Helyzetkép a külkereskedelemről, 2020

Összefoglalás

  • Magyarország gazdasága európai viszonylatban továbbra is a nyitott gazdaságok közé tartozik. A 2020-as évet a világban kialakult Covid19-járvány minden szempontból átírta, jelentős hatást gyakorolva a nemzetgazdaságokra és azon belül is a nemzetközi kereskedelemre. A külkereskedelmi forgalom GDP-hez mért aránya az előző évekhez képest most először nem érte el a 160%-ot, az áruk és szolgáltatások egyenlege pedig 2,1 százalékponttal járult hozzá a 2020. évi GDP csökkenéséhez.

  • A külkereskedelmi egyenleg és ezen keresztül a nettó export alakulását is döntően befolyásolta a relatív árak alakulása. 2020-ban a forint 8%-kal értékelődött le az euróhoz képest, amely révén a forintban számított értékindexek magasabban alakultak, mint az eurósak. A termékforgalom cserearánya (ami az export- és az importárindexek hányadosa) 2%-kal javult 2020-ban, ami javította a külkereskedelmi egyenleget.

  • Összességében a termékforgalom egyenlege 2019-hez képest közel 700 milliárd forinttal javult, ami így pozitív irányban hatott a bruttó hazai termékre, mindemellett a szolgáltatások egyenlege kicsivel több mint 1000 milliárd forinttal romlott az előző évihez képest. 2020-ban az előzetes adatok szerint a magyar külkereskedelmi termékforgalom kivitelének volumene 1,3, a behozatalé 1,0%-kal csökkent. Az elmúlt 5 évhez képest, amikor a forgalom folyamatosan emelkedett, jelentős változás volt a forgalom mérséklődése. Ez a csökkenés egyértelműen a pandémiával magyarázható. A hazai export termékszerkezetében a két legnagyobb forgalmú árufőcsoportot a gépek, szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek jelentették. Részesedésük 2020-ban – akárcsak 2015-ben – az előbbi esetében több mint a felét, az utóbbi árufőcsoportnál pedig közel harmadát tették ki a teljes exportforgalomnak.

  • 2020-ban az előző évihez képest tovább nőtt az Európai Unió (EU27_2020) tagországaiba irányuló export. A forgalom a kivitelnél forintban számítva 2,9%-kal bővült, a behozatalnál viszont 0,4%-kal mérséklődött. A teljesítmény tekintetében az exportoldalon 77, míg az importnál 71%-ot ért el az EU részaránya. Az EU-n kívüli országok relációjában az export 5,2, az import 6,8%-kal haladta meg az előző évit. Az amerikai országokkal folytatott kereskedelemben az export 3,5%-kal nőtt, míg az import 1,8%-kal csökkent. Ázsia irányába a kivitel 17, a behozatal 24%-kal bővült.

  • A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege 2020-ban 2,0 ezer milliárd forintot tett ki, ezen belül az öt árufőcsoport közül a gépek és szállítóeszközök, az élelmiszer, ital és dohány, valamint a nyersanyagok körében többlet, az energiahordozók, illetve a feldolgozott termékek vonatkozásában hiány alakult ki. A pandémia hatása szinte valamennyi árufőcsoport forgalmát befolyásolta, különös tekintettel 2020. II. negyedévben.

  • 2020-ban a kis- és középvállalkozások külkereskedelemből való részesedése az import 37, az export 24%-át tette ki. A nagyvállalati kör (250 fő és afeletti vállalakozások) szerepe meghatározó, részarányuk mindkét irányban egyaránt 50% körül alakult.

  • 2020-ban a szolgáltatások exportja 6918 milliárd, importja 5327 milliárd forintot tett ki. A koronavírus okozta járvány negatív gazdasági hatásai a szolgáltatás-külkereskedelemben is erőteljesen megmutatkoztak. A teljes forgalmat tekintve a folyó áron, forintban mért exportbevételek 22, az importkiadások 15%-kal csökkentek az előző évhez képest. Kivitel tekintetében éves szinten a legerőteljesebb, 50%-os csökkenés a turizmusszolgáltatásban következett be, majd ezt követte a szállítási szolgáltatások csökkenése 28%-kal. A behozatali oldalon ugyanez a sorrend állt fel, a turizmus 50, a szállítási szolgáltatások 17%-kal csökkentek.

  • 2020-ban a koronavírus okozta válság hatására jelentősen lecsökkent az uniós tagországokkal folytatott szolgáltatás-külkereskedelem az előző évhez képest. A forgalom értéke kivitelben 23, behozatalban 16%-kal esett vissza. Az EU részaránya az exportunkban 63, az importunkban 69%-ot ért el. Az EU-n kívüli országok relációjában szintén csökkenés tapasztalható. Az export 21, az import 12%-kal maradt el az előző évitől. Az amerikai országokkal folytatott kereskedelemben az export 26, az import 17, míg Ázsia irányában a kivitel 29, a behozatal 11%-kal esett vissza.

  • 2020-ban a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom által kirajzolt térszerkezet és annak erőviszonyai nem módosultak lényeges mértékben 2019-hez viszonyítva. Meg kell azonban jegyezni, hogy számottevő visszaesés mutatható ki mind a beszerzés, mind az értékesítés tekintetében (az összforgalom 19%-kal, 2,9 ezer milliárd forinttal esett vissza), ami legnagyobb részben a koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt, negatív hatásaival magyarázható.

Magyarország gazdasága európai viszonylatban a nyitott gazdaságok közé tartozik

2020-at a koronavírus okozta járvány minden szempontból átírta, jelentős hatást gyakorolva a nemzetgazdaságokra és azon belül is a nemzetközi kereskedelemre.

A külkereskedelmi forgalom GDP-hez mért aránya az előző évekhez képest most először nem érte el a 160%-ot, az áruk és szolgáltatások egyenlege pedig 5,3 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedésének a mértékét az utolsó 5 év vizsgálatában.

Az áruforgalom, az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is a bruttó hazai termék értékének 130%-át érte el, egyenlege pedig – 2015 után újra – pozitívan tudott hozzájárulni a GDP volumenváltozásához. A szolgáltatás-külkereskedelem ezzel szemben, amely korábban folyamatosan támogatta a nemzetgazdaság növekedését, a járvány okozta gazdasági visszaesés hatására erőteljesen befolyásolta a GDP csökkenését. A szolgáltatások részaránya a teljes külkereskedelmi forgalmon belül (az ESA2010 nemzeti számlák rendszere szerinti külkereskedelmi adatok tekintetében) az eddigi 20 helyett 2020-ban mindössze 16,5%-ot tett ki.

Tavaly jelentősebb mértékben a szolgáltatások külkereskedelmi forgalma esett vissza, ami a külkereskedelmi egyenlegek negyedéves alakulásából is látható. A pandémia kibontakozásával párhuzamosan a mélypont egyértelműen a második negyedév volt. A sokkszerű globális leállást követően az áruforgalom hamar magára talált, így az áruforgalmi többlet az év második felében már pozitív tartományba került, a IV. negyedévben pedig ellensúlyozni tudta a szolgáltatásegyenleg tartós csökkenését. A nettó export így a III. negyedévben már csak kismértékben járult hozzá a GDP csökkenéséhez, a IV. negyedévben pedig már mérsékelte a bruttó hazai termék volumenének visszaesését.

Összességben 2020-ban az áruforgalmi egyenleg javult 2019-hez képest, így 0,3 százalékponttal fékezte a gazdasági visszaesést, míg a szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg 2,4 százalékponttal növelte azt. A nettó export így 2,1 százalékponttal emelte a GDP volumencsökkenésének ütemét.

1. ábra
A külkereskedelem hozzájárulása a GDP volumenváltozásához

A szolgáltatásoknak a külkereskedelmi aktívumból való részesedése a folyamatos növekedést követően 2020-ban erőteljesen visszaesett, miután a pandémia szolgáltatásokra gyakorolt hatása erőteljesebb volt, mint az árutermelő ágazatok esetében.

A külkereskedelem-termékforgalmi statisztika elszámolási szabályai részben eltérnek a nemzeti számlák GDP-számítási módszertanában alkalmazottól. A két koncepció szerinti adateltérések főbb elemeit és azok hatását az alábbi tábla mutatja be.

1. tábla

A külkereskedelmi egyenleg összetevői folyó áron, 2020

(milliárd forint)
Sorszám Megnevezés Egyenleg
1. Külkereskedelmi statisztika szerinti termékforgalom 2 046
2. Bérmunka és egyéb elszámolások –835
3. Közvetítő kereskedelem 103
4. C.i.f/f.o.b-konverzió 636
5. Áfaregisztrációk korrekciója –1 972
6. Bunker üzemanyag –208
7. Egyéb –68
8. Nemzeti számlákban elszámolt külkereskedelmi termékforgalom –299
9. Szolgáltatásforgalom 1 328
10. Nemzeti számlák szerinti külkereskedelmi forgalom 1 029

Az ESA2010 módszertana szerinti külkereskedelmi forgalom 2020. évi egyenlege a bázisidőszakhoz képest folyó áron 306 milliárd forinttal csökkent, mértéke a 2010-es éveket figyelembe véve nem volt még ennyire alacsony. Az aktívum ilyen mértékű csökkenése a koronavírus okozta gazdasági válság hatását tükrözi, ezen belül is a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlegének több mint 40%-os csökkenése mutat igen nagy visszaesést.

Összességében az ESA2010 módszertana szerint elszámolt termékforgalom egyenlege 2019-hez képest közel 700 milliárd forinttal javult, ami így pozitív irányban hatott a bruttó hazai termékre, mindemellett a szolgáltatások egyenlege kicsivel több mint 1000 milliárd forinttal romlott az előző évihez képest. A szolgáltatások aktívumának közel a felét még mindig az idegenforgalommal kapcsolatos tételek adták, azonban a teljes egyenleg csökkenésének majd 70%-a a turizmushoz köthető, amire jelentős hatást gyakorolt a világjárvány. Az egyenleg harmadát a feldolgozási (bérmunka) szolgáltatások, 20%-át pedig a számítógépes és információs szolgáltatások adták 2020-ban.  

2020-ban az elmúlt öt évben tapasztalt növekedéshez képest az export- és az importoldalon egyaránt jelentős változás mutatkozott

2020-ban az előzetes adatok szerintA 2020. évi felülvizsgált adatok várható közzétételi időpontja 2021. szeptember 1.[1] a magyar külkereskedelmi termékforgalom kivitelének volumene 1,3, a behozatalé 1,0%-kal csökkent. A külkereskedelmi forgalom korábbi éveket jellemző volumenbővülésének megtorpanása egyértelműen a pandémiához köthető kínálati és keresleti feltételek romlásával függ össze.

2. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozása

2020-ban az előzetes adatok szerint a kivitel értéke 36,7 ezer milliárd forint, a behozatalé 34,6 ezer milliárd forint volt, ami folyó áron a forgalom 3,3, illetve 1,6%-os növekedését jelentette az előző évihez képest. Az export euróban számított értéke 4,2, az importé 5,8%-kal csökkent, az export értéke 104,5 milliárd eurót, az importé 98,7 milliárd eurót tett ki.

2020-ban a termék-külkereskedelem többlete 2,0 ezer milliárd forint (5,8 milliárd euró) volt, 632 milliárd forinttal (1,5 milliárd euróval) több, mint egy évvel korábban. A 2015–2020 közötti időszakot vizsgálva a termék-külkereskedelmi mérleg többlete az utolsó évben magasabb volt, mint az azt megelőző két évben.

2. tábla

Külkereskedelmi termékforgalom, 2020

Devizanem Export Import Egyenleg
érték értékindex,
2019=100,0%
érték értékindex,
2019=100,0%
érték változása
2019-hez képest
Milliárd forint 36 656 103,3 34 610 101,6 2 046 +632
Millió euró 104 490 95,8 98 695 94,2 5 795 +1 461

A 2020. évi termékkivitel forintban számolva az árufőcsoportok többségében nőtt 2019-hez és 2015-höz viszonyítva

Csupán az energiahordozóknál és a nyersanyagoknál figyelhető meg ciklikusság a 2015 és 2020 közötti időszakban.

A kivitel két legnagyobb forgalmú árufőcsoportját a gépek, szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek jelentették. Részesedésük 2020-ban – akárcsak 2015-ben – az előbbi esetében több mint a felét, az utóbbi árufőcsoportnál pedig közel a harmadát tette ki a teljes export forgalomnak.

3. tábla

A kivitel alakulása árufőcsoportok szerint

Árufőcsoport Forgalom,
milliárd forint
A forgalom megoszlása,
%
Érték-
index
Volumen-
index
2015 2020 2015 2020 2019=100,0%
Élelmiszerek, italok, dohány 2 040 2 749 7,3 7,5 112,1 104,9
Nyersanyagok 636 810 2,3 2,2 99,7 91,1
Energiahordozók 644 756 2,3 2,1 81,4 93,6
Feldolgozott termékek 8 694 11 427 31,0 31,2 104,8 100,7
Gépek és szállítóeszközök 16 000 20 914 57,1 57,1 102,6 97,3
Összesen 28 014 36 656 100,0 100,0 103,3 98,7

A gépek, szállítóeszközök árufőcsoportján belül a termékkivitel szempontjából kiemelkednek a közúti járművek. Forgalmuk 2019-hez képest ugyan 5,1%-kal csökkent, de így is a teljes forgalom közel 30%-át tették ki. A második legmeghatározóbb árucsoport a villamos gép, készülék és műszer volt, az általuk lebonyolított forgalom az árufőcsoport forgalmának a 25%-át adta. A növekedés fő mozgatórugója az elektronikai ipar volt. A két legfontosabb termékkör az elektromos akkumulátor és alkatrészei, valamint az elektromos transzformátor és ezek alkatrészei voltak.

A híradástechnikai hangrögzítő és lejátszó készülékek árucsoport 2020-ban az export harmadik legnagyobb forgalmú termékköre volt. A forintban számított kereskedelmük 8,6%-kal meghaladta a 2019. évit és 3,4 ezer milliárd forintot tett ki. Az árucsoport kivitelében a legfontosabb termékeket a televízió-, valamint a videófelvevő- és lejátszó készülékek jelentették.

A termékkivitel második legjelentősebb főcsoportját a feldolgozott termékek alkották. Forgalmuk a teljes exportforgalom közel egyharmadát tette ki 2020-ban. Az árufőcsoporton belül a forgalom legnagyobb hányadát a gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek képviselték, ami 2,2 ezer milliárd forintot jelentett, 375 milliárd forinttal többet, mint 2019-ben.

4. tábla

A legnagyobb értékben kivitt termékek értéke

(milliárd forint)
A termék megnevezése Érték Változás
2019-hez képest
2019-ben 2020-ban
Személygépkocsi 3 676 3 467 –210
Gépjárműalkatrészek 2 138 2 026 –113
Vezetékes távbeszélő és távíró készülékek 1 114 1 142 28
Gyógyszerek 1 017 1 115 97
Automatikus adatfeldolgozó gép és részegységei 918 1 085 167
Televíziókészülék 834 1 057 223
Benzinmotorok 1 029 931 –97
Elektromos akkumulátor és alkatrészei 426 896 470
Elektromos vezérlésre, elektromosság elosztására
szolgáló kapcsolótábla, panel
718 709 –8
Emberi vér, immunológiai termékek, vakcinák 449 675 226

A hazai importforgalom volumene 2015 és 2019 között folyamatosan emelkedett, 2020-ban azonban 1,0%-kal csökkent

Az árufőcsoportok közül az élelmiszerek, italok, dohány, valamint a feldolgozott termékek változatlan áras behozatala bővült. Az utóbbi volumennövekedése volt a magasabb, 5,0%-os. A többi árufőcsoport – nyersanyagok, az energiahordozók, valamint a gépek és szállítóeszközök – esetében viszont csökkenés mutatkozott. Az energiahordozók behozatala jelentős mértékben, csaknem harmadával, volumenét tekintve 12%-kal esett vissza 2019-hez képest. Ahogy öt évvel korábban, úgy 2020-ban is a teljes forgalomból a legnagyobb részarányt a gépek és szállítóeszközök (48%), valamint a feldolgozott termékek (39%) képviselték.

5. tábla

A behozatal alakulása árufőcsoportok szerint

Árufőcsoport Forgalom,
milliárd forint
Forgalom megoszlása,
%
Érték-
index
Volumen-
index
2015 2020 2015 2020 2019=100,0%
Élelmiszerek, italok, dohány 1 310 1 972 5,2 5,7 109,0 100,6
Nyersanyagok 538 684 2,1 2,0 95,2 91,3
Energiahordozók 2 072 1 882 8,2 5,4 68,8 88,0
Feldolgozott termékek 9 010 13 309 35,5 38,5 108,3 105,0
Gépek és szállítóeszközök 12 419 16 763 49,0 48,4 101,5 96,3
Összesen 25 349 34 610 100,0 100,0 101,6 99,0

A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport behozatala folyó áron 1,5%-kal bővült, a volumene viszont 3,7%-kal mérséklődött az előző évihez viszonyítva. Az importnövekedés mozgatórugója az elektronikai iparhoz kapcsolódó termékek: a villamos gépek és készülékek, valamint a híradástechnikai, hangrögzítő és lejátszó készülékek kereskedelme volt.

A legnagyobb részarányú árucsoport, a villamos gépek és készülékek folyó áron számított behozatala kismértékben nőtt, a forgalom több mint 5 ezer milliárd forintot tett ki. A termékcsoport által realizált forgalom csaknem harmada az árufőcsoport importforgalmának. A bővülés főként az elektromosan szigetelt huzal és vezeték, valamint az elektromos transzformátor és ezek alkatrészei kereskedelmével magyarázható.

A feldolgozott termékek a 2020. évi teljes importforgalom – a 2015. évihez hasonlóan – második legnagyobb részesedéssel bíró árufőcsoportja, amelynek a forgalma 8,3%-kal (volumene 5,0%-kal) haladta meg a 2019. évi szintet és 13,3 ezer milliárd forintot tett ki. Ezen belül az egyik legjelentősebb termékcsoport a gyógyszer és gyógyszerészeti termék, amelynek a behozatala jelentős mértékben, 32%-kal nőtt az előző évihez képest, míg a forgalma 1,9 ezer milliárd forintot tett ki. E termékcsoport tekintetében a két legjelentősebb partner Németország és a Koreai Köztársaság. Mindkét országból emberi vér, vakcinák és hasonló termékek kerültek beszerzésre.

A feldolgozott termékek árufőcsoporton belül a másik jelentős termékcsoport a szakmai, tudományos, ellenőrző műszer és készülékek az előző évhez képest több mint a felével, 54%-kal magasabb értékben kerültek beszerzésre, a feldolgozott termékek importforgalmából pedig 7,4%-kal részesedtek. Főként gyógyászati műszereket, valamint lélegeztető terápiás készülékeket hoztak be Kínából.

6. tábla

A legnagyobb értékben behozott termékek értéke

(milliárd forint)
A termék megnevezése 2019 2020 Változás
2019-hez képest
Gépjárműalkatrész és -tartozék 1 748 1 726 –22
Vezetékes távbeszélő- és távírókészülék 1 172 1 262 90
Személygépkocsi 1 089 1 000 –89
Integrált áramkör 1000 975 –25
Gyógyszerek 810 882 72
Emberi vér, immunológiai termékek, vakcinák 479 867 388
Automatikus adatfeldolgozó gép 607 723 116
Elektromosan szigetelt huzal és vezeték 565 615 50
Benzinmotorok alkatrészei 616 577 –39
Rádióhullám elvén működő készülékek alkatrészei 434 535 101

2020-ban az előző évihez képest tovább nőtt az EU-tagországokkal folytatott export

2015 óta az Európai Unióval (EU27_2020) folytatott külkereskedelem értéke a kivitelnél 35, a behozatalnál 29%-kal bővült. Az elmúlt 5 évben az Európai Unión kívüli országokba irányuló export 19, a behozatal pedig 59%-kal emelkedett.

A forgalom a kivitelnél 2,9%-kal bővült, a behozatalnál viszont 0,4%-kal mérséklődött. A teljesítmény tekintetében az exportoldalon 77, míg az importnál 71%-ot ért el az EU részaránya.

7. tábla

A külkereskedelmi termékforgalom alakulása országcsoportok szerint

Országcsoport Kivitel Behozatal
érték,
milliárd forint
megoszlás,
%
érték- volumen- érték, milliárd forint megoszlás,
%
érték- volumen-
index,
2019=100,0%a)
index,
2019=100,0%a)
Európai Unió (EU27_2020) 28 354 77,4 102,9 98,1 24 536 70,9 99,6 95,6
Régi tagállamok (EU14) 19 928 54,4 103,1 97,5 17 192 49,7 99,0 94,3
Új EU-tagállamokb) 8 425 23,0 102,4 99,2 7 345 21,2 101,2 98,8
EU-n kívüli országok 8 302 22,6 104,9 100,8 10 074 29,1 106,8 108,3
EU-n kívüli európai országok 4 468 12,2 102,9 .. 2 902 8,4 84,9 ..
Ázsiai országok 1 914 5,2 117,1 .. 6 198 17,9 123,5 ..
Amerikai országok 1 552 4,2 103,5 .. 845 2,4 98,2 ..
Afrikai országok 247 0,7 96,9 .. 114 0,3 96,7 ..
Ausztrália és az óceániai országok 120 0,3 64,7 .. 15 0,0 102,3 ..
Összesen 36 656 100,0 103,3 98,7 34 610 100,0 101,6 99,0
a) Forintadatokból számítva.
b) 2004-ben és az azóta csatlakozott tagállamok.
3. ábra

A külkereskedelmi termékforgalmi egyenleg alakulása, 2020

A külkereskedelmi termékforgalmi egyenleg alakulása, 2020

2020-ban a tíz legfontosabb exportcélországunk közül – az Egyesült Királyság kivételével – valamennyi európai uniós tagállam volt. Magasan kiemelkedett a külkereskedelmi partnereink közül a teljes kivitelből való 28%-os részesedésével Németország, amely a magyar termékek első számú felvevőpiacának számított. Az ide irányuló termékforgalom 708 milliárd forinttal, 4,2%-kal emelkedett, döntően a villamos gépek, készülékek, a híradástechnikai készülékek, valamint a közúti járművek exportjának bővülése nyomán. 2019-hez képest visszaesett a kiemelt partnerországok közül a Lengyelország, a Csehország, az Egyesült Királyság és az Ausztria felé irányuló export. Utóbbinál a 2,8%-os csökkenés a közúti járművek, valamint a természetes és a mesterséges gáz kivitelének a mérséklődésével függ össze. A tíz legfontosabb partnerünkkel a teljes export 67%-át bonyolítottuk le.

8. tábla

A tíz legfontosabb exportcélország, 2020

Rangsora) Ország A kivitel értéke,
milliárd forint
Részesedés,
%
Értékindex,
2019=100,0%
1. (1.) Németország 10 246 28,0 104,2
2. (2.) Szlovákia 1 959 5,3 105,2
3. (3.) Olaszország 1 911 5,2 104,9
4. (4.) Románia 1 904 5,2 106,0
5. (5.) Ausztria 1 594 4,3 97,2
6. (6.) Franciaország 1 555 4,2 101,4
7. (8.) Lengyelország 1 501 4,1 99,9
8. (7.) Csehország 1 470 4,0 96,7
9. (9.) Hollandia 1 285 3,5 104,4
10. (10.) Egyesült Királyság 1 137 3,1 97,3
a) A zárójelben feltüntetett sorszámok az adott ország 2019. évi rangsorban elfoglalt helyét jelölik.

Az árufőcsoportok exportja földrajzi szempontból továbbra is erősen koncentráltnak tekinthető, hiszen a kivitelük több mint fele jellemzően az öt legfontosabb célországba kerül. A koncentráció magas foka az energiahordozók esetében a leglátványosabb.

4. ábra
A legfontosabb exportcélországok részesedése az öt árufőcsoport kiviteléből, 2020

A pandémia szinte valamennyi árufőcsoport külkereskedelmi forgalmát befolyásolta

A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege 2020-ban 2,0 ezer milliárd forintot tett ki, az öt árufőcsoport közül a gépek és szállítóeszközök, az élelmiszer, ital és dohány, valamint a nyersanyagok körében többlet, az energiahordozók, illetve a feldolgozott termékek vonatkozásában pedig hiány alakult ki.

A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport mérlege mind a négy negyedévben pozitív maradt, de nem volt egyenletes. Az egész évet jellemző többlet kialakulásához a közúti járművek, valamint az energiafejlesztő gép és berendezés kiemelkedő aktívuma is hozzájárult, 2,7, illetve 1,1 ezer milliárd forinttal. Az árufőcsoport az I. negyedévben 155 milliárd forinttal magasabb többlettel zárt, mint az azt megelőző évben. A II. negyedévre a járvány hatására az egyenlegében – valamennyi árufőcsoport közül a legnagyobb – 405 milliárd forintos visszaesés mutatkozott. A III. negyedévre az egyenlege jelentős mértékben, 186 milliárd forinttal javult. Az év végére – a járvány második hullámának kirobbanásakor – aktívuma 346 milliárd forinttal meghaladta az előző év azonos időszakit. A teljes évet vizsgálva ez az árufőcsoport kiemelkedő egyenleggel zárt, 281,7 milliárd forinttal meghaladta az előző évit.

A feldolgozott termékek esetében minden negyedévben negatív értéket mutatott a mérleg. Az árufőcsoporton belül a gyógyszer, gyógyszerészeti termék többlete volt a legnagyobb (296 milliárd forint). 2020. I. negyedév mérlege 110 milliárd forinttal magasabb hiánnyal zárt, mint az azt megelőző év azonos időszakában. A következő negyedévre a passzívum mértéke 262 milliárd forinttal tovább nőtt a pandémia hatása miatt. A hiány ennél az árufőcsoportnál volt a legnagyobb. A III. és IV. negyedévben ugyan mérséklődött, de csak ennél az árufőcsoportnál figyelhető meg negatív irányú változás. A feldolgozott termékek árufőcsoport a vizsgált évben 1,9 ezer milliárd forintos passzívummal zárt, 496 milliárd forinttal maradt el a 2019. évitől.

Az energiahordozók kereskedelme – hasonlóan a feldolgozott termékekéhez – mind a négy negyedévben passzívumot produkált, csökkentve a termék-külkereskedelmi többletet. A negyedévek tekintetében ugyan az egyenlege hiányt mutat, de 2019 negyedéveihez viszonyítva pozitív irányba mozdult el. A II. negyedévben, amikor a pandémia gazdaságra gyakorolt hatása a leginkább meghatározó volt, az energiahordozóké volt az egyetlen árufőcsoport, ahol az egyenlegben pozitív – 231 milliárd forintos – változás következett be. 2020 egészét nézve ugyan 1,1 ezer milliárdos hiánnyal zárt, de az egyenlege a megelőző évhez képest 680 milliárd forinttal javult.

Az élelmiszerek, ital, dohány árufőcsoport egyenlege a teljes időszakban többletet mutatott. A mérleget elsősorban a gabona és gabonakészítmény, az állati takarmányok, illetve a hús és húskészítmény kereskedelme befolyásolta (többletük 454, 161 és 149 milliárd forint volt). Egyenlege mind a négy negyedévben egyenletesen alakult, a teljes évet nézve pedig 134 milliárd forinttal magasabb aktívummal zárt, mint 2019-ben.

A nyersanyagok egyenlegét kiegyenlített, alacsony aktívum jellemezte 2020-ban. Az árufőcsoporton belül a legnagyobb többlet a növényi zsír és olaj, az olajos mag, valamint a fémtartalmú ércek és a fémhulladékok kereskedelméből származott (139, 115, illetve 99 milliárd forint). Az I. negyedévben 2,3, a II. negyedévben 25 milliárd forinttal mérséklődött a mérlege. Ez utóbbi nagymértékben összefügg a járvánnyal. A III. és IV. negyedévben viszont pozitív változás következett be az egyenlegében. Éves szinten ennek az árufőcsoportnak a mérlege 33 milliárd forinttal javult 2019-hez viszonyítva.

5. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom egyenlegének negyedévenkénti alakulása árufőcsoportok szerint

A behozatal mintegy felét, a kivitel közel 60%-át iparvállalatok, míg megközelítőleg a négytizedét kereskedelmi vállalatok bonyolítják

2020-ban a kis- és középvállalkozások külkereskedelemből való részesedése az import 37, az export 24%-át tette ki. A nagyvállalati kör (250 fő és afeletti vállalakozások) szerepe meghatározó, részarányuk mindkét irányban egyaránt 50% körül alakult, amelyet a nem ismert létszámú vállalatok forgalmának zöme tovább növelne, mivel ezek mögött többségében nemzetközi nagyvállalatok Magyarországon nem bejegyzett (nem rezidens) egységei húzódnak meg.

6/1. ábra
A termékexport értékének megoszlása az exportáló vállalat ágazata és foglalkoztatotti létszáma szerint, 2020
6/2. ábra
A termékimport értékének megoszlása az importáló vállalat ágazata és foglalkoztatotti létszáma szerint, 2020

A forgalom létszám-kategóriák szerinti megoszlása ágazatonként és irányonként eltérő képet mutat. Az iparban a nagyvállalatok dominálnak, a forgalom több mint háromnegyedét a legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozások adták. Ezzel szemben a mezőgazdaság exportforgalmának megközelítően a fele, míg importban több mint 60%-a mikro- és kisvállalkozásokhoz (0–49 fő) kötődött.

A forgalmazók száma meghaladta a 89 ezret, ezek kilenctizede mikrovállalkozás (10 fő alatti), kevesebb mint 6%-a közép- és nagyvállalat volt. A vállalkozások 3%-ánál nem ismert a foglalkoztatottak létszáma.

A külkereskedelemi forgalom a forgalmazók száma szerint is nagyon koncentrált. A száz legnagyobb forgalmú vállalkozás az import 48, az export 55%-át fedte le. Az importban az első ezer, míg az exportban az első ötszáz felel egyaránt megközelítően a forgalom 79%-áért, tehát a kivitel koncentrációja jóval erőteljesebb a behozatalénál.

9. tábla

A külkereskedelmi termékforgalom koncentrációja nemzetgazdasági ágak szerint, 2020

(%)
Forgalmazók száma Ipar Mező-
gazdaság
Keres-
kedelem
Egyéb Összes Ipar Mező-
gazdaság
Keres-
kedelem
Egyéb Összes
export import
Első öt 21,7 22,7 26,1 14,5 17,5 23,6 18,3 10,3 37,7 12,1
Első tíz 29,3 33,1 33,5 22,2 23,0 34,2 25,0 16,3 44,8 18,4
Első húsz 38,7 44,8 44,3 33,0 30,4 44,2 33,7 24,0 50,5 25,7
Első ötven 53,4 61,7 62,1 51,1 43,4 58,8 47,6 37,6 58,2 37,1
Első száz 64,7 74,5 73,3 63,3 55,2 69,1 60,6 48,5 65,3 47,7
Első ötszáz 88,0 96,1 90,8 86,2 79,6 88,2 89,2 73,0 81,6 70,8
Első ezer 94,4 99,5 95,2 91,9 87,7 93,4 96,4 82,0 87,3 79,3
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A mezőgazdasági vállalkozók a tevékenységükhöz főként mezőgazdasági és gépipari termékeket, kisebb arányban élelmiszer- és vegyipari termékeket importáltak. A gépek és berendezések beruházásként is hasznosultak, az élelmiszer-behozatal egy része kereskedelmi értékesítést takar. A kivitel döntő hányada mezőgazdasági, kisebb része élelmiszeripari termékből állt. Az ipari és a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások mindkét irányú forgalmában egyaránt meghatározó volt a gépipari és vegyipari termékek részaránya.

10. tábla

A külkereskedelmi forgalom termékszerkezete nemzetgazdasági ágak szerint, 2020

(%)
Termék jellege, ágazatok Ipar Mező-
gazdaság
Keres-
kedelem
Egyéb Ipar Mező-
gazdaság
Keres-
kedelem
Egyéb
export import
Mezőgazdasági 0,3 80,4 6,3 3,7 0,7 47,1 2,3 1,1
Bányászati 0,4 0,1 0,0 10,2 5,5 1,3 0,1 3,3
Élelmiszeripari 6,3 13,6 4,9 7,2 2,6 16,1 8,1 3,0
Könnyűipari 3,9 3,6 4,2 4,9 3,3 3,6 9,0 7,1
Vegyipari 18,8 1,1 17,9 14,1 16,3 10,5 26,8 10,8
Gépipari 64,9 0,7 60,2 49,1 66,5 16,7 47,9 51,9
Egyéb ipari 3,7 0,1 3,6 4,9 3,7 0,3 3,9 17,6
Egyéb 1,7 0,3 2,8 5,9 1,4 4,5 1,7 5,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2020-ban a termékbehozatal forintban mért árszínvonala 2,6, a kivitelé 4,7%-kal nőtt az előző évihez viszonyítva

A forint a főbb devizákhoz képest 7,6%-kal gyengült: ezen belül éves szinten az euróhoz képest 7,9, míg a dollárhoz viszonyítva 5,9%-kal értékelődött le.

A cserearányA cserearány-mutatót a kiviteli és a behozatali árindex hányadosaként számítjuk ki.[2] 2020-ban az előző évhez képest 2,0%-kal javult. A forintár- és az árfolyamváltozások hányadosaként előálló devizaárszintA devizaárindexet a forintárindex és az árfolyamindex hányadosaként számítjuk ki. A mutató az árfolyamváltozás hatását szűri ki az indexből.[3] a behozatalban 4,6, míg a kivitelben 2,7%-kal csökkent, ami összhangban áll a világgazdasági recesszióval.

Az egyes árufőcsoportok közül az energiahordozók árai nagymértékben estek. Ez legfőképpen a kőolajár drasztikus zuhanásával függ össze. A pandémia miatt világszerte leálló gazdaságok kőolajigénye erősen lecsökkent, kínálati oldalon pedig nagy készletek halmozódtak fel, aminek következtében az árak kivételesen alacsony szintre estek. Áprilisban a kőolajimportunk árszintje a 2019-es év árszintjének az 50%-át sem érte el. Bár ezt követően emelkedni kezdett, a kőolaj ára az év végére sem érte el az év eleji szintet. Hasonló tendenciát mutatott az év folyamán a másik, nagy mennyiségben importált energiahordozó, a földgáz ára is.

7. ábra
Az importárak alakulása 2020-ban, havi forintárindexek árufőcsoportonként

Az átlagot meghaladó mértékben nőtt az élelmiszerek, italok, dohány ára. Ez az egyetlen árufőcsoport, ahol az importárak növekedése meghaladta az exportárakét.

A cserearány javulásához az energiahordozók mellett a nyersanyagok, a feldolgozott termékek, valamint a gépek és szállítóeszközök árufőcsoportok járultak hozzá.

A nyersanyagoknál az olajos magvak és a növényi olajok esetében a magasabb exportárszint mellett jelentős kiviteli többlet is keletkezett. A feldolgozott termékek árucsoportjai közül a szerves vegyi termékek és a gyógyszerek rendelkeznek hasonló mutatókkal.

A gépek és szállítóeszközök részaránya az összes külkereskedelmi forgalomból messze a legmagasabb: importban 48, exportban 57%. Az árufőcsoporton belül a legnagyobb értékű forgalmat képviselő közúti jármű, valamint a villamos gép, készülék és műszer árucsoportok exportárszintjének növekedése kisebb volt, mint az importoldalon. Az árufőcsoport cserearányában bekövetkezett 0,1%-os javulás a híradás- és számítástechnikai termékek, valamint az energiafejlesztő gépek és berendezések árszintemelkedésének köszönhető.

8. ábra
A külkereskedelmi forgalom árszintváltozása árufőcsoportonként, 2020

Az Európai Unióval lebonyolított behozatal 4,2, a kivitel 4,9%-kal magasabb árszinten realizálódott 2020-ban az egy évvel korábbinál, így 0,7%os cserearány-javulás történt. Az EU-n kívüli országok esetében az importált termékek árszintje csökkent, míg az exportárindex 4,1%-os növekedést mutat, ami 5,6%-os cserearány-javulást idézett elő. 2020-ban a külkereskedelem forintban mért árszintje kivitelben 10,1, behozatalban 7,1%-kal volt magasabb a 2015. évinél. A forint ugyanennyi idő alatt azonban átlagosan 12,8%-kal gyengült a kiemelt devizákhoz képest, így a kereskedelem devizaárszintje exportban 2,4, importban pedig 5,1%-kal alacsonyabb volt az öt évvel korábbinál. A 2020. évi cserearány 2,8%-kal kedvezőbb volt a 2015. évinél.

9. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom forintárszintjének, cserearányának és a forint árfolyamának változása

Az elmúlt öt évben az élelmiszerek, italok és dohány drágult a legnagyobb mértékben. Ez az egyetlen árufőcsoport, ahol ezen időszak alatt cserearányromlás következett be. Az energiahordozók ára 2015-höz képest csökkent, bár két éven keresztül, 2017-ben és 2018-ban emelkedés jellemezte.

11. tábla

A külkereskedelmi termékforgalom forintárindexei árufőcsoportonként

(%)
Év Élelmiszerek, italok, dohány  Nyersanyagok   Energiahordozók   Feldolgozott termékek   Gépek és szállítóeszközök 
behozatal kivitel behozatal kivitel behozatal kivitel behozatal kivitel behozatal kivitel
Előző év=100,0
2016 102,3 100,1 97,1 98,4 82,2 85,7 97,9 98,5 99,2 99,2
2017 105,0 102,5 108,7 105,2 120,0 120,8 102,0 102,9 98,8 99,9
2018 102,5 105,0 102,4 102,1 121,8 116,7 103,6 102,8 101,6 102,2
2019 105,7 105,0 102,4 101,8 92,6 94,4 101,3 100,3 102,1 102,5
2020 108,4 106,9 104,3 109,4 78,2 87,0 103,1 104,1 105,4 105,5
2015=100,0
2020 126,2 120,9 115,4 117,7 87,0 99,2 108,0 108,8 107,2 110,1

A Covid19-járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásai a szolgáltatás-külkereskedelemben a termékforgalomnál erősebben mutatkoztak meg

2020-ban a szolgáltatások exportja 6918 milliárd, importja 5327 milliárd forintot tett ki. A teljes forgalmat tekintve a folyó áron, forintban mért2020-ban a forint 8%-kal értékelődött le az euróhoz képest, így az erre az évre vonatkozó, forintban számított értékindexek meghaladják az euróban számítottakat.[4] exportbevételek 22, az importkiadások 15%-kal csökkentek az előző évhez képest. Kivitel tekintetében éves szinten a legerőteljesebb, 50%-os csökkenés a turizmusszolgáltatásban következett be, majd ezt követte a szállítási szolgáltatások csökkenése, 28%-kal. Behozatali oldalon ugyanez a sorrend állt fel, a turizmus- 50, a szállítási szolgáltatások 17%-kal csökkentek.

10. ábra
A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom forintban számított értékváltozása

A teljes évet vizsgálva a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom aktívuma 1592 milliárd forint volt, ugyanakkor a 6 szolgáltatáscsoport egyenlege az egyes negyedévek között eltérően alakult. Az I. negyedév forgalma kismértékben már elmaradt a korábbi évekétől, a II. negyedévben azonban még inkább visszaesett a különböző korlátozások miatt. A szigorítások enyhítése megmutatkozik a III. negyedévi forgalomban, ami az újabb intézkedések hatására a IV. negyedévre ismét valamelyest visszaesik. A bérmunka-szolgáltatási díj esetében mind a négy negyedévben kiegyensúlyozott aktívum mutatkozott, éves egyenlege azonban 73 milliárd forinttal maradt el a 2019-es évitől. Az üzleti szolgáltatások főcsoportnál az I. és a III. negyedévben aktívum, a II. és a IV. negyedévben passzívum keletkezett, így a bázisévhez képest összességében 148 milliárd forinttal javult az egyenlege. Éves szinten az üzleti szolgáltatásokon belül a járvány leginkább a személyes, kulturális és szórakoztató szolgáltatások forgalmát érintette, exportja 39, importja 23%-kal csökkent.

A járványügyi intézkedések miatt bezártak a mozik, leálltak a filmforgatások, szüneteltek a beruházások, elmaradtak a filmfesztiválok, koncertek, sportesemények. A korlátozások enyhítésével nyár elején kismértékű növekedés kezdődött, amit a járvány második hullámával ismételt csökkenés követett, emiatt ingadozott a forgalom.

A kormányzati szolgáltatásokat a teljes évben csökkenő egyenleg jellemezte, egyenlege 21 milliárd forinttal romlott 2019-hez képest. A javítási és karbantartási szolgáltatások egyenlegét a teljes évben kiegyenlített, alacsony aktívum jellemezte, előző évhez képest azonban 2 milliárd forintos egyenlegromlás következett be.

A szállítási szolgáltatások mérlege minden negyedévben pozitív maradt, de nem volt egyenletes. A közúti szállítási szolgáltatások adták a teljes szállítási szolgáltatásexport 49 és a szolgáltatásimport 39%-át, éves szinten a szállítási szolgáltatásokat 406 milliárd forintos egyenlegromlás jellemezte.

A legnagyobb veszteség 2020-ban a turisztikai szektort érte, amikor a koronavírus-járvány miatt ki- és beutazási korlátozásokat, majd tilalmat vezettek be.

A turizmus negyedéves egyenlegei ugyan aktívumot produkáltak, azonban a II. negyedévi forgalom drasztikus visszaesése nagymértékben csökkentette az éves szolgáltatás-külkereskedelmi többletet. A vizsgált évben a turizmus éves egyenlege 670 milliárd forinttal romlott 2019-hez képest.

11. ábra
A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom egyenlegének negyedévenkénti alakulása szolgáltatáscsoportok szerint

A turisztikai szektor 2020-ban rendkívüli veszteségeket szenvedett el a Covid19-járvány hatására

A Magyarországra érkező külföldiek2020-ban a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések következtében a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.[5] 2020-ban az utazásaikhoz kapcsolódóan (export) az egy évvel korábbinál 54%-kal kevesebbet, 1054 milliárd forintot fordítottak termékekre és szolgáltatásokra. Ebből a leginkább népszerű szabadidős, szórakozás és egészségmegőrzési célú utazások során keletkező bevételek jelentős, 70%-os csökkenéssel, 376 milliárd forintot, a további magáncélú utazások során befolyt bevételek összege – az előző évhez mért 55%-os csökkenés mellett – 479 milliárd forintot tett ki. Az egynapos utazások adták a teljes beutazó forgalom közel nyolctizedét, ezen utazások alkalmával felmerülő költések összege (341 milliárd forint) a külföldről érkezettek ráfordításainak közel egyharmadát tette ki. A többnapos utazások résztvevői 714 milliárd forintot költöttek el, ennek 50%-át a szabadidő, szórakozás, rekreációs tevékenység, 26%-át a további magánjellegű utazások során.

A legnagyobb összegeket az Ausztriából (189 milliárd forint), a Németországból (158 milliárd forint) és a Romániából (91 milliárd forint) érkezők költötték. Kiadásaik 23, 47 és 52%-kal csökkentek az előző évihez mérten. Az Egyesült Államokból ideutazók magyarországi kiadásai 72%-kal, 47 milliárd forintra estek vissza.

2020-ban a Magyarországra tett külföldi utazások egy főre eső, napi átlagos költése 11%-kal, 14,9 ezer forintra csökkent. Az egy főre jutó napi átlagos kiadás összege a szabadidő, szórakozás és egészségmegőrzési célú utazások során 18%-kal, 16,8 ezer forintra, az üzleti, üzletelési célú utazások esetében 14%-kal, 30,3 ezer forintra csökkent, ugyanakkor a munkavégzési célú utazások esetében 16%-kal, 9,4 ezer forintra nőtt. Az egynapos utazások alkalmával átlagosan 14,1 ezer, a többnapos utazások során 15,3 ezer forintot költöttek a külföldi beutazók (500 forinttal többet, illetve 2,9 ezer forinttal kevesebbet a 2019. évinél).

12. ábra
A Magyarországra tett külföldi utazásokhoz kapcsolódó kiadások az utazás célja szerint*

A külföldre utazó magyarok száma drasztikusan visszaesett, egyrészt a koronavírustól való félelem, másrészt az elrendelt határzárak és szigorítások miatt.2020-ban a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések következtében a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. 2020. II. negyedévben az adatgyűjtés szünetelt, így ezen adatok előállítása modellbecsléssel és imputálással történt. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.[6] Mindezek miatt 2020-ban a magyarok 404 milliárd forintot, az előző évinél 58%-kal kevesebbet fordítottak külföldi utazásaikhoz kapcsolódóan termékekre és szolgáltatásokra (import). A kiadások több mint kétharmadát többnapos külföldi utazásokon költötték el, amelynek legnagyobb részét a szabadidős célú utazásokon fizették ki. Azonban még így is az üdülésre, szórakozásra fordított összegek estek vissza a legerőteljesebben (73%-kal) az egy évvel korábbihoz képest, emellett a rokon- és barátlátogatások során 57%-kal költöttek kevesebbet. Legkevésbé a munkavégzési célú kiadások csökkentek (14%-kal).

13. ábra
A külföldre utazó magyarok kiadásai az utazás célja szerint

A magyarok kiutazásainak száma mintegy felére csökkent, az előző évi 25 millióról 13 millióra. Az egynapos utazások a teljes látogatóforgalom több mint kétharmadát adták, ezek során a szomszédos országokat keresték fel a magyarok. A többnapos utazások célpontja szintén a szomszédos Ausztria, Szlovákia, Románia, továbbá Németország volt, ami megegyezik az előző évi legfőbb desztinációkkal. Az utazások döntő többsége (87%) valamelyik szomszédos országba irányult, amit a kiutazási szigorítások is befolyásoltak.

A magyarok külföldi utazásai során egy fő naponta átlagosan 14,0 ezer forintot költött, 8,2%-kal többet, mint 2019-ben. A legnagyobb mértékű növekedés a munkavégzési és a vásárlási célú utaknál figyelhető meg.

2020-ban az utasforgalom többlete 650 milliárd forint volt. Az utasforgalmi szolgáltatások exportja 54, importja 58%-kal csökkent. Az egyenleg az előző évihez képest folyó áron 690 milliárd forinttal romlott.

A szállítási szolgáltatások egyenlege romlott a turizmusé után a legnagyobb mértékben

2020-ban a szállítási szolgáltatások bevétele 1624 milliárd, kiadása 1135 milliárd forintot tett ki, ami folyó áron az export 28, illetve az import 17%-os visszaesését jelentette. A koronavírus okozta járvány jelentősen befolyásolta a szállítási szolgáltatások forgalmát is. A szolgáltatáscsoport mérlege az előző évinél 406 milliárd forinttal alacsonyabb, 489 milliárd forintos aktívummal zárta az évet.

Az egyes szállítási formák közül a légi szállítás egyenlege 367 milliárd, a közúti szállításé 46 milliárd forinttal esett vissza 2019-hez képest. Egyenlegjavulás mindössze a kisebb súlyú csővezetékes szállítás, az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások, illetve a postai és futárszolgálatok csoportjában következett be.

14. ábra
A szállítási szolgáltatások export- és importértékének alakulása, 2020

A teljes szállítási szolgáltatásexport legnagyobb részét, közel felét, importjának mintegy négytizedét 2020-ban a közúti szállítási szolgáltatások adták (a megelőző két évben még a második legjelentősebb szállítási szolgáltatáscsoport volt). Bevételei 6,5, kiadásai 2,2%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz mérten.

A közúti fuvarozásra a 2020 tavaszi járványügyi intézkedések jelentős hatással voltak: exportforgalma a II. negyedévben 21%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év második felében lassú növekedés indult el, de a bevételek és kiadások emelkedése inkább a jelentős áremelések, mintsem a növekvő volumen következménye. (A korábbi években a III. és IV. negyedév volumene szezonálisan kiemelkedőnek számított.)

15. ábra
Az export- és importforgalom alakulása néhány szállítási szolgáltatáscsoportban, 2020

A koronavírus-járvány a légi szállítást vetette vissza leginkább: bevételei 62, kiadásai 45%-kal estek vissza 2020-ban. Ennek következtében elveszítette vezető szerepét a szállítási szolgáltatások külkereskedelmén belül: az ágazat exportjából 23, az importból 25%-kal részesedett 2020-ban, előbbi 20, utóbbi 13 százalékponttal elmaradt az egy évvel korábbitól. A forgalom csökkenése (mindkét forgalmi irányban) a járvány magyarországi megjelenésekor, márciusban kezdődött, mélypontját májusban regisztrálta a Magyar Légiforgalmi Szolgálat. A személyszállítás drasztikus visszaesése hatással volt a légi áruszállításra is, mivel a kieső áruszállítási kapacitások jelentős áremelkedést okoztak. Nyár elején, a korlátozások enyhítésével kismértékű növekedés kezdődött, a járvány őszi második hulláma azonban ismét a forgalom csökkenését idézte elő.

Elsősorban a légi szállítás visszaesése okozta, hogy a szállítási szolgáltatások összetétele a közúti szállítás irányába tolódott el: így az utóbbi szolgáltatások súlya a bevételek esetében 11, a kiadásoknál 5,7 százalékponttal nőtt 2019-hez képest.

A járvány kezdete óta a vasúti áruszállításra egyre nagyobb szerep hárult, sok, máskor közúton szállított áru forgalma terelődött át erre a módra. Mégsem kiugró emelkedést, hanem kiegyensúlyozott forgalmat látunk, hiszen a gazdaság visszaesése miatt jelentősen csökkentek a szállítási igények. Mindezek hatására a vasúti szállítási szolgáltatásoknál 2020-ban kismértékű forgalomnövekedés következett be: exportja 2,2, importja 4,2%-kal emelkedett az előző évhez képest.

A postai és futárszolgálatok kiadásai a II. negyedévben haladták meg leginkább a 2019 azonos időszakának adatát (14%-kal), egyrészt a jelentős áremelkedések, másrészt a megnövekedett online kereskedelem miatt. A szolgáltatáscsoport bevételei a III. és IV. negyedévben számottevően emelkedtek (a csoporton belül is elsősorban a futárszolgálatoké), 11 és 15%-kal haladták meg az előző év azonos időszakit. E két negyedév forgalmának nagyobb mértékű növekedése a korábbi években is jellemző volt. A szolgáltatáscsoport éves szinten 4,7%-os exportnövekedést produkált, importoldalon stagnált.

16/1. ábra
A szállítási szolgáltatások forgalmának szállítási módozat szerinti megoszlása, 2020, %
16/2. ábra
A szállítási szolgáltatások forgalmának szállítási módozat szerinti megoszlása, 2020, %

A szállítási ágazatok bevételeinek 93, kiadásainak 89%-a az európai országok viszonylatában realizálódott, ezen belül is az európai uniós tagországok domináltak (a bevételek 78, a kiadások 79%-ával). Minden szegmensben kiemelkedő az EU14 országainak részesedése.

A közúti szállításnál – földrajzi okokból – az európai kontinens országainak részaránya kiemelkedő, export- és importoldalon a forgalom egyaránt 98%-a ebben a viszonylatban realizálódott. A két legnagyobb exportcélország Németország és Ausztria volt, a bevételek 24, illetve 18%-ával. Importoldalon is Németország volt a legfontosabb partner (26%), amelyet Ausztria és Szlovákia követett (10–10%).

2020-ban a légi szállítás bevételeinek 88, kiadásainak 83%-a az európai országok viszonylatában merült fel. A legnagyobb részarányt az exportban az Egyesült Királyság (15%), Románia (11%) és Németország (9,0%) képviselte, az importban Belgium (13%), Németország (12%) és Kína (7,0%).

17. ábra
A szállítási ágazatok forgalmának földrajzi megoszlása, 2020

Jelentősen csökkent az üzleti szolgáltatások passzívuma 2020-ban

2020-ban az üzleti szolgáltatások bevétele 3502, kiadása 3504 milliárd forintot tett ki. Az üzleti szolgáltatások adták a teljes szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom legnagyobb hányadát, az export 51, az import 66%-át. A kivitel folyó áron 4,6, a behozatal 8,3%-kal csökkent a 2019. évihez képest, a szolgáltatáscsoport 2 milliárd forintos passzívuma 148 milliárd forinttal kisebb lett az előző évinél.

18. ábra
Az üzleti szolgáltatások export- és importértéke

Az üzleti szolgáltatásokon belül a legnagyobb alcsoportot képviselő egyéb üzleti szolgáltatások exportja 4,6, importja 8,3%-kal mérséklődött 2019-hez képest, passzívuma 96 milliárd forinttal, 185 milliárd forintra csökkent. A második legjelentősebb, számítástechnikai és információs szolgáltatások alcsoport egyike volt annak a néhány szolgáltatáscsoportnak, amelyek forgalma a pandémia ellenére is emelkedett: a bevételei 4,2, a kiadásai 3,4%-kal nőttek egy év alatt, aktívuma 15 milliárd forinttal, 250 milliárd forintra javult.

Az egyéb üzleti szolgáltatásokon belül az üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások adták a forgalom legnagyobb hányadát, exportjuk 2,7, importjuk 13 %-kal csökkent az előző évhez képest, emiatt passzívuma 77 milliárd forinttal, 145 milliárd forintra csökkent.

12. tábla

Az üzleti szolgáltatások alakulása szolgáltatáscsoportonként, 2020

(%)
Üzleti szolgáltatások Export Import
megoszlása előző év=100,0 megoszlása előző év=100,0
Távközlési szolgáltatások 1,2 87,0 1,6 85,5
Építési-szerelési szolgáltatások 2,7 95,1 2,6 84,7
Biztosítási szolgáltatások 0,2 76,4 2,1 114,5
Pénzügyi szolgáltatások 4,1 102,6 4,0 102,0
Számítástechnikai és információs szolgáltatások 23,0 104,2 15,9 103,4
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 11,1 96,6 11,1 80,3
Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások 4,0 61,2 3,7 76,8
Egyéb üzleti szolgáltatások 53,7 95,4 59,0 91,7
Ebből:        
egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások 1,6 93,9 2,9 94,8
számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások 6,9 96,0 0,9 98,4
üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások 13,2 97,3 17,3 87,1
kutatás-fejlesztési szolgáltatások 6,5 100,1 5,9 98,5
építészeti, mérnöki, tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások 6,7 104,0 5,1 81,3
egyéb, máshová nem sorolt üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások 13,1 89,7 16,4 92,5
Üzleti szolgáltatások összesen 100,0 95,4 100,0 91,7

Az üzleti szolgáltatások forgalmának jelentős része (az export 55, az import 68%-a) az Európai Unió tagállamaival bonyolódott le. Az uniós országok viszonylatában az üzleti szolgáltatások exportja 4,4, importja 9,5%-kal csökkent a 2019. évihez képest.

13. tábla

A TOP 5 partnerország forgalma az üzleti szolgáltatásokon belül, 2020

(%)
Export
Rangsor Ország Részesedés a forgalomból Értékváltozás 2019-hez képest
1. Németország 19,1 –7,7
2. Egyesült Államok 13,6 –12,7
3. Egyesült Királyság 11,6 3,6
4. Svájc 6,0 3,1
5. Hollandia 4,6 –9,5
Import
Rangsor Ország Részesedés a forgalomból Értékváltozás 2019-hez képest
1. Németország 23,6 –17,2
2. Egyesült Államok 10,8 –8,3
3. Egyesült Királyság 9,0 –1,7
4. Írország 8,7 6,0
5. Ausztria 5,4 –1,1

Az üzleti szolgáltatások exportjának 55, míg az import 58%-át adja a TOP 5 partnerország forgalma.

2020-ban az üzleti szolgáltatások exportjában hazánk legfontosabb partnere Németország volt. A bevétel 19%-a innen származott, legnagyobb hányadát számítástechnikai és információs, valamint egyéb üzleti szolgáltatások adták. Második legjelentősebb partnerünk az Egyesült Államok, a harmadik az Egyesült Királyság volt, az üzleti szolgáltatásokból származó bevétel 14, illetve 12%-ával. Az üzleti szolgáltatások exportjának csökkenésére a Németországgal és az Egyesült Államokkal bonyolított forgalom visszaesése volt leginkább hatással: Németország viszonylatában a szellemi tulajdon használatáért kapott díjak, illetve mindkét célország tekintetében a személyes, kulturális, szórakoztatási szolgáltatások forgalmának csökkenésével összefüggésben.

2020-ban az üzleti szolgáltatások importjában is Németország volt hazánk legkiemelkedőbb partnere, a kiadás 24%-a ebben az irányban realizálódott. A Németországhoz kapcsolódó behozatali forgalom az előző évhez képest 17%-kal csökkent. Az üzleti szolgáltatások behozatalának csökkenésében ennek a relációnak volt a legnagyobb szerepe, az innen érkező importunk elsősorban az egyéb üzleti szolgáltatások vonatkozásában esett vissza.

Második legfontosabb importpartnerünk az Egyesült Államok, harmadik az Egyesült Királyság volt, az üzleti szolgáltatásokból való 11, illetve 9,0%-os részesedéssel, előbbi viszonylatban 8,3, utóbbi esetében 1,7%-kal csökkent az üzleti szolgáltatások importja.

A koronavírus okozta járvány gazdasági hatásai az üzleti szolgáltatásokon belül a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatásokat érintették a leghátrányosabban: exportjuk 39, importjuk 23%-kal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. A pandémia miatt ugyanis leálltak a filmforgatások, bezártak a mozik, elmaradtak a fesztiválok, kiállítások, versenyek és sportesemények.

2020-ban a kormányzati szolgáltatások bevétele 35 milliárd forint volt, ami a teljes szolgáltatás-külkereskedelmi exportforgalom csupán 0,5%-át adta, értéke az előző évhez képest 10%-kal csökkent. A kormányzati szolgáltatások kiadásai 71 milliárd forintot tettek ki, ez a teljes szolgáltatás-külkereskedelmi importforgalom mindössze 1,3%-a volt, és 33%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól (leginkább a külképviseleti, konzulátusi beszerzéseknek köszönhetően).

A szolgáltatások külkereskedelmi forgalma a szolgáltatásnyújtás módja szerint (Modes of Supply, azaz MoS)

A Modes of Supply, azaz MoS a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom bontása a szolgáltatásnyújtás módja szerint, kiegészítve a FATS- (Foreign Affiliate Statistics) adatokkal, vagyis a hazai és külföldi irányítású leányvállalatok szolgáltatásforgalmával, valamint az ágazati statisztikai adatokban megtalálható disztribúciós szolgáltatásokkal.

Az adatok előállítása először 2019-ben egy az Európai Unió által, statisztikák előállítására biztosított pályázat keretein belül valósulhatott meg, a jövőben rendszeres adatszolgáltatás lesz.

A MoS-ban 4 szolgáltatásnyújtási módot különböztetünk meg:
1. mód – Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás: egy ország területéről egy másik ország területére. A szolgáltatás-külkereskedelmi statisztikai adatokon felül tartalmazza a disztribúciós szolgáltatásokat, amely az ágazati statisztikai adatokból származik. Disztribúciós szolgáltatásként kerül elszámolásra a nagykereskedők és viszonteladók termékforgalmának kereskedelmi árrése.
Példa: külföldi ügyfeleknek elektronikus csatornákon keresztül nyújtott jogi tanácsadás.
2. mód – Fogyasztás külföldön: egy ország területéről egy másik ország fogyasztójának.
Példa: a külföldi ügyfél jön az ügyvédi irodába.
3. mód – Kereskedelmi jelenlét: egy ország szolgáltatójának kereskedelmi jelenléte egy másik ország területén (import: külföldi irányítású leányvállalatokon keresztül, export: hazai irányítású külföldi leányvállalatokon keresztül). A FATS információt szolgáltat a külföldi piacokon működő vállalkozások tevékenységeiről.
Példa: az ügyvéd külföldi leányvállalatot hoz létre jogi szolgáltatások nyújtására.
4. mód – Természetes személyek jelenléte: a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a természetes személyek jelenléte a szolgáltatást igénybevevők országában.
Példa: az ügyvéd külföldre megy, hogy jogi szolgáltatást nyújtson az ügyfélnek.
14. tábla

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom a szolgáltatásnyújtás módozatai szerint*, 2020

(millió forint)
Szolgáltatások megnevezése 1. mód 2. mód 3. mód 4. mód
Export
Szolgáltatások összesen 4 762 984 1 572 078 1 288 573 620 932
Ebből:        
Disztribúciós szolgáltatások 2 631 771 0 510 780 0
Bérmunka 0 512 255 0 0
Javítási és karbantartási szolgáltatások 0 187 906 36 028 0
Szállítási szolgáltatások 0 0 58 316 0
Postai és futárszolgálata) 28 618 12 265 0 0
Turizmus 0 740 225 1 523 0
Építési-szerelési szolgáltatások 0 0 46 863 84 012
Biztosítási szolgáltatások 8 182 0 3 754 0
Pénzügyi szolgáltatások 143 705 0 554 512 0
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 389 362 0 108 0
Távközlési szolgáltatások 0 0 3 348 0
Egyéb üzleti szolgáltatások 0 0 70 528 0
Kutatás-fejlesztési szolgáltatásoka) 170 473 0 0 56 824
Jogi, számviteli, üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatásoka) 624 509 0 0 208 170
Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások 0 131 691 2 812 6 931
Import
Szolgáltatások összesen 2 855 545 539 624 11 461 616 360 196
Ebből:        
Disztribúciós szolgáltatások 1 487 298 0 3 373 785 0
Bérmunka 0 71 202 0 0
Javítási és karbantartási szolgáltatások 0 135 855 54 997 7 150
Szállítási szolgáltatások 0 0 1 697 944 0
Postai és futárszolgálata) 33 648 0 0 0
Turizmus 0 221 514 0 0
Építési-szerelési szolgáltatások 0 0 692 843 81 555
Biztosítási szolgáltatások 75 305 0 1 018 924 0
Pénzügyi szolgáltatások 138 767 0 57 087 0
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 300 402 39 013 197 337 50 717
Távközlési szolgáltatások 0 0 1 800 912 0
Egyéb üzleti szolgáltatások 0 0 2 244 422 0
Kutatás-fejlesztési szolgáltatásoka) 187 589 0 0 20 843
Jogi, számviteli, üzletiviteli tanácsadás és PR-szolgáltatásoka) 580 141 0 0 193 380
Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások 52 393 72 041 323 364 6 549

* Kormányzati szolgáltatások nem képezték a felmérés részét.
a) Kiemelt alkategóriák, a táblázat nem feltétlenül tartalmazza a főkategória minden elemét.

A szolgáltatás-külkereskedelem relációs szerkezete

A koronavírus okozta járvány az EU27 tagországaival és az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelmünket egyaránt jelentősen visszavetette, a kivitel minden fontosabb relációban nagyobb mértékben csökkent a behozatalnál. A csökkenés legfontosabb tényezője export- és importoldalon egyaránt az Európai Unióval szembeni forgalom visszaesése volt. 2020-ban a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom egyenlegében 1592 milliárd forint aktívum keletkezett. Minden relációban aktívum volt jellemző, kivéve az új EU-tagállamokat (–12 milliárd forint). Az aktívum 59%-a (935 milliárd forint) az Európai Unión kívüli országokkal bonyolított forgalom eredménye.

15. tábla

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom alakulása országcsoportok szerint, 2020

Országcsoport Kivitel Behozatal
érték
(milliárd forint)
megoszlás
(%)
értékindex
(2019=100%)
érték
(milliárd forint)
megoszlás
(%)
értékindex
(2019=100%)
Európai Unió (EU27_2020) 4 352 62,9 77,2 3 695 69,4 83,5
Régi tagállamok (EU14) 3 432 49,6 81,1 2 764 51,9 84,3
Új EU-tagállamoka) 919 13,3 65,6 931 17,5 81,4
EU-n kívüli országok 2 567 37,1 79,0 1 632 30,6 88,5
EU-n kívüli európai országok 1 230 17,8 76,0 702 13,2 81,3
Ázsiai országok 431 6,2 71,4 314 5,9 88,8
Amerikai országok 684 9,9 74,0 482 9,0 83,0
Egyéb, nem részletezett országok 221 3,2 214,3 134 2,5 282,0
Összesen 6 918 100,0 77,9 5 327 100,0 85,0
a) 2004-ben és az azóta csatlakozott tagállamok.
16. tábla

A tíz legfontosabb exportcélország, 2020

Rangsora) Ország A kivitel értéke,
milliárd forint
Részesedés a teljes exportforgalomból, % Értékindex 2019=100%
1. (1.) Németország 1 337 19,3 81,7
2. (2.) Egyesült Államok 611 8,8 74,5
3. (3.) Egyesült Királyság 588 8,5 80,8
4. (4.) Ausztria 565 8,2 84,0
5. (7.) Svájc 333 4,8 107,5
6. (6.) Hollandia 311 4,5 85,7
7. (5.) Románia 272 3,9 61,1
8. (12.) Írország 183 2,6 88,7
9. (11.) Franciaország 177 2,6 76,2
10. (9.) Olaszország 170 2,5 64,2
Kiemelt országok együtt 4 546 65,7 80,1

a) A zárójelben feltüntetett sorszámok az adott ország 2019. évi rangsorban elfoglalt helyét jelölik.

A tíz legfontosabb exportcélországunkba irányuló forgalom a teljes kivitel 66%-át adta 2020-ban, e partnerek többsége uniós tagállam volt. A rangsor élén változatlanul Németország szerepelt 1337 milliárd forintos forgalmával, ami a teljes forgalom 19%-át tette ki. Vezető szerepe ellenére az ide irányuló export 18%-kal esett vissza. Svájc kivételével valamennyi kiemelt ország forgalma csökkent 2019-hez képest.

A teljes exportforgalom visszaesésében a Németországba, az Egyesült Államokba és Romániába, valamint az Egyesült Királyságba, illetve Ausztriába irányuló kivitelünk csökkenése játszotta a legnagyobb szerepet.

17. tábla

A tíz legfontosabb importpartnerország, 2020

Rangsora) Ország A behozatal értéke
milliárd forint
Részesedés a teljes importforgalomból, % Értékindex 2019=100%
1. (1.) Németország 1 146 21,5 83,2
2. (2.) Egyesült Államok 447 8,4 85,4
3. (3.) Ausztria 392 7,4 90,8
4. (4.) Egyesült Királyság 364 6,8 91,3
5. (5.) Írország 327 6,1 94,4
6. (6.) Hollandia 232 4,4 92,9
7. (7.) Szlovákia 211 4,0 92,8
8. (11.) Franciaország 173 3,2 94,2
9. (10.) Lengyelország 168 3,2 86,7
10. (8.) Csehország 159 3,0 80,1
Kiemelt országok együtt 3 619 67,9 87,6

a) A zárójelben feltüntetett sorszámok az adott ország 2019. évi rangsorban elfoglalt helyét jelölik.

A behozatal esetében a tíz legfontosabb partnerországunk közül is az uniós tagállamok voltak többségben. Ebben a forgalmi irányban is a Németországgal szembeni kereskedelem volt a legkiemelkedőbb. A behozatal értéke a fontosabb partnerországok mindegyikében elmaradt az egy évvel korábbitól. A teljes importforgalom csökkenésében a Németországból, az Egyesült Államokból, valamint a TOP10-ben nem szereplő Romániából érkező import visszaesésének volt a legnagyobb szerepe.

Az import relációs szerkezete valamivel koncentráltabb az exporténál, a legfontosabb tíz partnerország viszonylatában teljesült a teljes import 68%-a.

A szolgáltatásfajták exportja földrajzi szempontból erősen koncentrált, kivitelük több mint fele jellemzően az öt legjelentősebb célországba irányul. Ugyanakkor az egyes szolgáltatásfajták fontosabb célországai alapvetően különböznek egymástól.

19. ábra
Az öt legfontosabb exportcélország részesedése a szolgáltatáscsoportok kiviteléből, 2020

A legnagyobb súlyú üzleti szolgáltatások exportja földrajzi szempontból szintén koncentrált, kivitelük több mint felét jellemzően a TOP5-országba irányuló forgalom teszi ki. E csoporton belül a leginkább koncentrált az építés-szerelési, a pénzügyi és a szellemi tulajdon használatához kapcsolódó szolgáltatások forgalma.

20. ábra
Az öt legfontosabb exportcélország részesedése az üzleti szolgáltatások egyes típusainak kiviteléből, 2020

A szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg jelentősen romlott 2020-ban

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom egyenlege (1592 milliárd forint) ugyan pozitív maradt 2020-ban is, az előző évihez viszonyítva azonban 1025 milliárd forinttal csökkent. A forgalom egyenlege országcsoportonként eltérő összegben és mértékben változott. Minden fontosabb országcsoport esetében romlott az egyenleg, az új EU-tagállamok 12 milliárd forintos passzívumát kivéve azonban valamennyi relációban pozitív maradt.

Szolgáltatás-külkereskedelmi többletünk legnagyobb része (1185 milliárd forint) az európai országokkal folytatott kereskedelemből realizálódott.

18. tábla

A szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg alakulása országcsoportok szerint, 2020

(milliárd forint)
Országcsoportok Egyenleg Változás 2019-hez képest
Amerikai országok 202 –142
Európai országok 1 185 –781
EU27 657 –554
Régi tagállamok EU14 668 –285
Új EU-tagállamok –12 –269
EU-n kívüli országok 528 –227
Ázsiai országok 118 –133
Egyéb országok 87 31
Összesen 1 592 –1 025
21. ábra

A szolgáltatás-külkereskedelem forgalmának egyenlege és részesedése a teljes forgalomból a főbb partnerek körében, 2020

A szolgáltatás-külkereskedelem forgalmának egyenlege és részesedése a teljes forgalomból a főbb partnerek körében, 2020

2020-ban a legnagyobb aktívum az Egyesült Királyság (224 milliárd forint), Svájc, Németország, Ausztria, valamint az Amerikai Egyesült Államok irányában, a legnagyobb összegű passzívum pedig Írország (143 milliárd forint) vonatkozásában alakult ki. A legfontosabb partnerországok többségében romlott az egyenleg 2019-hez képest, ami összegét tekintve az Amerikai Egyesült Államok (–133 milliárd forint), Románia (–128 milliárd forint) és az Egyesült Királyság (–105 milliárd forint) viszonylatában volt a legjelentősebb. Legnagyobb összegű egyenlegjavulás a Ciprussal (+38 milliárd forint) és Svájccal (+32 milliárd forint) folytatott kereskedelmet jellemezte.

A szolgáltatás-külkereskedelem alakulása vállalati jellemzők szerint (STEC, Services trade by enterprise characteristicsA szolgáltatás-külkereskedelem vállalati jellemzők adatainak számítása során nemzetközi módszertan alapján c.i.f/f.o.b-konverziót alkalmazunk, ezért a szállítási szolgáltatások, illetve a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom összesen soraiban szereplő összegek eltérnek a kiadvány korábbi fejezeteiben szereplő adatoktól.[7])

A szolgáltatások egy részét nem vizsgáljuk részletesebben ebben a fejezetben, ugyanis ezen adatokat nem minden esetben, vagy egyáltalán nem lehet vállalatokhoz rendelni (pl. turizmus esetében). Továbbá bizonyos szolgáltatás-kategóriákban 2020-ra vonatkozóan az adat-előállítás előzetes becsléseket is tartalmaz, így a becsült adatok is nem ismert/nem besorolható vállalati jellemzői besorolást kaptak. Ezek a vizsgált időszak revíziója alkalmával kerülnek megfelelő besorolásra.

Tulajdonosi szerkezet tekintetében az alábbiak szerint alakult az ábrán vizsgált szolgáltatáscsoportok forgalma: 2019-hez viszonyítva összességében az export 14%-kal csökkent, ezen belül is a szállítási szolgáltatások exportjának visszaesése 28%-os volt, ezt többnyire a külföldi tulajdonban lévő vállalatok forgalmának csökkenése okozta, amely elérte a 19%-ot. Az importot tekintve összességében 10%-os csökkenés figyelhető meg, a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások behozatalának mértéke 23%-kal esett vissza.

22. ábra
Az export megoszlása szolgáltatáscsoportok és tulajdonosi szerkezet szerint, 2020
23. ábra
Az import megoszlása szolgáltatáscsoportok és tulajdonosi szerkezet szerint, 2020
19. tábla

Néhány szolgáltatáscsoport export- és importforgalma tulajdonosi szerkezet szerint, 2020

(millió forint)
Szolgáltatáscsoport Hazai tulajdonban lévő vállalatok Külföldi tulajdonban lévő vállalatok Összesen
2020 2019 2020 2019 2020 2019
Export
Szállítási szolgáltatások 596 833 542 027 716 269 888 984 1 578 159 2 204 536
Távközlési szolgáltatásoka) 96 237 94 755 723 839 713 338 847 728 821 212
Import
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 24 646 22 671 310 731 403 602 390 133 485 579
Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások 37 284 56 714 62 218 77 067 130 983 170 530
Távközlési szolgáltatásoka) 97 371 106 095 470 579 474 400 612 007 603 375

a) A távközlési szolgáltatások magukba foglalják a számítástechnikai és információs szolgáltatások értékét is.

Vállalatméret szerint bontva 2020-ban az exportforgalom 40, az import 47%-át a nagyvállalatok (249 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező) bonyolították. A kivitel 27 és 23%-a, a behozatal 37 és 24%-a az egyéb üzleti, illetve szállítási szolgáltatások külkereskedelméből származott.

20. tábla

Szolgáltatás-külkereskedelemi forgalom szolgáltatáscsoportok és vállalatméret szerint, 2020

(millió forint)
Szolgáltatáscsoport 0–9 fős 10–49 fős 50–249 fős 249 fő feletti Nem ismert /
Nem besorolható
Összesen
Export
Összesen 909 741 666 063 1 204 094 2 746 277 1 346 317 6 872 491
Ebből:
Bérmunka 249 052 15 478 68 988 47 449 131 288 512 255
Javítási és karbantartási szolgáltatások 13 087 10 959 22 932 140 867 61 187 906
Szállítási szolgáltatások 108 979 233 308 470 160 807 369 –41 656 1 578 159
Turizmus 0 0 0 0 1 057 090 1 057 090
Építési-szerelési szolgáltatások 6 122 11 106 13 578 2 628 59 913 93 347
Biztosítási szolgáltatások a) 2 999 2 451 a) 0 8 182
Pénzügyi szolgáltatások 290 649 10 001 91 873 40 893 143 705
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 137 233 43 808 8 632 182 117 17 572 389 362
Távközlési szolgáltatások 71 955 97 744 154 572 522 644 814 847 728
Egyéb üzleti szolgáltatások 265 592 238 514 427 854 924 891 24 027 1 880 879
Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások 56 656 11 500 24 926 21 387 24 154 138 622
Kormányzati szolgáltatások a) 0 0 a) 32 161 35 256
Szolgáltatáscsoport 0–9 fős 10–49 fős 50–249 fős 249 fő feletti Nem ismert /
Nem besorolható
Összesen
Import
Összesen 585 002 554 543 908 242 2 576 431 920 632 5 544 850
Ebből:
Bérmunka 3 511 1 332 5 845 42 520 17 994 71 202
Javítási és karbantartási szolgáltatások 19 386 12 902 16 365 94 240 112 143 005
Szállítási szolgáltatások 90 085 167 005 303 436 477 522 314 960 1 353 008
Turizmus 0 0 0 0 402 752 402 752
Építési-szerelési szolgáltatások 8 394 6 265 9 243 10 538 56 177 90 617
Biztosítási szolgáltatások a) 4 835 12 126 57 582 a) 75 305
Pénzügyi szolgáltatások a) 5 123 29 957 54 188 a) 138 767
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 46 885 51 337 31 654 208 871 51 385 390 133
Távközlési szolgáltatások 72 506 84 187 113 440 340 744 1 129 612 007
Egyéb üzleti szolgáltatások 285 975 206 042 368 171 1 186 000 19 945 2 066 133
Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások 34 202 15 513 18 004 56 048 7 216 130 983
Kormányzati szolgáltatások 22 759 0 0 48 178 0 70 937

a) Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

[1]: A 2020. évi felülvizsgált adatok várható közzétételi időpontja 2021. szeptember 1.

[2]: A cserearány-mutatót a kiviteli és a behozatali árindex hányadosaként számítjuk ki.

[3]: A devizaárindexet a forintárindex és az árfolyamindex hányadosaként számítjuk ki. A mutató az árfolyamváltozás hatását szűri ki az indexből.

[4]: 2020-ban a forint 8%-kal értékelődött le az euróhoz képest, így az erre az évre vonatkozó, forintban számított értékindexek meghaladják az euróban számítottakat.

[5]: 2020-ban a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések következtében a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.

[6]: 2020-ban a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések következtében a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. 2020. II. negyedévben az adatgyűjtés szünetelt, így ezen adatok előállítása modellbecsléssel és imputálással történt. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.

[7]: A szolgáltatás-külkereskedelem vállalati jellemzők adatainak számítása során nemzetközi módszertan alapján c.i.f/f.o.b-konverziót alkalmazunk, ezért a szállítási szolgáltatások, illetve a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom összesen soraiban szereplő összegek eltérnek a kiadvány korábbi fejezeteiben szereplő adatoktól.

További adatok, információk

Módszertan

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu