Ugrás a tartalomhoz

Nemzetközi együttműködés

A Központi Statisztikai Hivatal kiemelt figyelmet fordít nemzetközi szakmai kapcsolataira és a nemzetközi statisztikai szervezetek és intézmények (EU, ENSZ, OECD, ISI) szakmai fórumain történő részvételre. Az alábbiakban a különböző szervezetek tevékenységének főbb pontjait világítjuk meg, és jelezzük, mely területeken hogyan alakul az együttműködés a KSH-val.


 1. Az Európai Statisztikai Rendszer és intézményei

  Az Európai Statisztikai Rendszer (European Statistical System, ESR) célja, hogy összehasonlítható statisztikák előállítását segítse elő európai uniós szinten. Az ESR tagjai az Európai Unió tagországainak nemzeti statisztikai hivatalai, az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) és az Európai Szabadkereskedelmi Társaság (EFTA) országainak statisztikai hivatalai. Az ESR együttműködik az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok statisztikai hivatalaival is, valamint az Európai Bizottság főigazgatóságaival és ügynökségeivel, az Európai Központi Bankkal, továbbá olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az OECD, ENSZ, Nemzetközi Valutaalap és a Világbank. Az Európai Statisztikai Rendszer működését a fent említett tagszervezetek tevékenységét támogató intézmények, grémiumok, döntés-előkészítő és döntéshozó szervek teszik lehetővé.
  Az ESR bemutatása az Eurostat honlapján

  1. Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottság (European Statistical System Committee, ESRB) az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 223/2009/EK európai statisztikákról szóló rendelete alapján jött létre, tagjai a tagállamok statisztikai hivatalainak vezetői és az Eurostat. Az ESR-bizottság fő feladata, hogy szakmai iránymutatást adjon az Európai Statisztikai Rendszer számára az európai statisztikák fejlesztése, előállítása, nyilvánosságra hozatala vonatkozásában, másrészt jogalkotási feladatokat is ellát.

  2. A Partnership Group (PG) az Európai Statisztikai Rendszer Bizottság mellett tevékenykedő, felső szintű döntés-előkészítő csoport. A PG stratégiai témákat azonosít és javasol az ESR-bizottságnak megtárgyalásra, és a tagországok javaslatainak és véleményeinek figyelembevételével segít előzetes közös álláspont kialakításában, elősegítve ezzel az Európai Statisztikai Rendszer Bizottság hatékonyabb működését. Vukovich Gabriella 2016-tól 2018-ig volt a grémium választott tagja.

  3. Az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottság (European Statistical Advisory Committee, ESAC) 2008. márciusban alakult, adatfelhasználókat, adatszolgáltatókat, a tudományos világ európai képviselőit és a statisztikában érdekelt egyéb érdekhordozókat tömörítő testület, amely segíti az Európai Parlamentet, az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot a Közösség statisztikai információs politikájában megfogalmazott stratégiai célkitűzések és prioritások összehangolásában. Vukovich Gabriella 2013 óta a testület választott tagja.

  4. Szintén 2008-ban jött létre az Európai Statisztikairányítási Tanácsadó Testület (European Statistical Governance Advisory Board, ESGAB), amelynek feladata az Európai Statisztikai Gyakorlati Kódexben lefektetett alapelvek gyakorlati megvalósulásának nyomon követése, illetve az Európai Statisztikai Rendszernek – az európai statisztikára vonatkozó magatartási szabályzat végrehajtása szempontjából való – független áttekintése.

  5. Az Európai Nemzeti Statisztikai Hivatalok Vezetőinek (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique, DGINS) konferenciája minden évben más-más kiemelt aktuális statisztikai témát tárgyal. Évről évre különböző tagállamok rendezik a konferenciát, Budapest eddig két alkalommal volt házigazda, legutóbb 2017-ben. A budapesti konferencia fő témája a módszertanilag kihívást jelentő nemzetközivándorlás-statisztika volt.

   DGINS family photo

 2. Az ENSZ és a szakosított szervezetek statisztikai intézményrendszere

  Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ (United Nations, UN) 1945-ben jött létre 51 alapító országgal.

  1. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Statisztikai Részlege (United Nations Economic Commission for Europe Statistics Division, UNSD) az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának alárendelt regionális szerve. Ellátja a földrajzi régió statisztikára vonatkozó igényeinek kiszolgálását és a globális statisztikai rendszer koordinációját. Közös irányelvek megfogalmazása mellett a statisztikai részleg segítséget nyújt egyes országoknak a saját nemzeti statisztikai rendszerük erősítéséhez.

  2. Az ENSZ Statisztikai Bizottsága a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) legmagasabb szintű döntéshozatali fóruma az ENSZ statisztikai tevékenységében. Meghatározó szerepet játszik az egységes statisztikai módszerek, fogalmak kialakításában és fejlesztésében. Feladata koordinálni, véleményezni és ajánlatot tenni a statisztikai standardok, fogalmak és módszerek kidolgozására, alkalmazásuk elősegítésére nemzeti és nemzetközi szinten. A testület a nemzetközi összehasonlítást elősegítő szakmai és módszertani harmonizáción túl különös figyelmet fordít a kevésbé fejlett országok statisztikai tevékenységének fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos nemzetközi segítségnyújtásra is. Fontos szerepe van emellett a különböző nemzetközi szervezetek statisztikai tevékenységének összehangolásában.
   Vukovich Gabriella 2012 és 2013 között az ENSZ Statisztikai Bizottsága elnöki tisztségét töltötte be, majd 2014 és 2015 között alelnök, illetve ügyvezető elnök volt. 2015 óta az ENSZ High Level Group for Partnership, Coordination and Capacity Building társelnöke. A magas szintű csoport a „2030 Agenda for Sustainable Development” keretrendszer globális szintű végrehajtásának ellenőrzését a koordináció, kapacitásfejlesztés, partnerség kérdéseiben ad tanácsot az ENSZ Statisztikai Bizottsága részére.

  3. Az ENSZ Népesedési és Fejlődési Bizottsága a világ népességfejlődésével foglalkozó, erre irányuló szakpolitikai irányításhoz szükséges ajánlásokat, iránymutatásokat vitatja meg, amelyeknek gyakran van statisztikai relevanciája, kapcsolódhatnak hozzájuk statisztikai kérdések.

  4. Rendszeres adatátadás zajlik a KSH és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO), Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO), Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) és a Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete között (UNESCO), valamint a Világbank (WB) és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pénzügyi intézményekkel is.

 3. Együttműködés az OECD-vel

  Magyarország 1996 óta tagja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). A KSH kezdettől fogva rendszeresen részt vesz a számára fontos és releváns bizottságok munkájában.
  Az OECD kezdeményezésére 2008-ban elkezdődött a Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), a felnőttek készségeiről eddig elvégzett legátfogóbb nemzetközi kutatás, amely a részt vevő országokban vizsgálja az információs korban szükséges jártasságokat és összehasonlítható módon méri fel a felnőttek készségeit, a mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit. Magyarország 2016-ban a felmérés harmadik hullámához csatlakozott. A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által alkotott konzorcium valósítja meg. A konzorcium vezetője a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a felmérés lebonyolításáért a KSH felel.

 4. Tudományos szervezetek a nemzetközi statisztikában

  A KSH nemzetközi szervezetekben viselt tagsága hozzájárul ahhoz, hogy az adott szakmai területeken felmerülő legújabb statisztikai módszertanokról, eljárásokról, nemzetközi statisztikai irányelvek kidolgozásáról a tagok akár a szervezet rendszeresen megjelenő tudományos folyóiratából, akár a szervezetek rendszeres éves konferenciáin értesüljenek. A tagság lehetősége a hazai statisztikusok szakmai fejlődését is segíti, valamint a jó gyakorlatok átvételével elősegíti a jobb minőségű statisztikák előállítását és közreadását.

  1. A Nemzetközi Statisztikai Intézet (International Statistical Institute, ISI) az egyik legnagyobb múlttal rendelkező nemzetközi tudományos szervezet. Keleti Károly, Hunfalvy János és Kőrösi József az ISI alapító atyái közé tartozott. Az intézet 1885. évi megalakulása óta tagjai névsorában 74 magyar statisztikus nevét találjuk. A nemzetközi statisztikai közösség 2018. évi tisztújítása során a tagság a 2019-2023-as időszakra alelnökké választotta Vukovich Gabriellát, a KSH elnökét, aki a 2017-2021-es periódusban egyúttal az ISI Tanács tagja is.

  2. A KSH szakértői tagsággal rendelkeznek az alábbi nemzetközi tudományos szervezeteknél is:
   • International Association for Official Statistics (IAOS),
   • International Input-Output Association (IIOA),
   • International Association for Research in Income and Wealth (IARIW),
   • European Association for Population Studies (EAPS),
   • Information Systems Audit and Control Association (ISACA),
   • International Association for Time Use Research (IATUR).