Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 2 287 681 2 287 681 2 287 681 2 287 681
P.71 Termékek importja 1 744 269 1 744 269 1 744 269 1 744 269
P.72 Szolgáltatások importja 543 412 543 412 543 412 543 412
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 2 287 229 2 287 229 2 287 229 2 287 229
P.61 Termékek exportja 1 430 422 1 430 422 1 430 422 1 430 422
P.62 Szolgáltatások exportja 856 807 856 807 856 807 856 807
P.1 Kibocsátás 11 194 873 11 194 873 7 071 005 378 054 1 412 931 2 220 068 112 815 11 194 873 11 194 873
P.11 Piaci kibocsátás 9 032 947 9 032 947 6 919 580 377 212 6 048 1 730 107 9 032 947 9 032 947
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 661 824 661 824 151 425 842 18 361 489 961 1 235 661 824 661 824
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 500 102 1 500 102 1 388 522 111 580 1 500 102 1 500 102
P.2 Folyó termelőfelhasználás 6 252 151 6 252 151 59 493 884 009 455 474 148 437 4 704 738 6 252 151 6 252 151
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 893 761 893 761 893 761 893 761 893 761
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 836 483 5 836 483 53 322 1 336 059 957 457 229 617 2 366 267 893 761
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 114 431 1 114 431 16 077 181 943 280 525 25 483 610 403
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 722 052 4 722 052 37 245 1 154 116 676 932 204 134 1 755 864 893 761
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 452 452
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 893 761 2 366 267 229 617 957 457 1 336 059 53 322 5 836 483 5 836 483
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 893 761 1 755 864 204 134 676 932 1 154 116 37 245 4 722 052 4 722 052
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 452 452
D.1 Munkavállalói jövedelem 2 627 870 2 627 870 37 113 129 393 676 932 103 318 1 681 114
D.11 Bérek és keresetek 1 919 074 1 919 074 28 177 111 159 471 479 71 808 1 236 451
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 708 796 708 796 8 936 18 234 205 453 31 510 444 663
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 886 192 886 192 132 1 218 0 2 295 -11 214 893 761
D.21 Termékadók 993 100 993 100 993 100
D.29 Egyéb termelési adók 18 350 18 350 132 2 319 0 2 295 13 604
D.31 Terméktámogatások 99 339 99 339 99 339
D.39 Egyéb termelési támogatások 25 919 25 919 0 1 101 0 0 24 818
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 409 332 1 409 332 16 077 292 359 280 525 124 004 696 367 0
B.2n Működési eredmény, nettó 356 877 356 877 0 172 392 0 98 521 85 964 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 913 089 913 089 913 089
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 851 113 851 113 851 113
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 696 367 124 004 280 525 292 359 16 077 1 409 332 1 409 332
B.2n Működési eredmény, nettó 0 85 964 98 521 0 172 392 0 356 877 356 877
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 913 089 913 089 913 089
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 851 113 851 113 851 113
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 604 20 604 2 606 453 2 606 453 42 021 2 648 474
D.11 Bérek és keresetek 17 887 17 887 1 902 176 1 902 176 34 785 1 936 961
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 717 2 717 704 277 704 277 7 236 711 513
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 886 192 886 192 0 886 192
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 893 761 893 761 0 893 761
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege -7 569 -7 569 0 -7 569
D.4 Tulajdonosi jövedelem 2 162 228 108 031 2 054 197 75 97 604 510 576 1 003 366 442 576 290 268 1 026 912 72 643 429 289 11 549 1 830 661 331 567 2 162 228
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 5 591 530 5 591 530 27 551 4 143 586 728 784 147 550 544 059 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 4 477 099 4 477 099 11 474 3 961 643 448 259 122 067 -66 344 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 544 059 147 550 728 784 4 143 586 27 551 5 591 530 5 591 530
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 -66 344 122 067 448 259 3 961 643 11 474 4 477 099 4 477 099
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 494 702 2 861 491 841 385 565 50 12 703 93 523 491 533 491 533 3 169 494 702
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 885 926 8 881 877 045 877 045 20 113 10 161 851 026 0 881 300 4 626 885 926
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 893 880 279 893 601 3 790 866 956 2 541 20 314 890 977 890 977 2 903 893 880
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 461 969 77 202 384 767 2 666 99 362 63 174 92 952 126 613 123 031 93 354 59 428 97 176 40 000 412 989 48 980 461 969
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 5 621 075 5 621 075 61 095 3 769 767 1 200 591 142 869 446 753 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 4 506 644 4 506 644 45 018 3 587 824 920 066 117 386 -163 650 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 446 753 142 869 1 200 591 3 769 767 61 095 5 621 075 5 621 075
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -163 650 117 386 920 066 3 587 824 45 018 4 506 644 4 506 644
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 763 224 763 224 62 714 700 510 763 224 763 224 763 224
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 5 621 075 5 621 075 -1 619 4 532 991 500 081 142 869 446 753 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 4 506 644 4 506 644 -17 696 4 351 048 219 556 117 386 -163 650 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 446 753 142 869 1 200 591 3 769 767 61 095 5 621 075 5 621 075
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -163 650 117 386 920 066 3 587 824 45 018 4 506 644 4 506 644
P.4 Végső fogyasztás 4 486 015 4 486 015 3 851 746 634 269 4 486 015 4 486 015
P.3 Végső fogyasztási kiadások 4 486 015 4 486 015 62 714 3 088 522 1 334 779 4 486 015 4 486 015
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 135 060 1 135 060 -1 619 688 865 -134 188 135 249 446 753 0
B.8n Megtakarítások, nettó 20 629 20 629 -17 696 506 922 -414 713 109 766 -163 650 0
B.12 Folyó külső egyenleg 215 860 215 860
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 446 753 135 249 -134 188 688 865 -1 619 1 135 060 1 135 060
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -163 650 109 766 -414 713 506 922 -17 696 20 629 20 629
B.12 Folyó külső egyenleg 215 860 215 860
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 270 937 1 270 937 6 238 441 033 32 771 34 015 756 880 1 270 937 1 270 937
P.52 Készletváltozás 73 866 73 866 -867 -1 560 76 293 73 866 73 866
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 6 117 6 117 7 2 304 9 .. 3 797 6 117 6 117
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 114 431 -1 114 431 -16 077 -181 943 -280 525 -25 483 -610 403
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 0 0 6 000 -6 000 0 0
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 178 637 22 432 17 958 163 306 6 337 388 670 632 389 302
D.9 Adott tőketranszfer (–) 8 016 93 360 426 9 922 3 299 381 756 7 546 389 302
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 208 946 -208 946 -4 826 393 779 -501 876 123 573 -219 596 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -194 153 12 153 -551 213 562 791 12 776 -157 646 157 646 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.