Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2020. I. negyedév

Az információ, kommunikáció területén működő vállalkozások árbevétele és a bruttó átlagkereset is nőtt

2020. I. negyedévben az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások folyó áron 831 milliárd forint árbevételt értek el az értékesítéseik során, 7,6%-kal többet, mint az előző év azonos negyedévében. A legnagyobb súlyt jelentő információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatási ágazatok vállalkozásainak együttes árbevétele 11, a távközlési ágazaté 7,2%-kal emelkedett.

2020. I. negyedévben a nemzetgazdasági ágban 86 ezer fő állt teljes munkaidőben alkalmazásban, 1,6%-kal több, mint egy évvel korábban. A távközlési ágazatban 1,7, az információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatási ágazatokban összességében 2,6%-kal nőtt a létszámuk az előző évihez képest. A bruttó átlagkereset (678 ezer forint) egy év alatt 7,2%-kal emelkedett a nemzetgazdasági ágban. A legmagasabb átlagkereset (706 ezer forint) az információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatás területén volt.

Több mint kétharmadával bővült a mobil-adatforgalom

 1. I. negyedév végén az aktív SIM-kártyák száma 12,6 millió volt, 3,8%-kal több a 2019. I. negyedévinél. (Az előfizetések száma tartalmazza az M2M-kártyák számát is, ami az emberi beavatkozás nélküli kommunikációt jelenti.) A mobil-előfizetéseken belül a havidíjas előfizetések száma 6,5%-kal meghaladta az előző évit. A feltöltőkártyás előfizetések száma egy év alatt 75 ezerrel csökkent, az üzletágban tapasztalható visszaesés 9 éve tart. Ebben szerepet játszott a feltöltőkártyás előfizetések ellenőrzéséről szóló, 2017 elején életbe lépett hatósági rendelet,1 amely előírja az előfizetők számára a kötelező adategyeztetést.
1. ábra
A mobiltelefon-előfizetések száma az előfizetés típusa szerint*

A kombinált szolgáltatáscsomagok és a havidíjas előfizetések elterjedésével a mobil-adatelőfizetések száma is folyamatosan emelkedik. A havidíjas előfizetések adatforgalmat is biztosítanak az előfizetőknek, és a percdíjai is kedvezőbbek. 2020 I. negyedévében a mobilhálózat adatforgalma továbbra is folyamatosan nőtt, 2020. I. negyedévben 124 petabyte-ra.

Az összes adatforgalom

 • 94%-a már 4G/LTE-rendszeren,
 • 3,8%-a 3G/UMTS-rendszeren keresztül zajlott,
 • 1,7%-a GPRS-adatforgalom volt.
2. ábra
A mobilhálózat adatforgalma*
 1. I. negyedévben a mobilhálózatból indított hívások száma (2,0 milliárd darab) 3,8, a mobiltelefonálással töltött összes idő (6,3 milliárd perc) 6,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Egy mobil-előfizetésre átlagosan napi 5,5 perc beszélgetés jutott.

A négy negyedév gördülő – negyedévről negyedévre, mindig egy negyedévvel elcsúsztatott, göngyölt – adatai szerint 2019. II. negyedévtől 2020. I. negyedévig a mobilhívások száma 0,3, időtartamuk 3,2%-kal nőtt a 2018. II. negyedévtől 2019. I. negyedévig tartó időszakhoz mérten.

3. ábra
A mobilhívások száma
4. ábra
A mobilhívások időtartama
 1. I. negyedévben 4,5%-kal több hívást indítottak saját hálózatba, mint egy évvel korábban, időtartamuk összességében 4,1%-kal emelkedett. A más mobilhálózatba menő hívások száma 4,9, időtartamuk 11%-kal nőtt. A korábbi negyedévektől eltérően a belföldi vezetékes hálózatba indított mobilhívások száma és időtartama is jelentősen (15, illetve 17%-kal) emelkedett egy év alatt. A növekedésben többek között a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen megváltozott kapcsolattartási szokások is szerepet játszhattak. A kis súlyt jelentő nemzetközi hívások időtartama – a 2019. I. negyedév végéig tartó növekedést követően – 2020. I. negyedévben 2,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Kevesebb vezetékes hívás, hosszabb beszélgetések

A vezetékes fővonalak száma 2020. I. negyedév végén 3,2 millió volt, 0,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Száz lakosra 33 darab vezetékes fővonal jutott. A fővonalak 84%-a egyéni, 15%-a üzleti előfizetőhöz tartozott.2

A vezetékes fővonalakon belül a VoIP-hangcsatornák (kábeltelevíziós, illetve széles sávon megvalósuló, helyhez kötött telefonszolgáltatás) aránya 72%-ot tett ki. A hívások 57%-a VoIP-hangcsatornán zajlott. A beszélgetések összesített idejének 65%-a részben vagy teljesen VoIP-alapú hívás volt.

5. ábra
A helyhez kötött VoIP-telefonálás alakulása
 1. I. negyedévben vezetékes hálózatból 7,4%-kal kevesebb hívást indítottak, ugyanakkor a hívások időtartama – a korábbi évek csökkenését követően – 2,2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ebben szintén szerepet játszhatott a kialakult járványügyi helyzet. A hívások átlagos ideje 0,6 perccel nőtt egy év alatt.

A négy negyedév gördülő adatai szerint 2019. II. negyedévtől 2020. I. negyedévig a vezetékes hívások száma 10, időtartamuk 5,8%-kal csökkent a 2018. II. negyedévtől 2019. I. negyedévig tartó időszakhoz mérten.

 1. I. negyedévben a hazai hálózatba (helyi, belföldi vezetékes és mobilhálózatba) történő hívások együttes száma 7,2%-kal mérséklődött, a beszélgetések időtartama azonban 3,1%-kal hosszabb volt, mint egy évvel korábban. A vezetékes hívások 73%-át egyéni fővonalról, 25%-át üzleti előfizetésről indították. A vezetékes telefonálással töltött idő 89%-a egyéni, 10%-a üzleti hívás volt. A helyi és a belföldi vezetékes hívások mintegy háromnegyedét egyéni előfizetők kezdeményezték. A nemzetközi hívások 62%-át üzleti fővonalról indították.3
6. ábra
A vezetékes hívások száma
7. ábra
A vezetékes hívások időtartama

Az előfizetők kevesebbszer, de alkalmanként hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (5,9 perc), mint mobiltelefonról (3,2 perc). Az egy vezetékes fővonalra jutó hívások száma 4-gyel kevesebb volt az előző év I. negyedévinél, míg az egy mobil-előfizetésre jutó hívásoké nem változott. Az összes telefonbeszélgetésre fordított idő 87%-át mobiltelefonról indított hívások tették ki.

A koronavírus-járvány alatt erőteljesen emelkedett a vezetékes internet adatforgalma

Az internet-előfizetések száma 2020. I. negyedév végén 10,4 millió volt, 4,4%-kal több a 2019. I. negyedévinél. A piac koncentrációja magas, az előfizetések több mint 95%-át 10 szolgáltató biztosította. Az internet-előfizetések 82%-át egyéni, 18%-át üzleti szerződések adták.

8. ábra
Az internet-előfizetések számának alakulása

A több éve tartó, lendületes fejlődés mögött részben az áll, hogy a szolgáltatók gyorsan alkalmazkodtak a technológiai változásokhoz, és az okostelefonok elterjedése és az árverseny is segítette a folyamatot. Mindezek összességében azt eredményezték, hogy a mobilinternet-előfizetések egyre inkább megfizethetőek, ami az internet-előfizetések megoszlásában is látszik:

 • 68%-uk mobilinternet,
 • 15%-uk kábeles,
 • 9%-uk optikai,
 • 7%-uk xDSL,
 • 1%-uk más technológiára vonatkozik.

A vezetékes internet letöltési forgalma4 évről évre dinamikusan növekszik, a letöltési forgalom 61, a feltöltési 56%-kal volt nagyobb 2020 I. negyedévében, mint az előző év azonos időszakában.

9. ábra
A vezetékes internet adatforgalmának alakulása

A vezetékesinternet-szegmens minőségi fejlődését mutatja, hogy az előfizetések a fejlett hozzáférést biztosító kategóriákban (kábeles és optikai technológiák) eltolódtak a kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok irányába.

10. ábra
A vezetékes internet-előfizetések megoszlása a névleges és a garantált sávszélességek szerint, 2020. I. negyedév

Az internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele folyamatosan növekszik, a 2020. I. negyedévi változás számottevően meghaladta az előfizetésszám-bővülést. A 79 milliárd forintos árbevétel folyó áron 12%-kal több volt az egy évvel korábbinál, több mint fele mobilinternet-hozzáférési szolgáltatásból származott.

11. ábra
Az internet-előfizetésekből származó nettó árbevétel alakulása

Egyre népszerűbbek a teljes szolgáltatási palettát nyújtó 4play előfizetések

 1. I. negyedév végén a televíziószolgáltatás5 előfizetéseinek száma alig változott (+0,1%) 2019. I. negyedévéhez képest, és meghaladta a 3,7 milliót. A televíziószolgáltatás 80%-a már digitális technológián történik. Az előfizetői csomagok 73%-a vezetékes jelátviteli hálózaton keresztül jutott el az előfizetőkhöz. A triple-play – azaz tévé-, vezetékeshang- és internetszolgáltatást egyaránt tartalmazó – előfizetések a legnépszerűbbek, de megjelentek a 4play előfizetések is (tévé-, vezetékeshang-, mobilhang- és internetszolgáltatás együtt).
12. ábra
A televíziószolgáltatás előfizetéseinek megoszlása az előfizetői csomagok és jelátviteli technológiák szerint, 2020. I. negyedév
13. ábra
A televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma az előfizetői csomagok szerint

Módszertani megjegyzések

Az évközi adatok nem tekinthetők véglegesnek, azok az év folyamán – a negyedévenkénti korrekciók miatt – módosulhatnak. A tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) az internetszolgáltatás önálló tevékenységként nem szerepel, de bejelentésköteles, ezért az adatszolgáltatói kör alapját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján közzétett hírközlési szolgáltatók jegyzéke képezi. A tárgyév adatszolgáltatóinak kijelölését a jegyzék előző év szeptemberi állapota szerint végezzük el. A dinamikus viszonyszámok számításánál a nem kerekített értékeket vettük alapul. A részadatok összegei – a kerekítések miatt – eltérhetnek az összesen adatoktól. A vezetékes távközlésre vonatkozó adatok kismértében (1,0% alatt) eltérnek egymástól, mivel különböző adatforrásokból származnak (OSAP KSH-fejezet 1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények, OSAP ITM-fejezet 1707 A távközlési tevékenység évközi adatai). A távközlési tevékenység évközi adatai (OSAP ITM-fejezet 1707) és a Távközlési és műsorszórási teljesítmények című (OSAP KSH-fejezet 1639) adatgyűjtésekből származó 2014. és 2015. évi adatok összehasonlíthatósága korlátozott az adatszolgáltatói kör bővítése miatt. 2018-tól a mobilhálózat és a vezetékes internet adatforgalmát petabyte-ban publikáljuk. A vezetékes internetre vonatkozó adatok kismértében (1,0% alatt) eltérnek egymástól, mert különböző adatforrásokból származnak (OSAP KSH-fejezet 1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai, OSAP ITM-fejezet 1994 Az internet- és televíziószolgáltatás évközi adatai). Az OSAP ITM-fejezet 1994 Az internet- és televíziószolgáltatás évközi adatai című adatgyűjtésbe bevont adatszolgáltatók megközelítőleg 99%-os lefedettséget képviselnek a televíziószolgáltatás piacán. A televíziószolgáltatás adataiból származó 2015. évi adatok összehasonlíthatósága korlátozott az adatszolgáltatói kör bővítése miatt.

Használt rövidítések

4G/LTE-rendszer (Long Term Evolution – hosszú távú fejlődés): negyedik generációs mobiltelefon-technológia.

3G/UMTS-rendszer (Universal Mobile Telephone Service – egyetemes, vezeték nélküli telefonszolgáltatás): harmadik generációs mobilkommunikáció, nagy kiterjedésű, kétirányú rádió-összeköttetésen keresztüli adatátvitelt szolgáló eljárás.

GPRS (General Packet Radio Service): csomagkapcsolt adatátvitel.

További adatok, információk

Táblák (STADAT)

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu