Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Legfőbb Ügyészség (LÜ)

A szervezet neve:                         

Legfőbb Ügyészség (LÜ)

Intézményi elérhetőség:

Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.

Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.
informatika@mku.hu (1)4725608

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Legfőbb Ügyészség a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban rögzített statisztikai adatgyűjtések adatgazdája, a bűnözésről, a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről, illetve az ügyészi tevékenységgel összefüggő ügyviteli adatokról állít elő statisztikákat. Utóbbi a 2023. évtől az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programból kivezetésre került. 

Az ügyészség statisztikával kapcsolatos tevékenységéről, az ügyészség statisztikai tevékenységéről szóló 10/2021. (IX. 17.) LÜ utasítás rendelkezik.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre: 

Az ügyészség a bűnözésre és a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységre vonatkozóan gyűjt statisztikai adatokat. Emellett statisztikai adatokat állít elő az ügyészi tevékenységgel összefüggő ügyviteli adatokból.

 

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) elrendelt adatfelvételek:

https://www.ksh.hu/osap

Kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek és adatkörei: 10. melléklet

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Magyarország Ügyészségének honlapján, az alábbi menüpont alatt: Statisztikai adatok

Az adatok gyűjtésének módszertana:

A/ Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika: 

Hatályos normák:

  • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
  • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól szóló 12/2018. (VI. 7.) BM rendelet,
  • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika koordinációját végző Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport és az Előkészítő Munkacsoport működéséről szóló 5/2019. (III. 8.) BM-PM-LÜ együttes utasítás,
  • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alkalmazásáról szóló 15/2018. (VIII. 31.) LÜ utasítás,
  • az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 2/2018. (VIII. 31.) LÜ főov. körlevél.

 

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika egységes elvek szerint gyűjti - ideértve az adatfelvétel tervezését, végrehajtását - a büntetőeljárások, a büntetőeljárások alapjául szolgáló cselekmények, az elkövetők és a sértettek (mint megfigyelési egységek) statisztikai adatait.
 

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika regisztrált kategóriáinak és alapfogalmainak számítási szabályait az ügyészség hivatalos honlapján található Módszertani útmutató tartalmazza.

 

A korábban egységes rendszerben folytatott ENyÜBS adatgyűjtés 2018. július 1-jétől kezdődően két alrendszerre osztható: az új alrendszerként bevezetetett Kezdeményezett Büntetőeljárások Statisztikájára (ENyÜBS-KBS) és a nyomozó hatóság és az ügyészség által a büntetőeljárás során meghatározott módon befejezett, valamennyi megfigyelési egységre vonatkozó adatgyűjtésre (Befejezett Büntetőeljárások Statisztikája, ENyÜBS-BBS).

  • A 2018. július 1-jét megelőzően folytatott ENyÜBS adatgyűjtéshez hasonlóan az ENyÜBS-BBS-ben is a büntetőeljárás meghatározott szakaszának lezárását követően történik az adatszolgáltatás. Erre figyelemmel a rendszer azokról a bűncselekményekről tartalmaz adatokat, amelyek vonatkozásában a statisztikai adatszolgáltatás megtörtént.
  • Az ENyÜBS-KBS esetében a feljelentést, a hivatalból tudomásra jutást vagy az eredményes előkészítő eljárást követően kell az adatszolgáltatást elvégezni. Mivel a feljelentésben rendelkezésre álló információk előzetes jellegűek, az ENyÜBS-KBS az adatok szűk körére korlátozódik.

 

B/ Vádképviseleti Informatikai Rendszer: 

Hatályos normák:

  • a Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetéséről szóló 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás,
  • a Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) LÜ együttes főov. körlevél.

 

A rendszer alapvető megfigyelési egysége a vádlott. A rendszer vádlottanként gyűjt adatokat a vád tárgyává tett, illetve a bírósági határozatokban megállapított bűncselekmény(ek)ről, a fontosabb eljárási cselekményekről, valamint az ügyész büntetőbíróság előtti tevékenységének egyes elemeiről.

A statisztikai adatokat vádlottanként kell rögzíteni az ügyben érdemi intézkedést tett ügyész megállapításai, illetve az iratok alapján.
 

Az adatokat elektronikus úton, az erre a célra kialakított informatikai alkalmazással kell rögzíteni.

 

Az adatrögzítés a jogerős bírósági döntés megszületését követően történik, erre figyelemmel a rendszerben csak a jogerős bírósági döntéssel érintett vádlottak adatai találhatók meg.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

A nemzetközi szervezetek adatszolgáltatás iránti kéréseit közvetlenül vagy a közvetítő nemzeti hatóság útján teljesíti az ügyészség. A leggyakoribb adatkérők:

 

CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) – Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért Küzdő Európai Bizottság

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) – Európai Unió kábítószereket és kábítószer-függőséget monitorozó központja

GRECO (Group of States against Corruption) – Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja

Moneyval – Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

UN-CTS (United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems) – Az ENSZ bűnözéssel kapcsolatos trendekkel és a büntető igazságszolgáltatási rendszer működésével kapcsolatos felmérése

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (A Bűnözés és Büntető igazságszolgáltatás Európai Adattára)

FRA (The European Union Agency for Fundamental Rights) – az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége