Ugrás a tartalomhoz

Általános Adatkezelési Tájékoztató természetes személyek részére

A KSH általános adatkezelési tájékoztatója

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre az érintett természetes személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa Önöket mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez:
dr. Regős Eszter eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 345-6419.

1. KSH alaptevékenységével összefüggő adatkezelés

A KSH feladata a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében feladata adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése. Statisztikai adatfelvétel lehet statisztikai adatgyűjtés (1.1. pont) vagy statisztikai adatátvétel (1.2. pont). Statisztikai adatgyűjtés végrehajtható kötelező (1.1.1.-1.1.3. pont) vagy önkéntes adatszolgáltatással (1.1.4. pont).

1.1. Statisztikai adatgyűjtés

Statisztikai adatgyűjtés keretében adatszolgáltatásra kötelezett lehet bármely természetes és jogi személy, valamint a személyiségi joga szerint jogképes szervezet1. Természetes személytől személyes adatára vonatkozó kötelező adatszolgáltatást – kivéve gazdasági tevékenységet folytató természetes személy gazdasági tevékenységére vonatkozóan – csak törvény rendelhet el. A KSH törvényi felhatalmazással végezte 2016-ban a mikrocenzust (1.1.2.) is, és a 2018. évi CI. törvény az alapja a 2022-es népszámlálásnak (1.1.1.). Azon természetes személyekre vonatkozó adatgyűjtés esetében, amelyet nem törvény rendel el, az adatszolgáltatás nem kötelező, az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (lásd 1.1.3. pont).

1.1.1. Népszámlálás, 2022

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 4. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A népszámlálási törvény szerinti önkéntes adatkörök tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A 2022. évi népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók. (Lásd bővebben: 1.1.2. pont a) alpontja.)
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: A népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának szakmai felügyeletét, az internetes adatgyűjtés előkészítését és lebonyolítását, az összeírás technikai feltételeinek biztosítását, a helyi előkészítés és az összeírás szakmai felügyeletét, továbbá az adatok előkészítését, feldolgozását és közzétételét a KSH végzi, a hivatal elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden, Magyarország területén élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, minden, Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgár, harmadik országbeli állampolgár és hontalan személy.
  Kötelezően szolgáltatandó adatok: családi és utónév, nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek száma, születési ideje, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás.
  Önkéntesen szolgáltatott adatok: (ezekre a kérdésekre a válaszadás nem kötelező) egészségi állapot, fogyatékosság, vallás, anyanyelv és nemzetiség, családi, baráti közösségben beszélt nyelv.
 4. Az adatkezelés időtartama: a vallásra és nemzetiségre vonatkozó álnevesített adatok kapcsolatát a természetes személlyel az adatfeldolgozás lezárását követően véglegesen meg kell szüntetni. Az álnevesített adatok kapcsolata a természetes személyekkel kizárólag az adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő célból a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig állítható helyre, és kizárólag az adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő célból, a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig kapcsolhatóak össze a 2022. évi népszámlálás céljára felhasználásra kerülő adminisztratív adatokkal.

A 2022. évi népszámlálás speciális adatkezelési tájékoztatója külön dokumentumban elérhető.
A 2022. évi népszámlálás céljából átvett adatokat lásd: 1.2.2. pont.

1.1.2. Mikrocenzus, 2016

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelési törvényben (a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény 5. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A mikrocenzus olyan népesség-összeírás, amely két népszámlálás között mintavételes eljárással követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Frissebb információk nyerhetők ezáltal a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más demográfiai mutató szerint, valamint részletes képet kaphatunk a háztartások és családok fő jellemzőiről és a lakásállománnyal kapcsolatos fontosabb adatokról is. A mikrocenzus által kimutathatóvá válik, hogy milyen változások következtek be a legutóbbi népszámlálás óta eltelt időszakban.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírásnál a KSH-val szerződéses viszonyban álló számlálóbiztosok, összeírásnál, adat-előkészítésnél, feldolgozásnál tájékoztatás előkészítése és tájékoztatás során a KSH tisztviselői.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden magyar állampolgár, aki a KSH által megjelölt címen életvitelszerűen él, vagy ha külföldön volt, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodott ott, továbbá minden külföldi állampolgár és hontalan személy az adott címen, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodott.
  Kötelezően szolgáltatandó adatok: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely.
  Hozzájáruláson alapulva szolgáltatott adatok (ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes): egészségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre vonatkozó adatok.
  Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok rögzítése név nélkül történt, csak a lakóhelyhez kötötten, és a KSH a lakóhely adatokat elkülönítetten tárolja.
 4. Az adatkezelés időtartama: Magyarországon 1963 óta tartanak mikrocenzust a népszámlálások közötti évtizedben, 2016-ban került sor a hetedik mikrocenzusra. Tekintettel arra, hogy ezek közvetlen azonosítók nélküli állományok, nincs korlátozva ezek KSH általi kezelési időtartama.

A 2016. évi mikrocenzusról további tájékoztató itt érhető el:

http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

1.1.3. Lakossági adatfelvételek

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Célja: az adatgyűjtés tárgyához kötődő hivatalos statisztika előállítása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el beosztási okiratuknak megfelelően. A KSH az adatok gyűjtéséhez, az adat-előkészítéshez, az adatok feldolgozásához és közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el. A STATEK Kft. munkatársai a munkaköri leírásuknak megfelelően jogosultak adatot kezelni.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: az adatgyűjtés tárgyához kapcsolódóan kijelölt terület szerinti érintettek. A leggyakoribb területek: háztartási költségvetés, életkörülmény, munkaerő-felvétel, utazási szokások, infokommunikációs eszközhasználat. Az adatok köre a kérdőívek tartalma, amely nem tartalmaz követlen azonosítót. Amennyiben névvel történik az adatfelvétel, azt külön speciális adatkezelési tájékoztató rögzíti.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatfelvétel közvetlen azonosító adatok kezelése nélkül történik, erre tekintettel nincs időkorlát. Amennyiben nevet rögzítünk, arra külön speciális adatkezelési tájékoztató készül.

A lakossági adatfelvételek sokszínűsége miatt azokról részletes speciális adatkezelési tájékoztatók kerülnek/kerültek összeállításra.

További információk:

http://www.ksh.hu/interaktiv_lakossagi

www.ksh.hu/elakos

1.1.4. Névre szóló felkérés lakossági adatgyűjtésre

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelési törvényben rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A név és lakcím adatok átvételét a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdésének l) pontja, az elérhetőségi adatok átvételét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCCXXII. törvény 15. § (8) bekezdése tartalmazza. A telefonszám átvételét az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (10a) bekezdése teszi lehetővé. Célja: az adatszolgáltatói kör kijelölése, az adatgyűjtés mintájába tartozó személyek felkeresése és felkérése az adatfelvételben történő részvételre. A telefonszámok esetében a cél a természetes személy előfizetőkkel való telefonos kapcsolatfelvétellel megvalósuló statisztikai adatgyűjtés biztosítása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el álláshelyi feladatuknak megfelelően. A KSH az adatok gyűjtéséhez, az adat-előkészítéshez, az adatok feldolgozásához és közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el. A STATEK Kft. munkatársai a munkaköri leírásuknak megfelelően jogosultak adatot kezelni.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Belügyminisztérium Személy- és lakcímnyilvántartásában szereplő személyek és az elektronikus hírközlési szolgáltatónál természetes személy előfizetők. A kezelt adataik: név és lakcím, valamint elérhetőségi adatok (biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy elektronikus elérhetőség). A telefonszám; azaz az előfizetőhöz rendelt hívószám, amennyiben a természetes személy rendelkezik előfizetéssel az elektronikus hírközlési szolgáltatónál, vagy az arra vonatkozó adat, hogy a természetes személy az elektronikus hírközlési szolgáltatónál előfizetéssel nem rendelkezik.
 4. Az adatkezelés időtartama: a mintába került címekhez tartozó adatokat az adott lakossági adatfelvétel időtartamáig kezeljük. A telefonszámok esetében is a feladat megszűnésekor (paneljellegű adatfelvétel esetén a panelből való kikerüléskor), az adatfelvétel lezárását követően az adatokat a KSH törli.

1.2. Statisztikai adatátvétel adminisztratív adatforrásból

Különböző szervezetek részére jogszabály írja elő nyilvántartás kötelező vezetését. Ezeket adminisztratív adatforrásnak, adminisztratív nyilvántartásnak nevezzük. A nyilvántartások adattartalmát a KSH – minősített adat kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, személyes adatokra is kiterjedően igazolt hivatalos statisztikai célra korlátozás nélkül, biztonságos csatornán keresztül átveheti és felhasználhatja. Az adminisztratív adatok átvételével kapcsolatos részletes szabályokról az adminisztratív adatok kezelője és a KSH között kötött megállapodás rendelkezik3.

A KSH és a nyilvántartást vezetők közötti megállapodások itt érhetőek el: https://www.ksh.hu/kozerdeku_tevekenysegre_egyuttmukodesi_megallapodasok

1.2.1. Személyes adatokat tartalmazó adatátvételek

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A cél minden esetben hivatalos statisztika előállítása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH azon tisztviselői, akik a Szakstatisztikai, az Architekturális és az Adatgyűjtési Igazgatóság adott főosztályán közfeladatot látnak el beosztási okiratuknak és jogosultsági szintjüknek megfelelően.
 3. Adatfeldolgozó: Albacomp Kft. (Cégjegyzékszám: Cg-07-09-015199, székhely: Székesfehérvár, Mártírok útja 3/b. telefon: +36 (22) 200-800, Mobil: +36 (20) 945-4752, Fax: +36 (22) 327-532, honlap: www.albacomp.hu)
 4. Az érintettek és a kezelt adatok köre:az érintettek az adminisztratív nyilvántartásokban szereplő személyek. A kezelt adatokat az 1. függelék tartalmazza.
  A KSH az átvett adatokat a közvetlen azonosító adatoktól elkülönítve tárolja. Csak abban az esetben és addig történik meg a kapcsolat helyreállítása, ha és ameddig az adott elemzés, feldolgozás céljából az szükséges.
 5. Az adatkezelés időtartama:a közvetlen azonosító adatok törlése a hivatalos statisztikai cél megszűnésével válik kötelezővé.

1.2.2. A 2022. évi népszámlálásra történő adatátvételek

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 6. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A cél a népszámlálási statisztika előállítása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH tisztviselői és munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a 1.1.1. pont c) alpontjában megjelöltek.
  Az átvett adatokat az 1. függelék („népszámlálás” megjegyzéssel ellátott sorai) tartalmazzák:
  • a Központi Címregiszter vonatkozásában a lakás címére;
  • a személyi adat- és lakcímnyilvántartás vonatkozásában a nemre, a születési időre, az állampolgárságra, a lakóhelyre, a családi állapotra;
  • az idegenrendészeti nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, a lakóhelyre;
  • a menekültügyi nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, a lakóhelyre;
  • a Köznevelési Információs Rendszer vonatkozásában a köznevelési intézményekkel fennálló óvodai, tanulói jogviszonyra, valamint a megszerzett végzettségre;
  • a Felsőoktatási Információs Rendszer vonatkozásában a felsőoktatási intézménnyel fennálló jogviszonyra és a megszerzett szakképzettségre;
  • az ellátotti, nyugdíj-, jogszerzési nyilvántartás vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • a szociális ellátások nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • a családtámogatási nyilvántartások vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • a magyar és a külföldi munkavállalók és egyéni vállalkozók járulék-adatbázisainak nyilvántartásai vonatkozásában a gazdasági aktivitásra, foglalkozásra, munkáltatóra, munkahelyre;
  • az egészségbiztosítási adatbázis vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • az álláskeresők nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitásra;
  • az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer vonatkozásában a kommunális ellátottságra vonatkozó adatkörökbe tartozó adatok.
  • a Szakképzés Információs Rendszer vonatkozásában a köznevelési intézményekkel fennálló tanulói jogviszonyra, valamint a megszerzett végzettségre.
 4. Az adatkezelés időtartama: a közvetlen azonosító adatok törlése a hivatalos statisztikai cél megszűnésével válik kötelezővé.

1.3. Népmozgalmi statisztika

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 30. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Célja a népmozgalmi események, vagyis a születés, a haláleset, a házasságkötés (valamint házasság felbontása, érvénytelenné nyilvánítása), a bejegyzett élettársi kapcsolat (létesítése, felbontása, megszüntetése), az élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vételének (megszűnésének), valamint a terhesség megszakítás megfigyelése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el beosztási okiratuknak megfelelően.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Magyarországon bekövetkezett népmozgalmi esemény érintettje, valamint a magyarországi állampolgárok külföldön bekövetkezett azon népmozgalmi eseményeinek érintettjei, amely események anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül. A következő adatcsoportokra terjed ki: név, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő, nem, családi állapot, családi állás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, gyermekek száma, a születéssel, illetve halálozással, illetve a terhesség megszakításával mint népmozgalmi eseménnyel összefüggő egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, anyakönyvi eseményazonosító, a népmozgalmi esemény helye és ideje. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát a 184/2017. (VII. 5.). Korm. rendelet 1-10. melléklete tartalmazza.
  Adatforrás: az adatokat a népmozgalmi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetők, az egészségügyi szolgáltató, a bíróságok és a közjegyzők, valamint a védőnők – a külföldön történt események esetén – a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt szervek kötelesek szolgáltatni.
  A halálesetekkel kapcsolatos további adatátvételeket, az 1.2.1. pont szerint, az 1. függelék tartalmazza.
 4. Az adatkezelés időtartama: a népmozgalmi eseménnyel kapcsolatban gyűjtött adatok közül a nevet, a lakcímet és az anyakönyvi eseményazonosítót a népmozgalmi adatok statisztikai célú feldolgozását és törvény szerinti adatátadási kötelezettség teljesítését követően nyolc napon belül a KSH-nak törölnie kell.
 5. Adattovábbítás: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 16. § (11), (17) bekezdései és 20. § (3a) bekezdése alapján a KSH az elhunytak személyazonosításra alkalmas halálozási adatait továbbítja a miniszter rendeletében felsorolt megbetegedésekkel kapcsolatos betegségregisztereket vezető szervek, valamint az egészségbiztosítási szerv (jelenleg: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) és egészségügyi államigazgatási szerv (jelenleg: Nemzeti Népegészségügyi Központ) részére. Az adattovábbítás célja: a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet és az érintett egészségi állapotának nyomon követését; cél továbbá az orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése. A regiszterek az adatfeldolgozás befejezésétől számított 8 napon belül a regiszterekben nem nyilvántartott, illetve az adatfeldolgozás során nyilvántartásba nem vett elhunytak adatait kötelesek megsemmisíteni. Az egészségügyi államigazgatási szerv a részére átadott, személyazonosításra alkalmas adatokat azok hivatalos statisztikai célú feldolgozását, illetve anonimizálását követően haladéktalanul törli.

Az adattovábbításokról szóló megállapodások:
https://www.ksh.hu/kozerdeku_tevekenysegre_egyuttmukodesi_megallapodasok
Összegző információk:
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/adatgyujtes/2023/torveny_altal_elrendelt_adatfelvetelek.pdf

2. A KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb adatkezelés

A KSH alapfeladatának ellátása során természetes személyekkel való kapcsolatba kerüléssel szükségszerűen végez további adatkezelést (2.1–2.21. pont).

2.1. Honlap

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Célja a honlap működésének ellenőrzése biztonsági célból, fejlesztése és a működési zavarok megakadályozása, valamint látogatói statisztikai készítése. Profilalkotás nem történik.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága Informatikai szolgáltató főosztály és Módszertani főosztály munkatársai, Kommunikációs Igazgatóság, Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói főosztály és az Elnökhelyettesi koordinációs osztály munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a honlap látogatói. A rögzített adatok: eszközének IP-címe, a letöltött oldal címe, a letöltés dátuma, időpontja, a letöltéskor a böngésző által átadott adatok, mint például a böngésző típusa, verziója és képességei. A sütikről, valamint a KSH Podcast csatornáról külön tájékoztatók rendelkeznek.
 4. d) Az adatkezelés időtartama: a látogatói statisztikákat 2 év után töröljük. A webes logok megőrzési idejét az informatikai mentések határozzák meg.

2.2. Hírlevél

A KSH hírlevél szolgáltatása jelenleg nem üzemel.

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, közvetlen tájékoztatás a legfontosabb kiadványokról, publikációkról, a KSH által rendezett főbb eseményekről, a gyorstájékoztatók és egyéb publikációk megjelenési időpontjairól.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a hírlevél-szolgáltatást a Kommunikációs Igazgatóság, valamint a Tájékoztatási Igazgatóság munkatársai végzik, a hírlevél tárgyában illetékes szakfősztályok munkatársainak közreműködésével.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozók. A hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma.
 4. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére az adatokat haladéktalanul töröljük, a meg nem erősített feliratkozás esetében 3 nap elteltével.

2.3. Lépjen velünk kapcsolatba!

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Cél: a hivatallal kapcsolatba lépők kérdéseinek megválaszolása, igényeinek teljesítése; monitoring, illetve felhasználói igények elemzése, továbbá érintetti joggyakorlás, panaszkezelés és közérdekű adatkérés és bejelentés intézése, teljesítése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Kommunikációs Igazgatóság, Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály és az Elnökhelyettesi koordinációs osztály, valamint az Adatgyűjtési Igazgatóság Elnökhelyettesi koordinációs osztály munkatársai. (A megkötött szerződésekre a 2.14. pontban rögzítettek irányadók.)
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a hivatallal kapcsolatba lépő adatkérők, szolgáltatást igénybe vevők. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám, település, felhasználás célja, felhasználói csoport, gazdasági szervezet teljes megnevezése, nem kötelező elemként gazdasági szervezet adószáma, központi email címe és telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatokat az iratkezelési szabályok szerint kezeljük.

Contact Center elérhetősége: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml?lang=hu

2.4. Kapcsolattartás OSAP-adatszolgáltatás során

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelés harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; a harmadik fél az adatszolgáltatót jelenti. Célja: kitöltés visszaigazolása, jóváhagyás és kapcsolattartás, végső soron a KSH elektronikus rendszerein az adatszolgáltatás teljesítése. Az adatszolgáltató elfogadásától függően a kapcsolattartás vonatkozik az adott adatgyűjtésre, vagy további megjelölt adatgyűjtésekre történő felkérésre és kapcsolattartásra. Az adatgyűjtések eredményéről történő tájékoztatásra a 2.21. pont irányadó.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az adatgyűjtő és szakstatisztikus kollégák, a Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága Módszertani főosztály és Informatikai szolgáltató főosztály munkatársai, valamint a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály munkatársai.
 3. Az érintettek: az adatszolgáltatók, illetve a szervezet nevében kitöltők, jóváhagyók, kapcsolattartók. A kezelt adatok köre: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím.
 4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolattartási adatokat a KSH az adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége fennállását követő egy évig kezeli.

2.5. Kiadványtár és E-polc

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Az adatok kezelésének célja, egyrészt térítésköteles kiadványok esetén a számlázás, másrészt a felhasználók az e-polc felületen érhetik el a megvásárolt elektronikus kiadványaikat, illetve a kötetek internetes mellékleteit. Az itt tárolt állományokat (pl. pdf, Excel-táblák) bármikor megtekinthetik, valamint letölthetik a saját számítógépükre.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Kiadványtárban a kiadványok értékesítéséhez és ingyenes példányok biztosításához kapcsolódó szolgáltatást, a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály, valamint a Kommunikációs Igazgatóság; az e-polc szolgáltatást a Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói főosztály munkatársai végzik.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Kiadványtárban a térítésköteles kiadványok megrendelése esetén név, e-mail cím és számlázási cím; az e-polc szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma, a megvásárolt kiadványok azonosítókódja, az első aktiválás dátuma, időpontja, letöltések száma. A fenti adatokból vásárlói statisztikát készítünk. Az ingyenes példányok biztosítása esetén név, cím, e-mail cím.
 4. Az adatkezelés időtartama: a Kiadványtárban megrendelt kiadványok esetében a számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kerülnek 8 évig megőrzésre. Az e-polc regisztráció során megadott adatok az érintett kérelmére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Kiadványtár elérhetősége: http://www.ksh.hu/apps/shop.main

E-polc elérhetősége: https://www.ksh.hu/polc

2.6. Szolgáltatások

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok kezelésének célja a szolgáltatás teljesítése (elemzés készítése, adatleválogatás, biztonságos környezetben nyújtott tudományos célú adathozzáférési szolgáltatások stb.).
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály Információszolgálat és a Komplex szolgáltatások osztály munkatársai, Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága Módszertani főosztály valamint a Gazdálkodási főosztály Számviteli osztály és a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztály munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a térítéses szolgáltatást igénybe vevők; a kezelt adatok: születési név, születési hely és idő, e-mail cím, lakcím, számlázási cím (kutatási szolgáltatás esetén további adat: jogviszony típusa és beosztás). Amennyiben a szolgáltatáshoz titoktartási nyilatkozat is tartozik, további kezelt adat: személyi igazolvány száma és anyja neve.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatokat az iratkezelési szabályok szerint kezeljük, a számlázási adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 8 évig őrizzük meg; lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.

2.7. Kamerás megfigyelő rendszer

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzítettközérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok kezelésének célja személy- és vagyonvédelem.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: valamennyi épület esetében a Gazdálkodási főosztály Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és három kijelölt munkatársa; a budapesti, a miskolci, a szegedi, a pécsi, a debreceni és a győri épületek esetében a portaszolgálat STATEK Kft. foglalkoztatásában álló munkatársai is.
 3. Adatfeldolgozó: STATEK Kft. (Cégjegyzékszám: Cg-01-09-175125, székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. e-mail: info@statek.hu, telefon: +36 1 345 6123, telefax: +36 1 345 8614, honlap: www.statek.hu)
 4. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH épületeinek látogatói. A kamerák által az épületek bejáratainál, a portáknál, a folyosók egy részén, belső udvari parkolóknál, valamint a KSH Könyvtár folyosóin és olvasótermeiben rögzített képfelvételek.
 5. Az adatkezelés időtartama: a felvételeket felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével, nyilvános rendezvény esetén felhasználás hiányában 30 nap elteltével töröljük. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást jelent.)

A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató itt elérhető el.

2.8. A KSH Kutatószoba kamerás megfigyelőrendszere

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 41. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelés célja a kutatószobai adatkezelés biztonságának, a kutatószobai szabályok betartásának ellenőrzése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Gazdálkodási főosztály Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és három kijelölt munkatársa, valamint a portaszolgálat, továbbá a Tájékoztatási Igazgatóság Komplex szolgáltatások osztály munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH budapesti (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.) és szegedi (6726 Szeged, Jobb fasor u. 6-10.) épületeiben működő kutatószobák, valamint az MTA KRTK Humán Tudományok Házában (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.B) található kihelyezett KSH kutatószoba szolgáltatását igénybevevő kutatók. A kezelt adat: képfelvétel.
 4. Az adatkezelés időtartama: a felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével kerülnek törlésre. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást jelent.)

További kutatószobai információk: http://www.ksh.hu/adatigenyles_kutatoszobai_hozzaferes

2.9. Beléptető rendszer

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az elektronikus személyi és járműforgalmi beléptető rendszer működtetésének célja: személy és vagyonvédelem, az KSH hivatalos területére történő mozgás (ki- és belépések) ellenőrzése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Gazdálkodási főosztály Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és az általa kijelölt munkatársak, a budapesti, a miskolci, a szegedi, a pécsi, a debreceni és a győri épületek esetében a portaszolgálat STATEK Kft. foglalkoztatásában álló munkatársai is.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH területére belépő vendégek. Az adatok köre: név, lakcím, belépés-kilépés időpontja, személygépjármű rendszáma és típusa.
 4. Az adatkezelés időtartama: alkalmi belépés esetén a távozástól számított 3 munkanap elteltével kerülnek törlésre.

2.10. Álláspályázatok, felvételi adatbank, szakmai gyakorlat, közösségi szolgálat

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 7. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelés célja üres álláshely – a felvételi adatbank esetében jövőben megüresedő álláshely – pályázat útján történő betöltése, a KSH-val jogviszony létesítése. A szakmai gyakorlat és a közösségi szolgálat esetében felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve középiskolás tanulók szakmai gyakorlati, közösségi szolgálati lehetőség biztosítása. A KSH álláspiaci szolgáltatást vesz igénybe. A pályázatok felvételi adatbankban történő megőrzésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Gazdálkodási főosztály, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály, a Humánstratégiai és oktatási főosztály munkatársai, valamint a pályázati eljárásban résztvevő vezetők, a kiválasztási eljárásban közreműködő a KSH elnöke által kijelölt grémium tagjai, illetve a szakmai gyakorlatban, közösségi szolgálatban érintett mentorok és vezetők, valamint informatikai támogatást nyújtó munkatársak. A KSH-val szerződött álláspiaci szolgáltatást nyújtó szervezet külön adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-nál üres álláshelyre meghirdetett jogviszony betöltésére pályázók, a felvételi adatbankba pályázatukat beküldők, valamint szakmai gyakorlatra, illetve közösségi szolgálatra jelentkezők. Üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén az adatok köre: a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs levél, végzettséget és idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata, nyilatkozat az adatkezelésről. A felvételi adatbankba történő jelentkezés esetén az adatok köre: a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, végzettséget igazoló okiratok másolata, és a nyilatkozat az adatbankba felvételről. Szakmai gyakorlatra történő jelentkezés esetén önéletrajz, motivációs levél. Közösségi szolgálat esetén a tanulók neve, osztálya és intézménye.
 4. Az adatkezelés időtartama: üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén a felvételt nyert adatai a személyi anyagba, sikertelen pályázó esetén a pályázat lezárását követően – hozzájárulásuk esetén – felvételi adatbankba kerülnek, ahol az adatok megőrzési ideje a bekerüléstől számított 1 év. Hozzájárulás hiányában az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Szakmai gyakorlatra pályázó és közösségi szolgálat esetén a befogadott hallgató adatait a szakmai gyakorlat, közösségi szolgálat elvégzését követően 3 évig, elutasított jelentkezés esetén 1 évig tároljuk.

Álláspályázatok és tájékoztató a felvételi adatbankról, szakmai gyakorlati lehetőségekről:

http://www.ksh.hu/allashirdetesek

2.11. Rendezvények

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja:
  A rendezvényre történő regisztráció jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelési törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A név és az elérhetőségi adatok kezelésének célja: visszajelzés küldése a regisztráció sikerességéről.
  A részvétel és online közvetítés során történő adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelési törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A név és elérhetőségi adat kezelésének célja: a résztvevők azonosítása a rendezvényre való személyes vagy online belépéskor, az igazolt részvétel vezetése, ellenőrzése. A kép-, hang és videofelvétel készítésének célja: a nyilvánosság tájékoztatása, amely végső soron közfeladat ellátása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: Kommunikációs Igazgatóság, az Elnöki főosztály Nemzetközi kapcsolatok osztálya, Humánstratégiai és oktatási főosztály és az érintett főosztályok munkatársai. Amennyiben a rendezvény pályázathoz kapcsolódik, a pályázati elszámolás során az adatkezelésre jogosultak köre kibővül a Pályázati programok osztályának munkatársaival.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH rendezvényeire regisztrált hallgatók, diákok, résztvevők és előadók. A regisztrációhoz kezelt adatok köre: név, elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám), személyes vagy online részvételi igény esetén annak ténye. Személyes jelenlét kapcsán továbbá a rendezvényről készült kép-, hang- és videofelvétel. Online jelenlét esetén a megtekintéshez használt eszköz hálózati azonosítói, a felületen megadott, azon gyűjtött adatok. A kép-, a hang-, és a videofelvételeket közzétételük útján a nyilvánosság is megismerheti. Kiskorú résztvevő esetén a törvényes képviselő hozzájárulása, elérhetősége és a kiskorú neve.
 4. Az adatkezelés időtartama: a nevet és az elérhetőségi adatokat a rendezvény lezárását követően töröljük, a jelenléti ívet (név és aláírás) a rendezvény időpontját követő 60 napig megőrizzük, a kép-, hang- és videofelvételeket a honlapon, belső intranetes felületen és közösségi oldalakon történő közzététel idejéig tároljuk, ez alól kivétel képezhetnek az archívum számára megőrzött tájékoztató anyagok. Amennyiben a rendezvény pályázathoz kapcsolódik, a pályázatban elszámolt költségek alátámasztó dokumentációjának részeként a támogatási összeg kifizetését követő 5 évig kell tárolni a jelenléti íven lévő személyes adatokat.

2.12. Felhasználói véleménykutatás, igényfelmérés

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelési törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok kezelésének célja: felhasználói véleménykutatásban való részvétel támogatása, például ilyen jellegű kutatások, rendezvények – fókuszcsoportos felmérések, mélyinterjúk – szervezése, továbbá a honlapon megtalálható véleményboxok. A gyűjtött anonim adatokból a felhasználóink véleményére vonatkozó statisztikákat készítünk, amelyekkel a fejlesztéseinket alapozzuk meg.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: felhasználói véleménykutatásokat, igényfelméréseket a Tájékoztatási Igazgatóság Elnökhelyettesi koordinációs osztály és a Felhasználói kapcsolatok főosztály munkatársai végeznek.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a felhasználói véleménykutatásban való részvételre történő jelentkezés során megadott név, születési év/korcsoport, telefonszám, e-mail cím és a jelentkezés dátuma, a lakóhely települése, valamint érdeklődési, foglalkozási kör, iskolai végzettség, felhasználói csoport. Esetenként hang- és képfelvétel. A véleményboxba történő visszajelzés esetén az érintettek a véleményboxot használó honlaplátogatók; a kezelt adatok: a felhasználó eszközének IP-címe, felhasználói csoportja (nem kötelező megadni), az igénybe vett termék neve/címe, a visszajelzés dátuma, időpontja.
 4. Az adatkezelés időtartama: a jelentkezés során megadott személyes adatokat a 2 évig kezeljük. A véleménykutatások, interjúk során rögzített hang- és képfelvételeket a feldolgozás után azonnal, de legkésőbb a feldolgozást követő 1 hónapon belül töröljük.

2.13. Kognitív és fókuszcsoportos kérdőívtesztelés

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az elérhetőségi adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel; a további személyes adatok (pl. iskolai végzettség, képzettség) kezelésének célja a célzott kiválasztás tesztelésre. A kérdőív tartalma és az esetleges hanganyag azt a célt szolgálja, hogy a KSH az alkalmazni kívánt kérdőívek alkalmazhatóságát felmérje. Lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága Módszertani főosztály Adatfelvétel- és adat-előkészítés módszertani osztályának tisztviselői, a Tájékoztatási Igazgatóság Elnökhelyettesi koordinációs osztályának tisztviselői és az érintett szakstatisztikai főosztályok tisztviselői beosztási okiratuknak megfelelően. Lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: az érintettek a tesztelésre jelentkezők. A kezelt adatok minden jelentkező esetében az általa megadott név és kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím) születési év, foglalkozás, felhasználói csoport, háztartásában élők száma, háztartásában élő 16 éven aluliak száma, tényleges lakóhelye (a teszt céljától függően vármegye vagy településnév) és tényleges lakóhelyének településtípusa. Általában a jelentkezőkből a megfelelő minta kiválasztásához szükséges további adat: a legmagasabb iskolai végzettség. A képzettségre, szakképesítésre vonatkozó adatot teszteléstől függően adott speciális tájékoztató szerint kezeljük. A kérdőív tartalma anonim. Amennyiben az interjúról hangfelvétel készül, a hanganyagot azonosítóktól elkülönítetten tároljuk. Lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.
 4. Az adatkezelés időtartama:
  Módszertani főosztály tesztelése esetén: a tesztelésre jelentkezők adatait hozzájárulásuktól függően 1–3–5 évig tároljuk. A kiválasztottak és az interjún résztvevők esetében a megadott személyes adatokat (név, születési idő és hely, anyja neve) 3 évig tároljuk, tekintve, hogy csak 3 évente egyszer lehet ilyen interjún részt venni. Az interjú során rögzített hangfelvételt 1 évig tároljuk, a többi személyes adattól elkülönítve.
  Tájékoztatási Igazgatóság Elnökhelyettesi koordinációs osztályának tesztelése esetén: az interjúk során rögzített hang- és képfelvételeket a feldolgozás után azonnal, de legkésőbb a feldolgozást követő 1 hónapon belül töröljük.

2.14. Szerződések

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Célja a szerződés teljesítése, végrehajtása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: szerződésekhez szükséges személyes adatokat a Gazdálkodási főosztály, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetője és a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztályának munkatársai, valamint a szerződés tárgya szerint érintett főosztályok munkatársai kezelik. Amennyiben a szerződéskötés egy pályázat keretében megvalósuló összeíráshoz, módszertani fejlesztéshez kapcsolódik, a pályázati elszámolás során az adatkezelésre jogosultak köre kibővül a Pályázati programok osztályának munkatársaival.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-val szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek. A kezelt adatok a szerződésben szereplő személyes adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, TAJ, adóazonosító jel, bankszámlaszám, e-mail cím és telefonszám. Egyéni vállalkozók esetén további kezelt adatok: adószám, vállakozói igazolvány szám, székhely. Pénzügyi és jogi ellenjegyzők személyes adatai: név, illetve jogi ellenjegyzők esetén: KASZ szám. Nem természetes személyekkel kötött szerződések esetében a kapcsolattartók személyes adataira a 2.17. pontban rögzítettek irányadók.
 4. Az adatkezelés időtartama: a szerződések nyilvántartásának iratai az iratkezelési szabályoknak megfelelően 8 évig kezeljük. Közbeszerzési eljárások esetén a Kbt.-ben előírt határidőig papíralapon, illetve elektronikusan a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. (A dokumentumok nyilvántartását az EKR biztosítja.) Amennyiben a kérdőívtesztelés egy pályázat keretében megvalósuló összeíráshoz, módszertani fejlesztéshez kapcsolódik, a pályázatban elszámolt költségek alátámasztó dokumentációjának részeként a támogatási összeg kifizetését követő 5 évig kell tárolni a szerződésekben lévő személyes adatokat.
 5. Adattovábbítás: Ellenőrzésre jogosult Állami Számvevőszék és Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére. Közbeszerzési eljárás esetén az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzési törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározottak köre, az eljárásban résztvevő bíráló bizottsági tagok, az eljárás előkészítésében lebonyolításában résztvevők köre, az egyes közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkért felelős akkreditált szaktanácsadók, az EKR-ben tárolt adatok tekintetében a rendszert fenntartó Miniszterelnökség.

2.15. Nyereménysorsolás

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: A nyereményjátékra történő jelentkezéshez megadott e-mail cím/telefonszám kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
  A nyeremény átvételéhez/postázásához és annak igazolásához szükséges név, lakcím és adóazonosító jel kezelésének jogalapja: GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 34. § rendelkezéseire.
  Az elérhetőségi adatok kezelésének célja a statisztikai adatfelvételekhez kapcsolódó nyereménysorsolásban résztvevők beazonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertessel, valamint a nyereményjáték és a nyertes nevének, lakóhelye helyiségnevének megjelenítése a honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.
  A név, lakcím, adóazonosító jel kezelésének célja a nyeremények átvételének/ postázásának igazolása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH sorsolási bizottságának tagjai, a KSH adott összeírásért felelős szakfőosztályának munkatársai, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztálya és a Gazdálkodási főosztálya munkatársai jogosultak kezelni. Egyes adatfelvétel végrehajtásában a személyesen történő kérdőív lekérdezése során – így a nyereményjátékra történő jelentkezés során is – közös adatkezelőként közreműködnek a Statek Kft. alkalmazásában álló összeírók. A STATEK Kft. a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. A KSH honlapján való közzététel útján a nyertesek nevét és lakóhelyének helyiségnevét a honlap felhasználói megismerhetik.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a sorsolásban résztvevők; az általuk megadott e-mail cím és/vagy telefonszám. Nyertes esetén további adatok a nyertes által a nyeremény postázása/átvétele céljából megadott név, cím, adóazonosító jel. A KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatok: nyertes neve és lakóhelyének helységneve.
 4. Az adatkezelés időtartama: a sorsoláson nem nyert résztvevők által megadott személyes adatokat a KSH a nyereményjáték lezárulását követően haladéktalanul törli, a nyertes résztvevők által nyeremény átvétele, illetve postázása céljából megadott adatokat (név, cím, adóazonosító jel) 10 évig, az adóellenőrzéshez való jog elévüléséig őrizzük meg, ellenőrzés esetén kizárólag a NAV kérésére és részére továbbítjuk. A STATEK Kft. összeírója a személyes adatokat kizárólag a személyes interjú során alkalmazott elektronikus rendszerben történő feltöltésig és kérdőív véglegesítéséig kezeli. A nyerteseknek a KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatait a KSH az utolsó nyeremény átvételének napján a honlapról eltávolítja.

2.16. Kapcsolattartás adminisztratív adatforrást kezelő szervvel és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaival

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (6) és 28. § (7) bekezdésben) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Célja: kapcsolattartás, végső soron az adatszolgáltatás, adatok átadás-átvételének teljesítése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (6) valamint a 28. § (7) bekezdések alapján a megállapodás nyilvános.
 3. Az érintettek: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (6) bekezdése szerinti Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak és 28. § szerinti adminisztratív adatforrást kezelő szerv kapcsolattartói. A kezelt adatok köre: név, beosztás, hivatalos telefonszám, hivatalos e-mail cím.
 4. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a szervezet adatainak kezeléséhez kötődik.

2.17. Kapcsolattartói adatok szerződések, együttműködési megállapodások esetén

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelés harmadik fél (KSH-val szerződést, megállapodást kötő szervezet) jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Célja: kapcsolattartás a szerződés/megállapodás teljesítése érdekében. Az adminisztratív adatforrást kezelő szervvel és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaival kötött megállapodásokra 2.16. pont irányadó.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a szerződésben/megállapodásban érintett szervezeti egységek, valamint a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetője, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztálya és a Gazdálkodási főosztály munkatársai.
 3. Az érintettek: a szerződésben/megállapodásban megjelölt kapcsolattartók. A kezelt adatok köre: név, beosztás, hivatalos telefonszám, hivatalos e-mail cím.
 4. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a szervezet adatainak kezeléséhez kötődik. Kérelemre történt módosításig, törlésig kezeljük.

2.18. EUROSTAT-tal közös grant kutatások, operatív programok, közvetlen uniós és egyéb pályázatok

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. Célja: a pályázati forrásból megvalósított kutatáshoz felméréshez kapcsolódó valamennyi kognitív és fókuszcsoportos kérdőívtesztelésben, összeíróként történő közreműködésben, rendezvényeken történő részvételben vagy szerződő félként a szükséges adatok megismerését a pályázat pénzügyi elszámolásához szükséges mértékben biztosítani kell az Elnöki főosztály Pályázati programok osztálya munkatársai számára.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály, Kommunikációs Igazgatóság, az Elnöki főosztály Nemzetközi kapcsolatok osztály, az Elnöki főosztály Pályázati programok osztálya és az érintett főosztályok munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre:
  • rendezvények esetén a KSH rendezvényeire regisztráltak, résztvevők. A kezelt adatok köre: név, elérhetőség (e-mail cím, telefonszám), kép-, hang- és videofelvétel. A kép-, a hang- és a videofelvételeket közzétételük útján a nyilvánosság is megismerheti. Kiskorú résztvevő esetén a törvényes képviselő hozzájárulása, elérhetősége és a kiskorú neve.
  • a 2.13. pont szerinti kognitív és fókuszcsoportos kérdőívtesztelés esetén: a tesztelésben részt vevők neve, címe, adóazonosítója, kapcsolattartási adatok
  • összeíróként: az összeíró neve, címe / székhelye, adóazonosítója / adószáma, kapcsolattartási adatok
  • szerződő félként: a vállalkozó vagy magánszemély neve, székhelye/címe, adószáma/ adóazonosítója, kapcsolattartási adatok, (szerződés kötelező tartalmi elemei)
 4. Az adatkezelés időtartama:
  • Amennyiben a fenti események egyike egy Európai Bizottsággal kötött szerződéses pályázat keretében megvalósuló összeíráshoz, módszertani fejlesztéshez kapcsolódik, a pályázatban elszámolt költségek alátámasztó dokumentációjának részeként a támogatási összeg kifizetését követő 5 évig kell az adatokat tárolni a támogatási szerződés szerint.
  • Amennyiben a fenti események egyike egy uniós alap hazai finanszírozásában valósul meg, az adatkezelés és az alátámasztó dokumentumok tárolásának időtartamát a támogatási szerződés határozza meg. Ez az időszak nem lehet rövidebb, mint a záró elszámolás elfogadását követő fenntartási időszak utolsó napja.

2.19. WIFI szolgáltatás a KSH épületeiben

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Az önkéntes adatok esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az WIFI szolgáltatásra történő regisztráció célja: a szolgáltatás jogszerű használatának ellenőrzése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Informatikai szolgáltató főosztály munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH hivatalos épületeibe belépő vendégek, akik WIFI szolgáltatásra regisztrálnak. A kötelező adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, meglátogatott személy e-mail címe. Önkéntes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím, vállalat, látogatás oka.
 4. Az adatkezelés időtartama: a regisztráció során megadott adatokat 30 napig tároljuk. Az önkéntesen megadott adatokat az érintett kérelmére haladéktalanul töröljük.

2.20. Ügyviteli és iratkezelő rendszer

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Célja: a KSH mint közfeladatot ellátó szerv iratanyagainak szakszerű kezelése, rendezett megőrzése, ügyviteli folyamatok biztosítása, valamint a maradandó értékű iratok megőrzése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH ügyvitelt végző, iratkezeléssel foglalkozó munkatársai.
 3. Adatfeldolgozó: DMS One Zrt. (Cégjegyzékszám: Cg-01-10-046112, székhely: Infopark sétány 1. I. ép. telefon: +36 (1) 371 1128, honlap: www.dmsone.hu)
 4. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a hivatallal kapcsolatba lépők és az általuk a hivatal rendelkezésére bocsátott adatok.
 5. Az adatkezelés időtartama: mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeljük.
 6. Adattovábbítás:
  • A KSH iratkezelési szabályzata és irattári terve alapján, iratmegőrzés céljából a Magyar Nemzeti Levéltár részére;
  • postai kapcsolattartás céljából a Magyar Posta Zrt. részére;
  • elektronikus kapcsolattartás céljából a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére.

2.21. Tájékoztatás adatgyűjtések eredményéről

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja elektronikus tájékoztatás az adatgyűjtésben résztvevők részére, az adatgyűjtésről készült kiadványok, publikációk megküldése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a rendszeres mezőgazdasági adatgyűjtés és az Agrárium 2023 adatgyűjtésnél a tájékoztatást az Ágazati statisztikai főosztály munkatársai végzik. További adatgyűjtések esetén a szakfősztályok közreműködésével a tájékoztatást a Kommunikációs Igazgatóság, valamint a Tájékoztatási Igazgatóság munkatársai végzik.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: az adatgyűjtésben résztvevők, akik tájékoztatást kértek az adatgyűjtés eredményéről, megjelent kiadványokról. A kezelt adatok köre: megadott név, e-mail cím.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatgyűjtés eredményének megküldéséig tároljuk a nevet és e-mail címet. Ezt megelőzően külön kérelmére az adatokat haladéktalanul töröljük.

3. Adatbiztonság

A KSH Informatikai Biztonsági Politikája az alábbi linken érhető el:

http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/ibp_politika.pdf

4. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

4.1. Az érintettek jogai a KSH alaptevékenységével összefüggő (1. pont) szerinti adatkezelés esetén

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog

A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot. A jelen tájékoztatóban nem szereplő nem állandó jellegű adatkezelésekre külön speciális adatkezelési tájékoztatót ad ki.

4.1.2. Az érintett hozzáférési joga

A 4.1.1. pontban foglaltakon túl további általános tájékoztatás is kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 39. § (6a) bekezdése alapján az érintettre vonatkozó személyes adatokról írásban adható információ, csak az érintett által szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról. Másolatkészítés csak az adatgyűjtés keretében kezelt adatokról lehetséges, népszámlálás, mikrocenzus esetén a kérdőív lezárásával egyidejűleg annak lekérdezésével, lementésével, önkéntes lakossági adatgyűjtések esetén a kérdőív lezárásával egyidejűleg annak lekérdezésével, lementésével, az anonimizálás végrehajtásáig igényléssel.

4.1.3. A helyesbítéshez való jog

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 40. § (4) bekezdése alapján az érintett helyesbítéshez való jogával az adatgyűjtések esetében élhet, melyre a statisztikai adatfeldolgozás megkezdéséig van lehetőség. A 2022. évi népszámlálás során is az érintett e jogával a statisztikai adatfeldolgozás megkezdéséig élhet. Adatátvételek esetében az adatforrás vezetéséért jogszabály szerint felelős adatgazda szervezethez kell fordulnia. A KSH nem köteles az érintett adatszolgáltató által kért helyesbítést elvégezni, ha az a statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását vagy más, statisztikai szakmai szempontokat sértene vagy az lehetetlen.

4.1.4. A törléshez való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelésre nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van szükség. A 2022. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2022. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

4.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelés nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van szükség. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (7) bekezdése rögzíti: az adatkezelés korlátozásához való jogot a természetes személy statisztikai egység nem gyakorolhatja, ha a statisztikai adatfelvétel végrehajtására e törvény rendelkezéseivel összhangban került sor.
A 2022. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2022. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

4.1.6. A tiltakozáshoz való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelésre nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van szükség. A 2022. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2022. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

4.2. Az érintettek jogai a KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb (2. pont) szerinti adatkezelés esetén

Az érintett kérelmezheti:

 1. tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
 2. személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);
 3. pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
 4. személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
 5. továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén

 1. a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-345-6419), vagy
 2. bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
 3. valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

 

Tájékoztató 7. kiadás

Érvényes: 2023. február 13-tól