Agrárcenzus-eredmények – Gazdaságtipológia

A hazai agrárgazdaság 40%-a szántóföldi növénytermesztésre szakosodott. A kis gazdaságok visszaszorulásával a termelés koncentrálódott, a gazdaságok mérete nőtt. A standard termelési érték 45%-át az összes gazdaság mintegy 1%-át kitevő, legnagyobb méretű gazdaságok csoportja állítja elő. Az irányítók egytizede 40 év alatti volt, 28%-uk rendelkezett legalább középfokú mezőgazdasági végzettséggel. A gazdaságok 18%-a vett részt vidékfejlesztési programokban.

Az ország valamennyi települését és a meghatározott küszöb feletti gazdaságokat érintő, teljes körű mezőgazdasági adatgyűjtésre, az agrárcenzusra tízévente kerül sor. A 2020-ban végrehajtott összeírás adatai alapján 2020. június 1-jén 241 ezer gazdaság volt Magyarországon. A gazdaságtipológia ezeket a gazdaságokat tevékenységük alapján csoportosítja. Attól függően, hogy a gazdaság standard termelési értékében melyik tevékenység éri el a legalább 2/3-os arányt, lehetnek a gazdaságok növénytermesztők, állattartók vagy vegyes tevékenységet folytatók. A tipológiai csoportosítás 8 féle főcsoportot és azok alcsoportjait jelenti. Ezek segítségével juthatunk információhoz arról, hogy a mezőgazdasági termelésben milyen arányban vannak jelen az egyetlen tevékenységre specializálódott és a többféle tevékenységet végző gazdaságok.

A gazdaságok 40%-a szántóföldi növénytermesztésre szakosodott

Hazánkban 2020-ban a legnagyobb gazdaságcsoport, a teljes sokaság 40%-a szakosodott szántóföldi növénytermesztő volt. A specializálódás fokát mutatja, hogy ezek a gazdaságok használták a mezőgazdasági terület 67%-át, azonban az állatállomány állategységben kifejezett értékének mindössze mintegy 5%-a volt ezeknél a gazdaságoknál.

1. tábla

Főbb mezőgazdasági adatok gazdaságtípusonként, 2020

Gazdaságtípus Gazdaságszám Mezőgazdasági terület, hektár Állategység Standard termelési érték, euró
Szakosodott szántóföldi növénytermesztés 95 817 3 314 492 95 809 2 957 402 235
Szakosodott kertészet 10 721 81 355 5 185 587 764 177
Szakosodott ültetvénytermesztés 36 803 161 046 2 994 403 100 925
Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása 11 037 466 956 445 404 635 959 134
Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása 37 175 83 518 894 874 1 372 534 682
Vegyes növénytermesztés 8 766 198 226 15 224 314 636 930
Vegyes állattartó gazdaságok 3 700 76 762 156 264 227 863 339
Szántóföldi növények – állattartás vegyesen 23 626 514 072 278 246 670 199 459
Osztályba nem sorolt gazdaság 13 357 25 340
Összesen 241 002 4 921 766 1 893 999 7 169 460 881

A szántóföldi növénytermesztésre szakosodott gazdaságok száma 2010 és 2020 között 28%-kal gyarapodott, emellett a szakosodott kertészettel foglalkozóké is nőtt. Az abrakfogyasztó állatok tartására szakosodott gazdaságok száma 10 éve még a legnagyobb volt, 2020-ra viszont 72%-kal csökkent. Ez főként a nagyon kicsi, pár állatot tartó gazdaságok eltűnése miatt következett be.

1. ábra
A gazdaságok számának alakulása az egyes gazdaságtípusokban

A mezőgazdasági termelés koncentrálódik

A mezőgazdasági termelés koncentrálódása, a kis háztáji gazdaságok eltűnése azt eredményezte, hogy az egy gazdaságra jutó standard termelési érték jelentősen növekedett, a legnagyobb mértékben az abrakfogyasztó állatok tartására szakosodott és a vegyes állattartó gazdaságok körében.

2. ábra
Egy gazdaságra jutó standard termelési érték* változása az egyes gazdaságtípusokban

Az elmúlt 10 évben bővült a gazdaságok mérete. A kicsi, 4000 eurónál kevesebb standard termelési értékkel rendelkező gazdaságok aránya lényegesen, 70%-ról 53%-ra csökkent, míg a közepes méretűeké (főként a 15 000–99 999 eurós méretkategóriába tartozóké) 9%-ról 17%-ra nőtt.

3. ábra
A gazdaságok számának megoszlása a standard termelési érték nagyságkategóriái szerint

A termelés koncentráltságát az is jelzi, hogy a legkisebb méretkategóriába esik a gazdaságok 53%-a, azonban a standard termelési érték 45%-a a legnagyobb méretkategóriájú, mintegy 1%-os részarányt képviselő gazdaságoknál jelenik meg.

4. ábra
A gazdaságok számának és standard termelési értékének megoszlása a standard termelési érték nagyságkategóriái szerint, 2020

Több gazdaságcsoport esetében a standard termelési érték több mint fele a legnagyobb méretkategóriában képződik. A vegyes állattartó és az abrakfogyasztó állatok tartására szakosodott gazdaságok esetében ez 84, illetve 81%.

5. ábra
A gazdaságok számának megoszlása gazdaságtípusonként a standard termelési érték nagyságkategóriái szerint, 2020, %


6. ábra
A standard termelési érték megoszlása gazdaságtípusonként a standard termelési érték nagyságkategóriái szerint, 2020, %

A fiatal (40 év alatti) gazdaságirányítók aránya a tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartására szakosodott gazdaságok körében a legmagasabb (19%), közel duplája, mint a 10%-os országos átlag. De átlagon felüli az arányuk még két másik gazdaságtípus, a vegyes állattartó és a szakosodott kertészettel foglalkozó gazdaságok esetében is.

Az abrakfogyasztó állatok tartására szakosodott gazdaságok irányítói között találjuk a legkevesebb fiatal (8%), illetve legalább középfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkező (12%) irányítót.

7. ábra
A 40 év alatti és legalább középfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkező gazdaságirányítók aránya gazdaságtípusonként, 2020

Az egy gazdaságra jutó munkaerőegység a szántóföldi növénytermesztésre szakosodott gazdaságokban a legalacsonyabb

Az éves munkaerőegységben (ÉME) kifejezett összes munkaerő 34%-a a szántóföldi növénytermesztésre szakosodott gazdaságokba koncentrálódott.

8. ábra
Éves munkaerőegység gazdaságtípusonként, 2020

Ugyanakkor ha figyelembe vesszük az előbbi kategóriába tartozó gazdaságok magas, 40%-os arányát, azt látjuk, hogy az egy gazdaságra jutó átlagos munkaerő nagysága itt a legalacsonyabb az egyes gazdaságtípusokon belül.

9. ábra
Egy gazdaságra jutó éves munkaerőegység gazdaságtípusonként, 2020

Minden gazdaságtipológiai főcsoportban a férfi irányítók voltak többen. Arányuk a vegyes állattartó gazdaságok esetében a legmagasabb (80%) és a szakosodott kertészet kategóriában a legalacsonyabb (67%). A női irányítók aránya (37%) – a részletesebb felosztás szerint – a baromfitartásra szakosodott gazdaságokban volt a legmagasabb.

10. ábra
A gazdaságirányítók nemenkénti megoszlása gazdaságtípusonként, 2020

A gazdaságok 18%-a vett részt vidékfejlesztési programokban

A vidékfejlesztési programokban való részvételi arány változóan alakult a különböző gazdaságtípusokban. Az abrakfogyasztó állatok tartására szakosodott gazdaságok feltűnően alacsony arányban vettek rész vidékfejlesztési programban az összeírást megelőző 3 évben, miközben ez a hányad a tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartására szakosodott gazdaságok körében a legmagasabb. Ez utóbbi gazdaságcsoport veszi például a legnagyobb számban igénybe a vidékfejlesztési programon belül az állatjóléti kifizetéseket.

11. ábra
Vidékfejlesztési programokban való részvételi arány, 2020

További adatok, információk

Fogalmak

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu