Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (NSKT)

Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (NSKT)

A testületet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény hozta létre. A törvény értelmében:

 

22. § (1) A Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (a továbbiakban: Koordinációs Testület) tagjai a Hivatalos Statisztikai Szolgálat képviselői, elnöke a KSH elnöke. A Koordinációs Testület titkársági feladatait a KSH látja el.

 

(2) A Koordinációs Testület célja, hogy a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket megvitassa. Ennek kapcsán feladatai különösen:

 1. a hivatalos statisztika fejlesztésére, előállítására, nyilvánosságra hozatalára vonatkozó prioritások, stratégiai kérdések megvitatása,
 2. a hivatalos statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és nyilvánosságra hozatalához szükséges erőforrások felmérése,
 3. javaslatok kidolgozása a hivatalos statisztikai tevékenység egységesítésére, a minőségének folyamatos javítására, a párhuzamosságok kiküszöbölésére,

 4. részvétel a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe tartalmának kidolgozásában, továbbfejlesztésében, véleményezésében, valamint egyetértési jog gyakorlása annak elfogadása során,
 5. az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program tervének előzetes véleményezése, továbbá a végrehajtás nyomon követése és a program teljesülésének értékelése,
 6. másodlagos adatforrások hivatalos statisztikai célú felhasználásával kapcsolatos állásfoglalások és iránymutatások véleményezése,
 7. módszertani kérdések, fogalmak, osztályozások, ajánlások, állásfoglalások és iránymutatások véleményezése,
 8. az Európai Statisztikai Rendszerben felmerülő kérdésekkel kapcsolatos tagállami álláspont véleményezése.

 

(3) A Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagja egy tagot jelöl a Koordinációs Testületbe. A Koordinációs Testület tagját a jelölés alapján a KSH elnöke bízza meg határozatlan időre. A tag távolléte esetén a Koordinációs Testület tagja megfelelő képviseleti joggal eljáró helyettest jelölhet.

 

4) A Koordinációs Testület tagja olyan képviseletre jogosult személy lehet, aki büntetlen előéletű, és nem áll a statisztikusi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (a továbbiakban együtt: kizáró ok).

 

(5) Nem delegálható a Koordinációs Testület tagjának, aki nem felel meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1)-(1c) bekezdéseiben foglalt feltételeknek.

 

(6) A Koordinációs Testület tagja a jelölésével egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn kizáró ok.

 

(7) A KSH elnöke felhívhatja a Koordinációs Testület tagját annak igazolására, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

 

(8) A KSH elnöke a Koordinációs Testület tagjának a (6) és (7) bekezdés alapján megismert személyes adatait az adatalany megbízatásának megszűnéséig kezeli.

 

(9) A Koordinációs Testület tagjának megbízatása megszűnik:

 1. a tag halálával,
 2. lemondásával,
 3. a jelölő szervezet kezdeményezése alapján a KSH elnöke által történő felmentéssel,
 4. a jelölő szervezet megszűnésével, vagy a szervezet Hivatalos Statisztikai Szolgálatban betöltött tagságának megszűnésével,
 5. ha a tag a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerű felhívástól számított 15 munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye, az ismételt felhívástól számított tizenötödik munkanapon.

 

(10) Ha a Koordinációs Testület tagjának megbízatása megszűnik, a KSH elnöke felhívja a jelölésre jogosult szervet, hogy a megüresedett tisztségre új személyt jelöljön.

 

(11) A Koordinációs Testület tevékenységét az általa kialakított és a KSH elnöke által jóváhagyott ügyrend alapján látja el. A Koordinációs Testület ügyrendje nyilvános.

 

(12) A Koordinációs Testület ülésén állandó meghívottként részt vesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

 

A törvény végrehajtására kiadott 184/2017 (VII.5.) Korm. rendelet szerint:

 

13. § (1) A Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület az ügyrendjében meghatározottak szerint a hivatalos statisztika egyes szakkérdéseinek megvitatására, az ülések napirendjeinek előkészítésére, szakterületi feladatok, fejlesztések egyeztetésére munkabizottságokat alakít.

 

(2) A munkabizottságokban a Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz tartozó szervezetek által felkért külső szakértők tanácskozási joggal vehetnek részt. A munkabizottságokba felkért külső szakértők részvételi joggal jelen lehetnek a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület azon ülésein, amelyek a munkabizottság feladatait, szakterületét érintik.