Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 31 067 035 31 067 035 31 067 035 31 067 035
P.71 Termékek importja 25 849 130 25 849 130 25 849 130 25 849 130
P.72 Szolgáltatások importja 5 217 905 5 217 905 5 217 905 5 217 905
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 33 744 700 33 744 700 33 744 700 33 744 700
P.61 Termékek exportja 26 379 844 26 379 844 26 379 844 26 379 844
P.62 Szolgáltatások exportja 7 364 856 7 364 856 7 364 856 7 364 856
P.1 Kibocsátás 77 005 555 77 005 555 57 336 895 2 056 938 8 675 613 8 040 314 895 795 77 005 555 77 005 555
P.11 Piaci kibocsátás 63 668 541 63 668 541 56 454 474 2 045 047 17 846 5 151 174 63 668 541 63 668 541
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 940 010 3 940 010 882 421 11 891 153 296 2 889 140 3 262 3 940 010 3 940 010
P.13 Nem piaci kibocsátás 9 397 004 9 397 004 8 504 471 892 533 9 397 004 9 397 004
P.2 Folyó termelőfelhasználás 43 720 106 43 720 106 437 808 2 213 820 3 105 316 901 432 37 061 730 43 720 106 43 720 106
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 947 981 5 947 981 5 947 981 5 947 981 5 947 981
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 39 233 430 39 233 430 457 987 5 826 494 5 570 297 1 155 506 20 275 165 5 947 981
P.51c Állóeszköz-felhasználás 6 357 153 6 357 153 87 464 1 025 093 1 361 164 108 334 3 775 098
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 32 876 277 32 876 277 370 523 4 801 401 4 209 133 1 047 172 16 500 067 5 947 981
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 677 665 -2 677 665
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 947 981 20 275 165 1 155 506 5 570 297 5 826 494 457 987 39 233 430 39 233 430
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 947 981 16 500 067 1 047 172 4 209 133 4 801 401 370 523 32 876 277 32 876 277
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 677 665 -2 677 665
D.1 Munkavállalói jövedelem 16 857 844 16 857 844 408 339 639 148 4 215 611 578 469 11 016 277
D.11 Bérek és keresetek 13 975 163 13 975 163 342 925 580 760 3 448 079 455 247 9 148 152
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 882 681 2 882 681 65 414 58 388 767 532 123 222 1 868 125
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 898 703 5 898 703 -37 816 -158 042 -6 478 101 537 51 521 5 947 981
D.21 Termékadók 6 302 607 6 302 607 6 302 607
D.29 Egyéb termelési adók 768 085 768 085 526 128 104 29 202 102 622 507 631
D.31 Terméktámogatások 354 626 354 626 354 626
D.39 Egyéb termelési támogatások 817 363 817 363 38 342 286 146 35 680 1 085 456 110
B.2g Működési eredmény, bruttó 13 174 646 13 174 646 87 464 2 043 151 1 361 164 475 500 9 207 367 0
B.2n Működési eredmény, nettó 7 158 099 7 158 099 0 1 358 664 0 367 166 5 432 269 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 237 3 302 237 3 302 237
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 631 2 961 631 2 961 631
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 9 207 367 475 500 1 361 164 2 043 151 87 464 13 174 646 13 174 646
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 432 269 367 166 0 1 358 664 0 7 158 099 7 158 099
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 237 3 302 237 3 302 237
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 631 2 961 631 2 961 631
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 022 360 1 022 360 17 670 232 17 670 232 209 972 17 880 204
D.11 Bérek és keresetek 881 255 881 255 14 665 641 14 665 641 190 777 14 856 418
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 141 105 141 105 3 004 591 3 004 591 19 195 3 023 786
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 274 391 6 274 391 -375 688 5 898 703
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 952 819 5 952 819 -4 838 5 947 981
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 321 572 321 572 -370 850 -49 278
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 171 931 2 733 078 8 438 853 345 103 988 1 040 241 2 801 451 4 492 828 1 408 342 2 941 574 160 242 1 188 929 14 269 5 713 356 5 458 575 11 171 931
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 37 696 009 37 696 009 101 388 24 100 561 6 755 556 615 623 6 122 881 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 31 338 856 31 338 856 13 924 23 075 468 5 394 392 507 289 2 347 783 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 6 122 881 615 623 6 755 556 24 100 561 101 388 37 696 009 37 696 009
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 347 783 507 289 5 394 392 23 075 468 13 924 31 338 856 31 338 856
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 030 118 12 491 3 017 627 2 214 560 2 005 78 883 722 179 2 804 826 2 804 826 225 292 3 030 118
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 546 831 34 600 5 512 231 5 512 231 35 713 231 881 5 018 200 433 5 286 227 260 604 5 546 831
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 892 890 46 385 4 846 505 15 057 4 673 455 122 125 35 868 4 875 332 4 875 332 17 558 4 892 890
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 071 500 458 982 2 612 518 58 534 590 454 1 176 509 322 657 464 364 508 340 304 945 450 779 550 456 819 537 2 634 057 437 443 3 071 500
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 37 307 570 37 307 570 847 767 21 209 104 9 177 392 628 784 5 444 523 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 30 950 417 30 950 417 760 303 20 184 011 7 816 228 520 450 1 669 425 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 444 523 628 784 9 177 392 21 209 104 847 767 37 307 570 37 307 570
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 669 425 520 450 7 816 228 20 184 011 760 303 30 950 417 30 950 417
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 553 382 4 553 382 735 093 3 818 289 4 553 382 4 553 382 4 553 382
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 37 307 570 37 307 570 112 674 25 762 486 5 359 103 628 784 5 444 523 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 30 950 417 30 950 417 25 210 24 737 393 3 997 939 520 450 1 669 425 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 444 523 628 784 9 177 392 21 209 104 847 767 37 307 570 37 307 570
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 669 425 520 450 7 816 228 20 184 011 760 303 30 950 417 30 950 417
P.4 Végső fogyasztás 27 608 900 27 608 900 23 514 241 4 094 659 27 608 900 27 608 900
P.3 Végső fogyasztási kiadások 27 608 900 27 608 900 735 093 18 960 859 7 912 948 27 608 900 27 608 900
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 109 756 109 756 109 756 109 756 109 756 109 756
B.8g Megtakarítások, bruttó 9 698 670 9 698 670 112 674 2 358 001 1 264 444 519 028 5 444 523 0
B.8n Megtakarítások, nettó 3 341 517 3 341 517 25 210 1 332 908 -96 720 410 694 1 669 425 0
B.12 Folyó külső egyenleg -751 805 -751 805
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 444 523 519 028 1 264 444 2 358 001 112 674 9 698 670 9 698 670
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 669 425 410 694 -96 720 1 332 908 25 210 3 341 517 3 341 517
B.12 Folyó külső egyenleg -751 805 -751 805
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 8 698 575 8 698 575 117 862 1 352 951 1 763 006 110 707 5 354 049 8 698 575 8 698 575
P.52 Készletváltozás 178 146 178 146 7 281 43 703 127 162 178 146 178 146
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 70 144 70 144 -52 35 778 8 673 .. 25 745 70 144 70 144
P.51c Állóeszköz-felhasználás -6 357 153 -6 357 153 -87 464 -1 025 093 -1 361 164 -108 334 -3 775 098
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -19 079 19 079 128 522 -128 522 471 18 608
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 576 725 22 744 388 326 155 168 318 274 1 461 237 129 563 1 590 800
D.9 Adott tőketranszfer (–) 52 583 75 425 919 799 25 159 41 984 1 114 950 475 850 1 590 800
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 079 013 1 079 013 271 154 963 478 -953 889 355 169 443 101 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -809 951 95 781 -959 912 1 971 691 260 241 557 850 -557 850 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.