Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Legfőbb Ügyészség (LÜ)

A szervezet neve:

Legfőbb Ügyészség (LÜ)

Intézményi elérhetőség:

Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.

Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.
informatika@mku.hu (1)4725608

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Legfőbb Ügyészség a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban rögzített statisztikai adatgyűjtések adatgazdája, a bűnözésről, a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről, illetve az ügyészi tevékenységgel összefüggő ügyviteli adatokról állít elő statisztikákat.

 

Az ügyészség statisztikával kapcsolatos tevékenységéről az ügyészségi statisztikáról, valamint a fellebbviteli főügyészségek felállításával és működésével kapcsolatosan, egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 2/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás rendelkezik.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az ügyészség a bűnözésre és a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységre vonatkozóan gyűjt statisztikai adatokat. Emellett statisztikai adatokat állít elő az ügyészi tevékenységgel összefüggő ügyviteli adatokból.

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2020

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2020

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Magyarország Ügyészségének honlapján, az alábbi menüpont alatt: Statisztikai adatok

Az adatok gyűjtésének módszertana:

A/ Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika:

 

Hatályos normák:

 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
 • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól szóló 12/2018. (VI. 7.) BM rendelet,
 • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika koordinációját végző Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport és az Előkészítő Munkacsoport működéséről szóló 5/2019. (III. 8.) BM-PM-LÜ együttes utasítás,
 • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alkalmazásáról szóló 15/2018. (VIII. 31.) LÜ utasítás,
 • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 2/2018. (VIII. 31.) LÜ főov. körlevél.

 

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika egységes elvek szerint gyűjti - ideértve az adatfelvétel tervezését, végrehajtását - a büntetőeljárások, a büntetőeljárások alapjául szolgáló cselekmények, az elkövetők és a sértettek (mint megfigyelési egységek) statisztikai adatait.

 

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika regisztrált kategóriáinak és alapfogalmainak számítási szabályait az ügyészség hivatalos honlapján található Módszertani útmutató tartalmazza.

 

A korábban egységes rendszerben folytatott ENyÜBS adatgyűjtés 2018. július 1-jétől kezdődően két alrendszerre osztható: az új alrendszerként bevezetetett Kezdeményezett Büntetőeljárások Statisztikájára (ENyÜBS-KBS) és a nyomozó hatóság és az ügyészség által a büntetőeljárás során meghatározott módon befejezett, valamennyi megfigyelési egységre vonatkozó adatgyűjtésre (Befejezett Büntetőeljárások Statisztikája, ENyÜBS-BBS).

 • A 2018. július 1-jét megelőzően folytatott ENyÜBS adatgyűjtéshez hasonlóan az ENyÜBS-BBS-ben is a büntetőeljárás meghatározott szakaszának lezárását követően történik az adatszolgáltatás. Erre figyelemmel a rendszer azokról a bűncselekményekről tartalmaz adatokat, amelyek vonatkozásában a statisztikai adatszolgáltatás megtörtént.
 • Az ENyÜBS-KBS esetében a feljelentést, a hivatalból tudomásra jutást vagy az eredményes előkészítő eljárást követően kell az adatszolgáltatást elvégezni. Mivel a feljelentésben rendelkezésre álló információk előzetes jellegűek, az ENyÜBS-KBS az adatok szűk körére korlátozódik.

 

B/ Vádképviseleti Informatikai Rendszer:

 

Hatályos normák:

 • a Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetéséről szóló 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás,
 • a Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) LÜ együttes főov. körlevél.

 

A rendszer alapvető megfigyelési egysége a vádlott. A rendszer vádlottanként gyűjt adatokat a vád tárgyává tett, illetve a bírósági határozatokban megállapított bűncselekmény(ek)ről, a fontosabb eljárási cselekményekről, valamint az ügyész büntetőbíróság előtti tevékenységének egyes elemeiről.

 

A statisztikai adatokat vádlottanként kell rögzíteni az ügyben érdemi intézkedést tett ügyész megállapításai, illetve az iratok alapján.

 

Az adatokat elektronikus úton, az erre a célra kialakított informatikai alkalmazással kell rögzíteni.

 

Az adatrögzítés a jogerős bírósági döntés megszületését követően történik, erre figyelemmel a rendszerben csak a jogerős bírósági döntéssel érintett vádlottak adatai találhatók meg.

 

C/ Ügyforgalmi statisztika:

 

Hatályos normák:

 • a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről szóló 7/1992. Legf. Ü. utasítás,
 • a magánjogi és közigazgatási jogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli rendszerének bevezetéséről szóló 3/2005. (ÜK. 2.) LÜ utasítás,
 • a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteléről szóló 1/2010. (ÜK. 1.) LÜ főov. körlevél,
 • a közérdekvédelmi szakterület informatikai bázisú ügyviteli rendjéről szóló 8/2014. (V. 31.) együttes főov. körlevél.

 

Az ügyészségi tevékenységet rögzítő ügyviteli rendszerek adatgyűjtési egysége az ügy. Az ügyviteli rendszerek az egyes ügyekben történt ügyészi intézkedések tényét, esetenként tartalmát rögzítik. Az adatrögzítés az egyes eljárási döntések meghozatalát követően történik.

 

A rendszerekben rögzített adatok alapján félévente történik meg az ügyforgalmi statisztikai adatok előállítása a büntetőjogi és közjogi szakágban.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

A nemzetközi szervezetek adatszolgáltatás iránti kéréseit közvetlenül vagy a közvetítő nemzeti hatóság útján teljesíti az ügyészség. A leggyakoribb adatkérők:

 

CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) – Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért Küzdő Európai Bizottság

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) – Európai Unió kábítószereket és kábítószer-függőséget monitorozó központja

GRECO (Group of States against Corruption ) – Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja

Moneyval – Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

UN-CTS (United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems) – Az ENSZ bűnözéssel kapcsolatos trendekkel és a büntető igazságszolgáltatási rendszer működésével kapcsolatos felmérése

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (A Bűnözés és Büntető igazságszolgáltatás Európai Adattára, a továbbiakban röviden: Adattár)

FRA (The European Union Agency for Fundamental Rights) – az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége