száma 2019. IV. negyedév végén 3,2 millió volt, 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Száz lakosra 33 darab vezetékes fővonal jutott. A fővonalak 83%-a egyéni előfizetőhöz tartozott, számuk 1,5%-kal csökkent. Az üzleti fővonalak aránya 16% volt.2

A vezetékes fővonalakon belül a VoIP-hangcsatornák (kábeltelevíziós, illetve széles sávon megvalósuló, helyhez kötött telefonszolgáltatás) aránya 71%-ot tett ki. A hívások 59%-a VoIP-hangcsatornán zajlott. A beszélgetések összesített idejének 62%-a részben vagy teljesen VoIP-alapú hívás volt.

A helyhez kötött VoIP-telefonálás alakulása

A korábbi negyedévekhez hasonlóan 2019. IV. negyedévben a vezetékestelefon-használat visszaszorult: a vezetékes hálózatból indított hívások száma 6,9%-kal kevesebb, időtartama 8,8%-kal rövidebb volt, mint 2018 IV. negyedévében. A hívások átlagos ideje 0,1 perccel csökkent egy év alatt.

2019. IV. negyedévben a hazai (a helyi, a belföldi vezetékes és a mobilhálózatba történő) hívások együttes száma 6,8%-kal mérséklődött, a beszélgetések időtartama 8,4%-kal rövidebb volt, mint egy évvel korábban. A vezetékes hívások 70%-át egyéni fővonalról, 28%-át üzleti előfizetésről indították. A vezetékes telefonálással töltött idő 88%-a egyéni, 11%-a üzleti hívás volt. A helyi és a belföldi vezetékes hívások közel háromnegyedét egyéni előfizetők kezdeményezték. A nemzetközi hívások 61%-át üzleti fővonalról indították.3

A vezetékes hívások száma
A vezetékes hívások időtartama

Az előfizetők kevesebbszer, de alkalmanként hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (5,0 perc), mint mobiltelefonról (2,9 perc). Az egy vezetékes fővonalra jutó hívások száma 3-mal, az egy mobil-előfizetésre jutó hívásoké 9-cel kevesebb volt az előző év IV. negyedévinél. Az összes telefonbeszélgetésre fordított idő 88%-át a mobiltelefonról indított hívások tették ki.

2019-ben folytatódott a több éve tartó csökkenő tendencia, a vezetékes hálózatból indított hívások száma 12, időtartama 8,8%-kal esett vissza a 2018. évihez képest.

Erőteljesen emelkedett az internet-hozzáférési szolgáltatások árbevétele

Az internet-előfizetések száma 2019. IV. negyedév végén 10,3 millió volt, 3,2%-kal több a 2018. IV. negyedévinél. A piac koncentráltsága magas, az előfizetések több mint 97%-át 10 szolgáltató biztosította. Az internet-előfizetések 82%-át egyéni, 18%-át üzleti szerződések adták.

Az internet-előfizetések számának alakulása

A több éve tartó, lendületes fejlődés mögött részben az áll, hogy a szolgáltatók gyorsan alkalmazkodtak a technológiai változásokhoz, továbbá az okostelefonok elterjedése és az árverseny is segítette a folyamatot, ezek összességében azt eredményezték, hogy a mobilinternet-előfizetések egyre inkább megfizethetőek, ami az internet-előfizetések megoszlásában is látszik:

  • 69%-uk mobilinternet,
  • 15%-uk kábeles,
  • 8%-uk optikai,
  • 7%-uk xDSL,
  • 1%-uk más technológiára vonatkozik.

A vezetékes internet letöltési forgalma4 évről évre dinamikusan növekszik, a letöltési forgalom 32, a feltöltési 40%-kal volt nagyobb 2019 IV. negyedévében, mint az előző év azonos időszakában.

2019 egészében a vezetékes hálózatok letöltési forgalma 3205, feltöltési forgalma 1096 petabyte-ot tett ki.

A vezetékes internet adatforgalmának alakulása

A vezetékesinternet-szegmens minőségi fejlődését mutatja, hogy az előfizetések a fejlett hozzáférést biztosító kategóriákban (kábeles és optikai technológiák) eltolódtak a kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok irányába.

A vezetékes internet-előfizetések megoszlása a garantált sávszélességek szerint
A vezetékes internet-előfizetések megoszlása a névleges sávszélességek szerint

Az internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele folyamatosan növekszik, a 2019. IV. negyedévi változás számottevően meghaladta az előfizetésszám-bővülést. A 79 milliárd forintos árbevétel folyó áron 14%-kal több volt az egy évvel korábbinál, és több mint fele a mobilinternet-hozzáférési szolgáltatásból származott.

2019-ben az internet-hozzáférési szolgáltatások árbevétele 14%-kal nőtt, és meghaladta a 300 milliárd forintot.

Az internet-előfizetésekből származó nettó árbevétel alakulása

A televízió-előfizetések egyre nagyobb hányadát a digitális csomagok teszik ki

2019. IV. negyedév végén a televíziószolgáltatás5 előfizetéseinek száma 1,6%-kal csökkent 2018 IV. negyedévéhez képest, és megközelítette a 3,7 milliót. A televíziószolgáltatás 80%-a már digitális technológián történik. Az előfizetői csomagok 73%-a vezetékes jelátviteli hálózaton keresztül jutott el az előfizetőkhöz. A triple-play – azaz tévé-, vezetékeshang- és internetszolgáltatást egyaránt tartalmazó – előfizetések a legnépszerűbbek, számuk 0,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A televíziószolgáltatás előfizetéseinek megoszlása az előfizetői csomagok és jelátviteli technológiák szerint, 2019. IV. negyedév
A televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma az előfizetői csomagok szerint

Módszertani megjegyzések

Az évközi adatok nem tekinthetők véglegesnek, azok az év folyamán – a negyedévenkénti korrekciók miatt – módosulhatnak. A tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) az internetszolgáltatás önálló tevékenységként nem szerepel, de bejelentésköteles, ezért az adatszolgáltatói kör alapját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján közzétett hírközlési szolgáltatók jegyzéke képezi. A tárgyév adatszolgáltatóinak kijelölését a jegyzék előző év szeptemberi állapota szerint végezzük el. A dinamikus viszonyszámok számításánál a nem kerekített értékeket vettük alapul. A részadatok összegei – a kerekítések miatt – eltérhetnek az összesen adatoktól. A vezetékes távközlésre vonatkozó adatok kismértében (1,0% alatt) eltérnek egymástól, mivel különböző adatforrásokból származnak (OSAP KSH-fejezet 1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények, OSAP ITM-fejezet 1707 A távközlési tevékenység évközi adatai). A távközlési tevékenység évközi adatai (OSAP ITM-fejezet 1707) és a Távközlési és műsorszórási teljesítmények című (OSAP KSH-fejezet 1639) adatgyűjtésekből származó 2014. és 2015. évi adatok összehasonlíthatósága korlátozott az adatszolgáltatói kör bővítése miatt. 2018-tól a mobilhálózat és a vezetékes internet adatforgalmát petabyte-ban publikáljuk. A vezetékes internetre vonatkozó adatok kismértében (1,0% alatt) eltérnek egymástól, mert különböző adatforrásokból származnak (OSAP KSH-fejezet 1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai, OSAP ITM-fejezet 1994 Az internet- és televíziószolgáltatás évközi adatai). Az OSAP ITM-fejezet 1994 Az internet- és televíziószolgáltatás évközi adatai című adatgyűjtésbe bevont adatszolgáltatók megközelítőleg 99%-os lefedettséget képviselnek a televíziószolgáltatás piacán. A televíziószolgáltatás adataiból származó 2015. évi adatok összehasonlíthatósága korlátozott az adatszolgáltatói kör bővítése miatt.

Használt rövidítések

M2M-kommunikáció: machine to machine.

4G/LTE-rendszer: (Long Term Evolution – hosszú távú fejlődés): negyedik generációs mobiltelefon-technológia.

3G/UMTS-rendszer: (Universal Mobile Telephone Service – egyetemes, vezeték nélküli telefonszolgáltatás): harmadik generációs mobilkommunikáció, nagy kiterjedésű, kétirányú rádió-összeköttetésen keresztüli adatátvitelt szolgáló eljárás.

GPRS (General Packet Radio Service): csomagkapcsolt adatátvitel.

További adatok, információk

STADAT

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu