Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2021. III. negyedév

Továbbra is folyamatosan nő a mobilhálózat adatforgalma, 2021 III. negyedévében 35%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Folytatódott az optikai hálózaton szolgáltatott internetre vonatkozó előfizetések térnyerése, 2021 III. negyedévében már a helyhez kötött előfizetések több mint harmadát tették ki. A mobil- és a vezetékes hálózatból indított hívások átlagos időtartama elmaradt a járvány tetőzésekor mért kimagasló értékektől, de meghaladta a járványt megelőző időszak értékeit.

1. ábra

Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások főbb adatai, 2021 III. negyedév

A telefon-, internet- és televíziószolgáltatást nyújtó, kijelölt gazdasági szervezetek – előzetes adatok alapján – több mint 245 milliárd forint árbevételt realizáltak. Ennek 57%-a mobilszolgáltatás nyújtásából ered.

Négy aktív SIM-kártyából három havidíjas

2021. III. negyedév végén az aktív SIM-kártyák száma több mint 13 millió volt, 2,2%-kal több a 2020. III. negyedévinél. (Az előfizetések száma tartalmazza az 1,7 millió darab M2M-kártyát is, amely az emberi beavatkozás nélküli kommunikációt jelenti.) Az aktív kártyák négyötöde hívásforgalmat, kétharmada adatforgalmat bonyolított 2021. III. negyedévben. A SIM-kártyák több mint a fele egyaránt biztosít hang- és mobilinternet-szolgáltatást is. Száz lakosra 134 előfizetés (a meglévő lakossági és üzleti előfizetések, illetve mobilinternet) jutott. A havidíjas előfizetések aránya évről évre nő, mivel ezek a szolgáltatások adatforgalmat is biztosítanak, és percdíjaik is kedvezőbbek a feltöltőkártyásokéinál. Utóbbiak száma folyamatosan csökken, a negyedév végén már csak a SIM-kártyák 25%-át tették ki.

2. ábra
Az aktív SIM-kártyák száma az előfizetés típusa szerint

A mobilhálózat adatforgalma továbbra is folyamatosan nő, 2021 III. negyedévében 35%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A 4G-hálózat tartja a vezető szerepét, az adatforgalom 96%-a 4G–LTE-rendszeren keresztül zajlott. Az egy – internetelérést biztosító – aktív SIM-kártyára jutó adatforgalom megközelítette a 25 GByte-ot.

3. ábra
A mobilhálózat adatforgalma*

2021. III. negyedévben a mobilhálózatból indított hívások száma 2,4, időtartamuk 1,7%-kal bővült egy év alatt. A beszélgetések átlagos ideje (3,2 perc) elmaradt az előző negyedévekben, a Covid19-járvány tetőzésekor mért értékektől. Egy mobil-előfizetésre átlagosan napi 5,7 perc beszélgetés jutott, ami megegyezik az egy évvel ezelőtti értékkel.

4. ábra
A mobilhívások száma és időtartama

2021. III. negyedévben a hívások legnagyobb hányadát kitevő, saját hálózatba irányuló hívások száma 0,8, időtartama 1,3%-kal emelkedett egy év alatt. A legnagyobb mértékben a más mobilhálózatba irányuló hívások száma (9,8%) és időtartama (12%) nőtt. A legkisebb súlyú nemzetközi hívások száma és időtartama is jelentősen visszaesett.

Kevesebb vezetékes hívás, rövidebb beszélgetések

A vezetékes fővonalak száma – száz lakosra 31 darab jutott – 2021. III. negyedév végén 5,3%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vonalak közel négyötöde VoIP-hangcsatorna volt, az IP-alapú hívások számának és időtartamának aránya is növekvő tendenciát mutat.

5. ábra
A helyhez kötött VoIP-telefonálás alakulása

2021. III. negyedévben 13%-kal kevesebb vezetékes hívást indítottunk, mint egy évvel korábban. A vezetékes telefonálással töltött idő csökkenő tendenciát mutatott az utóbbi években, 2020-at azonban összességében növekedés jellemezte, amihez a kialakult járványügyi helyzet is nagyban hozzájárult. 2021. III. negyedévben viszont a beszélgetések száma és időtartama is visszaesett az előző évihez képest. A vezetékes hívások átlagos ideje újra 6,0 perc alá csökkent.

6. ábra
A vezetékes hívások száma és időtartama

A vezetékes fővonalak 84%-a egyéni előfizetőhöz tartozott. A lakossági és az üzleti hívások száma egyaránt 13%-kal csökkent egy év alatt. Az egyéni előfizetők átlagosan háromszor hosszabb ideig beszéltek vezetékes telefonon, mint az üzleti előfizetők.

7. ábra
A vezetékes fővonalak számának és a hívások átlagos időtartamának alakulása az előfizetők típusa szerint

Tíz hívásból 9 mobiltelefonról indul

Egy aktív SIM-kártyáról átlagosan négyszer több hívást indítottak, mint vezetékes vonalról. A Covid19-járvány hatására 2020-tól hosszabban beszélgettünk telefonon, de az átoltottság növekedésével és így a személyes kapcsolattartás szabadabbá válásával az egy előfizetésre jutó hívások időtartama mindkét szegmensnél csökkent. Az összes telefonbeszélgetésre fordított idő 90%-át mobiltelefonról kezdeményezett hívások tették ki.

8. ábra
A vezetékes és a mobiltelefonálás alakulása

A digitalizáció egyre inkább felértékelődik a járványhelyzet nyomán

Az elmúlt hónapokban a digitalizáció a járványhelyzet következtében még inkább felértékelődött, az internethasználat erőteljesen a mindennapok szerves részévé vált. A helyhez kötött (vezetékes és helyhez kötött vezeték nélküli) internet-előfizetések száma 2021. III. negyedév végén 3,3 millió volt, 2,3%-kal több az egy évvel korábbinál.

9. ábra
A helyhez kötött internet-előfizetések száma a hozzáférési szolgáltatások szerint

A 2021. III. negyedévi, helyhez kötött internetszolgáltatásból származó bevételváltozás meghaladta az előfizetésszám bővülését. A 40 milliárd forintos árbevétel 7,3%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál, ennek majdnem fele kábeltévé-hálózaton szolgáltatott technológiából származott. A legdinamikusabb növekedést az optikai hálózaton szolgáltatott technológia mutatta, a 11 milliárd forintos árbevétel 19%-kal nőtt az előző év megegyező időszakához képest.

10. ábra
A helyhez kötött internet-előfizetésekből származó nettó árbevétel alakulása

A helyhez kötött internet letöltési forgalma évről évre dinamikusan növekszik, a letöltési forgalom 20, a feltöltési 14%-kal nagyobb volt 2021 III. negyedévében, mint az előző év azonos időszakában.

11. ábra
A helyhez kötött internet adatforgalmának alakulása

A vezetékesinternet-szegmens minőségi fejlődését mutatja, hogy az előfizetések a fejlett hozzáférést biztosító kategóriákban (kábeles és optikai technológiák) eltolódtak a kiemelkedően gyors sebességet biztosítók irányába.

12. ábra
A vezetékesinternet-előfizetések megoszlása a névleges és a garantált sávszélességek szerint, 2021. III. negyedév, %

A televíziószolgáltatás 86%-a már digitális technológián folyik

2021. III. negyedév végén a televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma 1,0%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz mérten, és meghaladta a 3,7 milliót. A szolgáltatás 86%-a már digitális technológián történik. Az előfizetői csomagok 75%-a vezetékes jelátviteli hálózaton keresztül jutott el az előfizetőkhöz. A triple-play – azaz tévé-, vezetékeshang- és internetszolgáltatást egyaránt tartalmazó – előfizetések a legnépszerűbbek, de jelen vannak már a szolgáltatási csomagok között a 4play-előfizetések is (tévé-, vezetékeshang-, mobilhang- és internetszolgáltatás együtt).

13. ábra
A televíziószolgáltatás előfizetéseinek megoszlása az előfizetői csomagok és jelátviteli technológiák szerint, 2021. III. negyedév
14. ábra
A televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma az előfizetői csomagok szerint

Az előfizetők egyre szélesebb rétege igényli, hogy helyhez nem kötött platformokon is követhessék a televízióműsorokat, ehhez az igényhez alkalmazkodtak a szolgáltatók: népszerűvé vált a helyhez nem kötött, online tévészolgáltatás, amely a televízió-előfizetések több mint 11%-át teszi ki.

15. ábra
A helyhez nem kötött televíziószolgáltatás előfizetéseinek alakulása, 2021. III. negyedév

Rövidítések, kifejezések

4G/LTE-rendszer (Long Term Evolution – hosszú távú fejlődés): negyedik generációs mobiltelefon-technológia.

3G/UMTS-rendszer (Universal Mobile Telephone Service – egyetemes, vezeték nélküli telefonszolgáltatás): harmadik generációs mobilkommunikáció, nagy kiterjedésű, kétirányú rádió-összeköttetésen keresztüli adatátvitelt szolgáló eljárás.

Online tévészolgáltatás (Online TV Service): a televíziószolgáltatók helyhez nem kötött, szélessávú platformokon keresztül elérhető műsorterjesztési szolgáltatása, amely keretében a szolgáltatók hozzáférést biztosítanak lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások igénybevételére.

További adatok, információk

Táblák (STADAT)

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu