Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Belügyminisztérium (BM)

A szervezet neve:

Belügyminisztérium (BM)

Intézményi elérhetőség:

Budapest, József A. u. 2-4. , 1051
ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Belügyminisztérium a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSz) tagjaként közfeladatának ellátása részeként hoz nyilvánosságra hivatalos statisztikai adatokat. A Belügyminisztérium fejezetébe tartozó, Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) szerinti adatfelvételek egy része az OSAP kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OSAP Korm. rendelet) található meg. A BM vízügyi szakterületéhez tartozó adatátvételek az OSAP kormányrendeleten kívüli adatfelvételei között kerülnek felsorolásra.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre és elérhetősége:

Az OSAP Korm. rendelet részletesen, adatkörönkénti bontásban tartalmazza a Belügyminisztérium adatfelvételeit. A kormányrendeletben fellelhető továbbá az adatgyűjtések címe, típusa, gyakorisága, adatszolgáltatóinak meghatározása, az adatszolgáltatások beérkezési határideje, valamint az irányadó uniós jogi aktus. Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz tartozó adatfelvételeknek és azok adatköreinek felsorolását a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a KSH által összeállított, az OSAP Korm. rendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételeket összegyűjtő, lenti dokumentum tartalmazza.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) elrendelt adatfelvételek:

https://www.ksh.hu/osap

Kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek és adatkörei: 3. melléklet

Kötelező statisztikai adatátvételek és adatkörei: 4. melléklet

 • Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS):

 

Az ENyÜBS a Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség közös adatgyűjtése. Az ENyÜBS a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az ügyészség által indított és lefolytatott büntetőeljárások adatait tartalmazza, amely kiegészül a vádemelési szakasz ügyészségi adataival.

 

Az ENyÜBS-ben ún. megfigyelési egységek mentén történik az adatgyűjtés. Ezek a megfigyelési egységek: a büntetőeljárások, a büntetőeljárások alapjául szolgáló cselekmények, az elkövetők, a sértettek, valamint a büntetőeljárás alá vont jogi személyek.

 

-       Vonatkozó jogszabályok:

o    12/2018. (VI. 7.) BM rendelet az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól

o    5/2019. (III. 8.) BM-PM-LÜ együttes utasítás az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika koordinációját végző Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport és az Előkészítő Munkacsoport működéséről

 

-       Közzétett adatok (link)

 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által gyűjtött statisztikai adatok:

 

 • Az ORFK a tevékenységi körében gyűjtött statisztikai adatok közül a közlekedésrendészeti statisztika és a közbiztonsági tevékenységi statisztika adatait teszi közzé. Az adatokat a www.police.hu weboldal Közrendvédelem és Közlekedésrendészet oldalain publikálják.

 

 

 • A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által gyűjtött statisztikai adatok

 

A BVOP által gyűjtött adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységre vonatkoznak. Az adatgyűjtés eljárási rendjét a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/H.-62/K. § állapítja meg. A statisztikai adatokat tartalmazó táblázatok elérhetőek a BVOP honlapján az alábbi linken:

 

https://bv.gov.hu/hu/a-buntetes-vegrehajtasi-partfogo-felugyelet-statisztikai-adatai

 

 • Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által gyűjtött statisztikai adatok:

 

Az OIF a tevékenységi körében gyűjtött statisztikai adatok közül a menekültügyi és

idegenrendészeti statisztikai adatait teszi közzé. Az adatok a http://oif.gov.hu honlapon a

’Statisztika’ címszó alatt kerülnek publikálásra.

 

 • Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által gyűjtött statisztikai adatok:

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendeletben szabályozott vízügyi ágazati adatlapok az évenkénti adatszolgáltatás megvalósítása céljából az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjára kerülnek feltöltésre az alábbi adatgyűjtések szerint:

-       A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (VH-MEZŐ)

-       A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége (VH-FAV)

-       A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai (VH-KÖZMŰ)

-       Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai (VH-IPAR)

-       A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai (VH-FEV)

 

Az adatfelvételekhez tartozó adatlapok hozzáférhetőek ezen a linken. VH-IPAR és VH-KÖZMŰ adatlapok közvetlenül online felületen tölthetők ki előzetes regisztrációt követően.

 

Köznevelési Helyettes Államtitkárság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A statisztikai tevékenység magában foglalja az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program köznevelési statisztikai adatgyűjtésének a megszervezését, végrehajtását. A tevékenység kiterjed az adatgyűjtésekről szóló köznevelési statisztikai tájékoztatások összeállítására, megszerkesztésére. A köznevelési statisztikai adatgyűjtés adatforrása: Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről (OSAP 1410). Az adatszolgáltatók az egyes köznevelési intézmények, illetve fenntartóik.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A köznevelési intézmények által ellátott óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatási, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskolai), gimnáziumi, technikumi (szakgimnáziumi), alapfokú művészeti iskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokra vonatkozó főbb adatok:

 • gyermekek, tanulók száma,
 • pedagógusok száma, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma,
 • egyéb foglalkoztatottak száma,
 • csoportok, osztályok száma, végzettek száma,
 • az intézmények infrastrukturális ellátottsága,
 • a nem állami köznevelési intézmények oktatási kiadási, illetve bevételi adatai.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

 

Egészségügyi Államtitkárság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Belügyminisztérium egészségügyi ágazata az egészségügyi tárgyú kötelező OSAP statisztikai adatgyűjtéseinek tervezését, koordinálását, végrehajtásának ellenőrzését végzi az egészségügyi háttérintézmények bevonásával. Az OSAP Belügyminisztérium fejezetén belül 24 egészségügyi tárgyú adatfelvétel található. Ezekkel kapcsolatos feladatokat (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás, publikálás, stb.) a Belügyminisztérium egészségügyi háttérintézményei, illetve négy adatgyűjtés esetében a Magyar Államkincstár teljesíti.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)

 • Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkájáról [A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai; A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői; A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök; Munkahigiénés feladatok; A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata; Egészségmegőrző tevékenység]
 • Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről [Élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési események adatai területi, havonkénti és kórokozó szerinti bontásban]
 • Bejelentett fertőző megbetegedések [Bejelentett fertőző megbetegedések adatai területi, havonkénti és életkor szerinti bontásban]
 • Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején [Adatok az influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegekről (becsült számuk járványok idején, évenként)]
 • Védőoltási jelentés [Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai (védőoltásra kötelezettek száma; védőoltás teljesítési aránya szerint); Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai megyénként (védőoltásra kötelezettek száma; védőoltás teljesítési aránya szerint); Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások adatai; Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások; Influenza elleni védőoltás felhasználás adatai (megyénként)]
 • Jelentés az emberi mérgezési esetekről [Gyógyszermérgezések adatai; Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai; Növényvédőszer-mérgezések adatai; Egyéb mérgezések adata]
 • Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről [Foglalkozási megbetegedések jellemzői (száma és gyakorisága kórformák szerint, megbetegedések száma nemzetgazdasági ágazatonként; a betegségek oka szerint; területi bontásban); Fokozott expozíciós esetek jellemzői (száma és aránya; esetek száma nemzetgazdasági ágazatonként; az expozíció oka szerint; területi bontásban)]
 • Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről [Újonnan diagnosztizált HIV-fertőzöttek adatai rizikócsoportonként; AIDS betegek adatai rizikócsoportonként; AIDS-ben meghaltak adatai rizikócsoportonként; AIDS-ben megbetegedettek adatai megyei bontásban; Újonnan diagnosztizált HIV fertőzöttek és AIDS betegek adatai életkor szerint]

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)

 • Az egészségügyi intézmények árinformációi [Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint); Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól / Az előállított adatok, statisztikák elérhetősége az OKFŐ honlapján: https://okfo.gov.hu/arinformacio]
 • Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök állományának változásáról [Jelentés az endoszkópok; betegmegfigyelő és ellenőrző rendszerek; újraélesztés eszközei; nagyfrekvenciás sebészeti (dia termiás) eszközök; operációs mikroszkópok, kolposzkópok; inkubátorok; dializáló berendezések; ultrahangos vágók, zúzók; röntgendiagnosztikai berendezések; röntgenterápia készülékei; nukleárdiagnosztikai készülékei; nukleárterápia készülékei; műtő-vizsgáló lámpák; sterilizáló berendezések; kórbonctan-kórszövettan eszközei; altatók, altató-lélegeztetők; lélegeztetők állományának változásáról (állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.]
 • Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról [Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint; Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint]
 • Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor és nemek szerinti megoszlásáról [Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása; Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása]
 • Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez [Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai / Az adatgyűjtés elérhetősége az OKFŐ honlapján: https://www.enkk.hu/hmr/index.php/osap1626]
 • Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása [Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámadata]
 • Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról [Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása]
 • Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez [Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai]

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

 • Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) [Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként; Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével); Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével; Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével); Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével; Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben]
 • Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól [Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer kiszállítási adatai; Gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállítási adatai a végfelhasználók számára / A Panka elérhetősége a NEAK honlapján: http://www.neak.gov.hu/iframes/panka]

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

 • Jelentés a gyógyszertárakról [Intézeti gyógyszertárat működtető kórház adatai; Intézeti gyógyszertár elhelyezkedésre vonatkozó adatok; Intézeti gyógyszertár működésére vonatkozó adatok; Intézeti gyógyszertár által végzett szakfeladatok; Intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok; Fiókgyógyszertár elhelyezkedésére vonatkozó adatok; Fiókgyógyszertár működésére vonatkozó adatok; Közforgalmú gyógyszertár elhelyezkedésére, és a működtető vállalkozásra vonatkozó adatok; Közforgalmú gyógyszertár gyógyszertárvezetőjére vonatkozó adat; Közforgalmú gyógyszertár működésére vonatkozó adatok; Közforgalmú gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok; Közforgalmú gyógyszertárak által végzett szakfeladatok; Kézi gyógyszertár elhelyezkedésére, a működtető orvosra vonatkozó adatok; Kézi gyógyszertár működésére vonatkozó adatok]

Országos Onkológiai Intézet (OOI- Nemzeti Rákregiszter és Biostatisztikai Központ)

 • Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről [Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata]

Magyar Államkincstár (MÁK)

Az átalakult Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) kapcsolatos OSAP feladatai 2017. január 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz kerültek át, 2017. november 1-jétől pedig a feladatokat a Magyar Államkincstár Központ látja el.

 • Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés [Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok; Keresőképtelenségre vonatkozó adatok; Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok; Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai; Csecsemőgondozási díj adatai; Gyermekgondozási díj adatai; Örökbefogadói díj adatai]
 • Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről [A gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok; A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj folyósítására vonatkozó adatok; A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj kifizetett összegére vonatkozó adatok]
 • Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről [Lezárt keresőképtelenségi esetek; Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai; Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása]
 • Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről [Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok; A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok; A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok]

A nyomtatványok elérhetősége a MÁK honlapján: Nyomtatványok