Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 13 485 960 13 485 960 13 485 960 13 485 960
P.71 Termékek importja 11 584 840 11 584 840 11 584 840 11 584 840
P.72 Szolgáltatások importja 1 901 120 1 901 120 1 901 120 1 901 120
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 12 573 628 12 573 628 12 573 628 12 573 628
P.61 Termékek exportja 10 509 632 10 509 632 10 509 632 10 509 632
P.62 Szolgáltatások exportja 2 063 996 2 063 996 2 063 996 2 063 996
P.1 Kibocsátás 41 388 773 41 388 773 29 418 753 1 254 803 4 662 208 5 627 147 425 862 41 388 773 41 388 773
P.11 Piaci kibocsátás 34 425 833 34 425 833 29 044 492 1 249 547 49 039 4 082 755 34 425 833 34 425 833
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 000 595 2 000 595 374 261 5 256 69 859 1 544 392 6 827 2 000 595 2 000 595
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 962 345 4 962 345 4 543 310 419 035 4 962 345 4 962 345
P.2 Folyó termelőfelhasználás 23 317 534 23 317 534 222 039 1 995 010 1 340 657 609 707 19 150 121 23 317 534 23 317 534
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 038 820 3 038 820 3 038 820 3 038 820 3 038 820
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 21 110 059 21 110 059 203 823 3 632 137 3 321 551 645 096 10 268 632 3 038 820
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 336 293 3 336 293 47 149 610 035 720 381 69 042 1 889 686
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 17 773 766 17 773 766 156 674 3 022 102 2 601 170 576 054 8 378 946 3 038 820
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 912 332 912 332
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 038 820 10 268 632 645 096 3 321 551 3 632 137 203 823 21 110 059 21 110 059
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 038 820 8 378 946 576 054 2 601 170 3 022 102 156 674 17 773 766 17 773 766
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 912 332 912 332
D.1 Munkavállalói jövedelem 9 587 323 9 587 323 156 974 458 130 2 614 667 338 431 6 019 121
D.11 Bérek és keresetek 7 499 764 7 499 764 119 546 416 279 1 933 774 243 135 4 787 030
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 087 559 2 087 559 37 428 41 851 680 893 95 296 1 232 091
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 973 624 2 973 624 -300 -31 778 0 5 849 -38 967 3 038 820
D.21 Termékadók 3 239 400 3 239 400 3 239 400
D.29 Egyéb termelési adók 141 583 141 583 201 16 694 0 5 871 118 817
D.31 Terméktámogatások 200 580 200 580 200 580
D.39 Egyéb termelési támogatások 206 779 206 779 501 48 472 0 22 157 784
B.2g Működési eredmény, bruttó 6 307 123 6 307 123 47 149 963 796 706 884 300 816 4 288 478 0
B.2n Működési eredmény, nettó 3 187 662 3 187 662 0 570 593 -13 497 231 774 2 398 792 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 241 989 2 241 989 2 241 989
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 025 157 2 025 157 2 025 157
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 4 288 478 300 816 706 884 963 796 47 149 6 307 123 6 307 123
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 398 792 231 774 -13 497 570 593 0 3 187 662 3 187 662
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 241 989 2 241 989 2 241 989
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 025 157 2 025 157 2 025 157
D.1 Munkavállalói jövedelem 117 226 117 226 9 597 833 9 597 833 106 716 9 704 549
D.11 Bérek és keresetek 101 097 101 097 7 504 551 7 504 551 96 310 7 600 861
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 16 129 16 129 2 093 282 2 093 282 10 406 2 103 688
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 034 970 3 034 970 -61 346 2 973 624
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 020 479 3 020 479 18 341 3 038 820
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 14 491 14 491 -79 687 -65 196
D.4 Tulajdonosi jövedelem 5 689 148 363 462 5 325 686 1 641 301 935 913 812 1 822 547 2 285 751 809 760 1 703 403 242 675 1 190 897 17 311 3 964 046 1 725 102 5 689 148
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 19 820 275 19 820 275 62 819 13 692 580 3 070 717 181 672 2 812 487 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 16 483 982 16 483 982 15 670 13 082 545 2 350 336 112 630 922 801 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 2 812 487 181 672 3 070 717 13 692 580 62 819 19 820 275 19 820 275
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 922 801 112 630 2 350 336 13 082 545 15 670 16 483 982 16 483 982
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 871 845 5 583 1 866 262 1 428 224 122 69 963 367 953 1 850 618 1 850 618 21 227 1 871 845
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 999 186 14 593 2 984 593 2 984 593 31 673 378 948 2 559 260 0 2 969 881 29 305 2 999 186
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 990 291 4 223 2 986 068 15 464 2 884 307 53 755 32 542 2 984 107 2 984 107 6 184 2 990 291
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 881 255 309 749 1 571 506 20 158 360 613 481 308 244 945 464 482 407 731 232 148 161 454 409 717 308 114 1 519 164 362 091 1 881 255
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 19 735 616 19 735 616 335 311 12 312 974 4 276 312 424 105 2 386 914 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 16 399 323 16 399 323 288 162 11 702 939 3 555 931 355 063 497 228 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 386 914 424 105 4 276 312 12 312 974 335 311 19 735 616 19 735 616
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 497 228 355 063 3 555 931 11 702 939 288 162 16 399 323 16 399 323
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 821 457 2 821 457 323 429 2 498 028 2 821 457 2 821 457 2 821 457
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 19 735 616 19 735 616 11 882 15 134 431 1 778 284 424 105 2 386 914 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 16 399 323 16 399 323 -35 267 14 524 396 1 057 903 355 063 497 228 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 386 914 424 105 4 276 312 12 312 974 335 311 19 735 616 19 735 616
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 497 228 355 063 3 555 931 11 702 939 288 162 16 399 323 16 399 323
P.4 Végső fogyasztás 16 241 409 16 241 409 14 090 608 2 150 801 16 241 409 16 241 409
P.3 Végső fogyasztási kiadások 16 241 409 16 241 409 323 429 11 269 151 4 648 829 16 241 409 16 241 409
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 325 193 325 193 325 193 325 193 325 193 325 193
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 494 207 3 494 207 11 882 1 369 016 -372 517 98 912 2 386 914 0
B.8n Megtakarítások, nettó 157 914 157 914 -35 267 758 981 -1 092 898 29 870 497 228 0
B.12 Folyó külső egyenleg 2 286 775 2 286 775
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 386 914 98 912 -372 517 1 369 016 11 882 3 494 207 3 494 207
B.8n Megtakarítások, nettó 0 497 228 29 870 -1 092 898 758 981 -35 267 157 914 157 914
B.12 Folyó külső egyenleg 2 286 775 2 286 775
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 074 959 5 074 959 36 237 1 310 172 800 146 93 739 2 834 665 5 074 959 5 074 959
P.52 Készletváltozás 683 009 683 009 13 214 958 668 837 683 009 683 009
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 014 23 014 0 6 251 182 .. 16 581 23 014 23 014
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 336 293 -3 336 293 -47 149 -610 035 -720 381 -69 042 -1 889 686
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -23 396 23 396 17 901 -26 401 0 30 859
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 220 795 6 049 90 466 105 557 48 736 471 603 18 360 489 963
D.9 Adott tőketranszfer (–) 43 724 3 680 334 344 25 705 22 984 430 437 59 526 489 963
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 2 269 005 -2 269 005 1 397 101 330 -1 391 280 6 505 -986 957 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 213 966 -70 231 -1 422 335 555 246 6 734 -2 144 552 2 144 552 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.