Ugrás a tartalomhoz

Általános Adatkezelési Tájékoztató természetes személyek részére

A KSH általános adatkezelési tájékoztatója

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre az érintett természetes személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa Önöket mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez:
dr. Regős Eszter Eszter.Regos@ksh.hu; +(36 1) 341-6419.

1. KSH alaptevékenységével összefüggő adatkezelés

A KSH feladata a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében feladata adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése. Statisztikai adatfelvétel lehet statisztikai adatgyűjtés (1.1. pont) vagy statisztikai adatátvétel (1.2. pont). Statisztikai adatgyűjtés végrehajtható kötelező (1.1.1.-1.1.3. pont) vagy önkéntes adatszolgáltatással (1.1.4. pont).

1.1. Statisztikai adatgyűjtés

Statisztikai adatgyűjtés keretében adatszolgáltatásra kötelezett lehet bármely természetes és jogi személy, valamint a személyiségi joga szerint jogképes szervezet.1 Természetes személytől személyes adatára vonatkozó kötelező adatszolgáltatást – kivéve gazdasági tevékenységet folytató természetes személy gazdasági tevékenységére vonatkozóan – csak törvény rendelhetel. A KSH törvényi felhatalmazással végezte 2011-ben a népszámlálást (1.1.2.), illetve 2016-ban a mikrocenzust (1.1.3.) is és a 2018. évi CI. törvény az alapja a 2021-es népszámlálásnak (1.1.2.). Azon természetes személyekre vonatkozó adatgyűjtés esetében, amelyet nem törvény rendel el, az adatszolgáltatás nem kötelező, az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (lásd 1.1.4. pont).

1.1.1. Népszámlálás, 2021

A 2021. évi népszámlálás előkészületei már zajlanak. Az Országgyűlés elfogadta a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényt. Adatkezelés szempontjából kiemelendő, hogy a 2011. évi népszámlálás hagyományos módszeren alapult, mindemellett nem került sor egyedi azonosító felvételére. A 2021. évi népszámlálás az európai gyakorlatot követve kombinált (hagyományos + adminisztratív adatokat felhasználó) típusú lesz, ezért név felvételére is sor kerül.

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A 2021. évi népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók. (Lásd bővebben: 1.1.2. pont a) alpontja.)
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírás során a KSH tisztviselői és a KSH-val szerződéses viszonyban álló számlálóbiztosok; az adat-előkészítés, -feldolgozás, tájékoztatás előkészítése és tájékoztatás során a KSH tisztviselői.
  A 2021. évi népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának szakmai felügyeletét, az internetes adatgyűjtés előkészítését és lebonyolítását, az összeírás technikai feltételeinek biztosítását, a helyi előkészítés és az összeírás szakmai felügyeletét, továbbá az adatok előkészítését, feldolgozását és közzétételét a KSH végzi, a hivatal elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden, Magyarország területén élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, minden, Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgár, harmadik országbeli állampolgár és hontalan személy.
  Kötelezően szolgáltatandó adatok: családi és utónév, nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek száma, születési ideje, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, családi, baráti közösségben beszélt nyelv.
  Önkéntesen szolgáltatott adatok: (ezekre a kérdésekre a válaszadás nem kötelező) egészségi állapot, fogyatékosság, vallás, anyanyelv és nemzetiség.
 4. Az adatkezelés időtartama: a vallásra és nemzetiségre vonatkozó álnevesített adatok kapcsolatát a természetes személlyel az adatfeldolgozás lezárását (2022. június 28.) követően véglegesen meg kell szüntetni. Az álnevesített adatok kapcsolata a természetes személyekkel kizárólag az adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő célból a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig állítható helyre, és kizárólag az adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő célból, a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig kapcsolhatóak össze a 2021. évi népszámlálás céljára felhasználásra kerülő adminisztratív adatokkal.

A 2021. évi népszámlálás céljából átvett adatokat lásd: 1.2.2. pont.

1.1.2. Népszámlálás, 2011

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 4. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A népszámlálás az egyetlen adatgyűjtési módszer, amellyel teljeskörűen megismerhetjük Magyarország összes lakosának életkörülményeit; a pontos adatok ismeretében megalapozottan lehet a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztéseket tervezni és lebonyolítani; emellett a magyarországi népszámlálás egy nemzetközi program része, az Európai Unióban kötelező minden tagállam számára, általa adunk pontos képet magunkról szomszédainknak, az Európai Uniónak és az egész világnak.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírásnál a KSH-val szerződéses viszonyban álló számlálóbiztosok; az adat-előkészítés, - feldolgozás, tájékoztatás előkészítése és tájékoztatás során a KSH tisztviselői.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden magyar állampolgár, aki az ország területén életvitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodik ott, valamint minden külföldi állampolgár és hontalan személy, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
  Kötelezően szolgáltatandó adatok: nem, születési időpont, állampolgárság, lakóhely, lakáshasználat jogcíme, családi állapot, a családban, háztartásban betöltött szerep, élve született gyermekek születési adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, munkakeresés, foglalkozás, munkáltató, munkavégzés vagy tanulás helye, munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása esetén a természetes személy közigazgatási bírsággal sújtható.
  Hozzájáruláson alapulva szolgáltatott adatok (ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes): nemzetiség, anyanyelv és a családi, baráti közösségben beszélt nyelv, vallás, tartós betegség, fogyatékosság.
  Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok rögzítése név nélkül történik, csak a lakóhelyhez kötötten, és a KSH a lakóhelyadatokat elkülönítetten tárolja.
 4. Az adatkezelés időtartama: az első népszámlálás (1869) óta a KSH tizenöt népszámlálást hajtott végre. Tekintettel arra, hogy ezek közvetlen azonosítók (név) nélküli állományok, nincs korlátozva ezek KSH általi kezelési időtartama.

A 2011. évi népszámlálásról további tájékoztató itt érhető el:

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/

1.1.3. Mikrocenzus, 2016

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelési törvényben (a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény 5. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A mikrocenzus olyan népesség-összeírás, amely két népszámlálás között mintavételes eljárással követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Naprakész információk nyerhetők ezáltal a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más demográfiai mutató szerint, valamint részletes képet kaphatunk a háztartások és családok fő jellemzőiről és a lakásállománnyal kapcsolatos fontosabb adatokról is. A mikrocenzus által kimutathatóvá válik, hogy milyen változások következtek be a legutóbbi népszámlálás óta eltelt időszakban.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírásnál a KSH-val szerződéses viszonyban álló számlálóbiztosok, összeírásnál, adat-előkészítésnél, feldolgozásnál tájékoztatás előkészítése és tájékoztatás során a KSH tisztviselői.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden magyar állampolgár, aki a KSH által megjelölt címen életvitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodik ott, továbbá minden külföldi állampolgár és hontalan személy az adott címen, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
  Kötelezően szolgáltatandó adatok: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása esetén a természetes személy közigazgatási bírsággal sújtható.
  Hozzájáruláson alapulva szolgáltatott adatok (ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes): egészségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre vonatkozó adatok.
  Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok rögzítése név nélkül történik, csak a lakóhelyhez kötötten, és a KSH a lakóhely adatokat elkülönítetten tárolja.
 4. Az adatkezelés időtartama: Magyarországon 1963 óta tartanak mikrocenzust a népszámlálások közötti évtizedben, 2016-ban került sor a hetedik mikrocenzusra. Tekintettel arra, hogy ezek közvetlen azonosítók nélküli állományok, nincs korlátozva ezek KSH általi kezelési időtartama.

A 2016. évi mikrocenzusról további tájékoztató itt érhető el:

http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

1.1.4. Lakossági adatfelvételek

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Célja: az adatgyűjtés tárgyához kötődő hivatalos statisztika előállítása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el beosztási okiratuknak megfelelően. A KSH az adatok gyűjtéséhez, az adat-előkészítéshez, az adatok feldolgozásához és közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el. A STATEK Kft. munkatársai a munkaköri leírásuknak megfelelően jogosultak adatot kezelni.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: az adatgyűjtés tárgyához kapcsolódóan kijelölt terület szerinti érintettek. A leggyakoribb területek: háztartási költségvetés, életkörülmény, munkaerő-felvétel, utazási szokások. Az adatok köre a kérdőívek tartalma, amely nem tartalmaz követlen azonosítót. Amennyiben névvel történik az adatfelvétel, arra külön speciális adatkezelési tájékoztató készül.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatfelvétel közvetlen azonosító adatok kezelése nélkül történik, erre tekintettel nincs időkorlát. Amennyiben nevet rögzítünk, arra külön speciális adatkezelési tájékoztató készül.

A lakossági adatfelvételek sokszínűsége miatt azokról részletes speciális adatkezelési tájékoztatók kerülnek/kerültek összeállításra. (www.ksh.hu/elakos)

További információk:

http://www.ksh.hu/docs/hun/info/adatgyujtes/2020/onkentes_2020.pdf

http://www.ksh.hu/interaktiv_lakossagi

www.ksh.hu/elakos

1.2. Statisztikai adatátvétel adminisztratív adatforrásból

Különböző szervezetek részére jogszabály írja elő nyilvántartás kötelező vezetését. Ezeket adminisztratív adatforrásnak, adminisztratív nyilvántartásnak nevezzük. A nyilvántartások adattartalmát a KSH – minősített adat kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, személyes adatokra is kiterjedően igazolt hivatalos statisztikai célra korlátozás nélkül, biztonságos csatornán keresztül átveheti és felhasználhatja. Az adminisztratív adatok átvételével kapcsolatos részletes szabályokról az adminisztratív adatok kezelője és a KSH között kötött megállapodás rendelkezik.2

A KSH és a nyilvántartást vezetők közötti megállapodások itt érhetőek el: (link)

1.2.1. Személyes adatokat tartalmazó adatátvételek

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A cél minden esetben hivatalos statisztika előállítása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH azon tisztviselői, akik a Szakstatisztikai, az Architekturális, és az Adatgyűjtési – Igazgatóság adott főosztályán közfeladatot látnak el beosztási okiratuknak és jogosultsági szintjüknek megfelelően.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre:
 4.  

  1. Az adatszolgáltatás tárgya a személyes adat:

  Nyilvántartási szám Nyilvántartás megnevezés Személyes adat kategória Adatforrás
  2326 Munkavállalók és egyéni vállalkozók járulékadatai adóazonosító NAV
  2301 Személyi jövedelemadó külföldiekre vonatkozó adatbázisa adóazonosító NAV
  2319* Adóadatok (általános forgalmi adó bevallása) adóazonosító NAV
  2367 Áfa-adónemben végzett adóellenőrzések eredménye adóazonosító NAV
  2368 Szja-adónemben végzett adóellenőrzések eredménye adóazonosító NAV
  2196 Külföldi állampolgárok adatai név, cím BMH
  2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai név, cím BM NYHÁT
  2307 ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) adóazonosító NÉBIH
  2308 BIR (Baromfi-információs Rendszer)– baromfikeltető állomások adóazonosító NÉBIH
  2409 Őstermelői nyilvántartás név, cím, adóazonosító NÉBIH
  2485 Személyi szintű havi munkaügyi adatok a Központosított illetmény-számfejtési rendszerben lévő szervezetekről adóazonosító MÁK
  2499 Munkaügyi adatok a Honvédelmi Minisztérium számfejtési köréből adóazonosító HM
  2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai NEAK egyedi azonosító NEAK

  A *-gal jelölt adatátvétel érintettje részben nem természetes személy.

   

  2. Az adatszolgáltatás hozadéka a személyes adat:

  Az átvett adatokat a közvetlen azonosító adatoktól (adóazonosító, név, cím) elkülönítve kell tárolni. Csak abban az esetben és addig történik meg a kapcsolat helyreállítása, ha és ameddig az adott elemzés, feldolgozás céljából az szükséges.

  Nyilvántartási szám Nyilvántartás megnevezés Személyes adat kategória Adatforrás
  2066; Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai kapcsolattartó név MÁK
  2279 Nonprofit szervezetek adatai képviselő neve, címe OBH
  2378 Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott biztosításközvetítők listája név, cím MNB
  2504 Pályázat útján K+F célú támogatást elnyertek listája kapcsolattartó név, e-mail cím, telefonszám támogatást nyújtó szervek
  2302 Egyéni vállalkozók adóbevallásai (53) adóazonosító NAV
  2306 Hegyközségi adatok név, adóazonosító, lakcím, GA-szám Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
  2309 Agrártámogatásban részesülő gazdálkodók nyilvántartása név, adóazonosító, ügyfél azonosító MÁK
  2451 Juh és kecsketartó tenyészetek listája név, cím NÉBIH
  2471 TIR (Tenyészet Információs Rendszer) név, cím, születési dátum NÉBIH
  2473 Családi gazdaságok részletes nyilvántartása név, cím, születési idő, adóazonosító NÉBIH
  2486 Agrárkamarai tagjegyzék név, cím, adószám, adóazonosító, születési dátum NAK
 5. Az adatkezelés időtartama: a közvetlen azonosító adatok (adóazonosító, név, cím) törlése a hivatalos statisztikai cél megszűnésével válik kötelezővé.

1.2.2. A 2021. évi népszámlálásra történő adatátvételek

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 6. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A cél a népszámlálási statisztika előállítása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az Adatgyűjtési Igazgatóság Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztályának munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a 1.1.1. pont c) alpontjában megjelöltek.
  Az átvett adatok:
  • a Központi Címregiszter vonatkozásában a lakás címére;
  • a személyi adat- és lakcímnyilvántartás vonatkozásában a nemre, a születési időre, az állampolgárságra, a lakóhelyre, a családi állapotra;
  • az idegenrendészeti nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, A lakóhelyre;
  • a menekültügyi nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, A lakóhelyre;
  • a Köznevelési Információs Rendszer vonatkozásában a köznevelési intézményekkel fennálló óvodai, tanulói jogviszonyra, valamint a megszerzett végzettségre;
  • a Felsőoktatási Információs Rendszer vonatkozásában a felsőoktatási intézménnyel fennálló jogviszonyra és a megszerzett szakképzettségre;
  • az ellátotti, nyugdíj-, jogszerzési nyilvántartás vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • a szociális ellátások nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • a családtámogatási nyilvántartások vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • a magyar és a külföldi munkavállalók és egyéni vállalkozók járulék-adatbázisainak nyilvántartásai vonatkozásában a gazdasági aktivitásra, foglalkozásra, munkáltatóra, munkahelyre;
  • az egészségbiztosítási adatbázis vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
  • az álláskeresők nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitásra;
  • az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer vonatkozásában a kommunális ellátottságra vonatkozó adatkörökbe tartozó adatok.
 4.  

  Nyilvántartási szám Nyilvántartás megnevezés Személyes adat kategória Adatforrás
  2480 Központi Címregiszter (KCR) cím BM
  2481 Személyi adat- és lakcímnyilvántartás név, születési hely és dátum, anyja neve, személyi szám, cím BM
  2488 A köznevelésben résztvevők adatai (KIR) név, születési dátum, anyja neve, cím, TAJ, oktatási azonosító OH
  A felsőoktatásban és doktori képzésben résztvevők adatai név, születési hely és dátum, anyja neve, cím, TAJ, oktatási azonosító
  2489 Csecsemőgondozási díjban (csed gyermekgondozási díjban (gyed) valamint táppénzben részesülők nyilvántartása név, születési dátum, TAJ, cím MÁK
  2490 Gyermekgondozást segítő ellátásban (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet) valamint fogyatékossági támogatásban részesülők nyilvántartása név, születési dátum, TAJ, cím MÁK
  2491 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybevevők nyilvántartása név, születési dátum, TAJ, cím MÁK
  Szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokat igénybevevők nyilvántartása
  2492 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők nyilvántartása név, születési dátum, TAJ, cím MÁK
  még nincs Nyilvántartott álláskeresők még nincs megállapodás PM-NGM
  2496 Társadalombiztosítási szám nyilvántartás név, születési dátum, TAJ, cím NEAK
  2497 Szja név, cím, adóazonosító NAV
 5. Az adatkezelés időtartama: a közvetlen azonosító adatok törlése a hivatalos statisztikai cél megszűnésével válik kötelezővé.

1.3. Népmozgalmi statisztika

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 30. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Célja a népmozgalmi események, vagyis a születés, a haláleset, a házasságkötés (házasság felbontása, érvénytelenné nyilvánítása), a bejegyzett élettársi kapcsolat (létesítése, felbontása, megszüntetése), az élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vételének (megszűnésének), valamint a lakcímváltozásnak megfigyelése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el beosztási okiratuknak megfelelően.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Magyarországon bekövetkezett népmozgalmi esemény érintettje, valamint a magyarországi lakcímmel rendelkező személyek külföldön bekövetkezett azon népmozgalmi eseményeinek érintettjei, amely események anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül. A következő adatcsoportokra terjed ki: név, lakcím, társadalombiztosítási azonosító jel, állampolgárság, születési hely és idő, nem, családi állapot, családi állás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás,gyermekek száma, a születéssel, illetve halálozással, illetve a terhesség megszakításával, mint népmozgalmi eseménnyel összefüggő egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító, a népmozgalmi esemény helye és ideje, halottvizsgálattal kapcsolatos adatok. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint 184/2017. (VII. 5.). Korm. rendelet 1–11. melléklete tartalmazza.
  Adatforrás: az adatokat a népmozgalmi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetők, egészségügyi szolgáltató, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogosult orvos, a bíróságok és a közjegyzők, valamint a védőnők – a külföldön történt események esetén – a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt szervek kötelesek szolgáltatni. A lakcímadatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a rá vonatkozó szabályok szerint szolgáltatja.
 4. Az adatkezelés időtartama: a népmozgalmi eseménnyel, valamint a lakcímváltozással kapcsolatban gyűjtött adatok közül a nevet, a lakcímet és a társadalombiztosítási azonosító jelet és az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítót az adatok teljessége és összefüggése ellenőrzésének befejezését követő nyolc napon belül a KSH-nak törölnie kell.
 5. Adattovábbítás: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 16. § (8), (11) bekezdései és 20. § (3a) bekezdése alapján a KSH az elhunytak személyazonosításra alkalmas halálozási adatait továbbítja a miniszter rendeletében felsorolt megbetegedésekkel kapcsolatos betegségregisztereket vezető szervek, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv (jelenleg: Nemzeti Népegészségügyi Központ) részére. Az adattovábbítás célja: a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet és az érintett egészségi állapotának nyomon követését; cél továbbá az orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése. A regiszterek az adatfeldolgozás befejezésétől számított 8 napon belül a regiszterekben nem nyilvántartott, illetve az adatfeldolgozás során nyilvántartásba nem vett elhunytak adatait kötelesek megsemmisíteni. Az egészségügyi államigazgatási szerv a részére átadott, személyazonosításra alkalmas adatokat azok hivatalos statisztikai célú feldolgozását, illetve anonimizálását követően haladéktalanul törli.
  Az adattovábbításokról szóló megállapodások elérhetősége: feltöltés alatt.

Összegző információk:

http://www.ksh.hu/docs/hun/info/adatgyujtes/2020/torveny_nepmozgalmi.pdf

2. A KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb adatkezelés

A KSH alapfeladatának ellátása során természetes személyekkel való kapcsolatba kerüléssel szükségszerűen végez további adatkezelést (2.1–2.14. pont).

2.1. Honlap

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Célja a honlap működésének ellenőrzése, fejlesztése és a működési zavarok megakadályozása. Profilalkotás nem történik.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága Informatikai szolgáltató főosztály és Módszertani főosztály munkatársai, külsős honlapfejlesztő cég, Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói főosztály és az Elnökhelyettesi koordinációs osztály munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a honlap látogatói. A rögzített adatok: számítógépének IP-címe, a letöltés dátuma, időpontja, a honlapon használt felhasználói beállítások (pl. a rendezés szempontja e-polcon), nyitott mappák azonosítója (társadalmi haladás mutatói tábláknál, felhasználói demográfia, technikai paraméterek.)
  Megtekintésszámlálót, webjelzőt nem használunk. Sütiből többfélét használunk:
  • ami a felhasználó beállításait tartja nyilván (pl. felhasználó által használt rendezési szempont, utolsó látogatás időpontja);
  • ami a munkamenetet tartja nyilván (bejelentkezett felhasználó követése pl. e-polc felhasználó);
  • látogatói statisztikák (Google Analytics).

  Weblogot, azaz az állományok letöltési naplóját használjuk.
  (A süti olyan információ, amelyet a meglátogatott weboldalak tárolnak el a számítógépen. A sütik gyakran tárolnak a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.)
 4. Az adatkezelés időtartama: a munkamenetek a böngésző bezárásának pillanatában törlődnek. Egyes sütik esetében az adatkezelés időtartama 90–365 nap, a Google Analytics esetében korlátlan. Az érintett felhasználó a sütiket törölheti saját számítógépéről, és le is tilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

2.2. Hírlevél

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, közvetlen tájékoztatás a legfontosabb kiadványokról, publikációkról, a KSH által rendezett főbb eseményekről, a gyorstájékoztatók és egyéb publikációk megjelenési időpontjairól.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a hírlevél-szolgáltatást a Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói főosztály és Felhasználói kapcsolatok főosztály munkatársai végzik, a hírlevél tárgyában illetékes szakfősztályok munkatársainak közreműködésével.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozók. A hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma.
 4. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére az adatokat haladéktalanul töröljük, a meg nem erősített feliratkozás esetében 3 nap elteltével.

Hírlevél elérhetősége:

http://go.ksh.hu/100

2.3. Lépjen velünk kapcsolatba!

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Cél: a hivatallal kapcsolatba lépők kérdéseinek megválaszolása, igényei teljesítése; monitoring, illetve felhasználói igények elemzése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály Információszolgálat, Komplex szolgáltatások osztályának és az Elnökhelyettesi koordinációs osztály munkatársai. (A megkötött szerződésekre a 2.14. pontban rögzítettek irányadók.)
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a hivatallal kapcsolatba lépő adatkérők, szolgáltatást igénybe vevők. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám, település, felhasználás célja, felhasználói csoport, gazdasági szervezet teljes megnevezése, nem kötelező elemként gazdasági szervezet adószáma, központi email címe és telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatokat iratkezelési szabályok szerint kezeljük.

2.4. Kapcsolattartás OSAP-adatszolgáltatás során

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelés harmadik fél (adatszolgáltatásra kötelezett szervezet) jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Célja: jóváhagyás és kapcsolattartás, végső soron a KSH elektronikus rendszerein az adatszolgáltatás teljesítése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az adatgyűjtő és szakstatisztikus kollégák, a Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága Módszertani főosztály és Informatikai szolgáltató főosztály munkatársai, valamint a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály munkatársai.
 3. Az érintettek: az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet nevében kitöltők, jóváhagyók, kapcsolattartók. A kezelt adatok köre: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím.
 4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolattartási adatokat a KSH az adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége fennállását követő egy évig kezeli.

2.5. Kiadványtár és E-polc

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Az adatok kezelésének célja, egyrészt térítésköteles kiadványok esetén a számlázás, másrészt a felhasználók az e-polc felületen érhetik el a megvásárolt elektronikus kiadványaikat, illetve a kötetek internetes mellékleteit. Az itt tárolt állományokat (pl. pdf, Excel-táblák) bármikor megtekinthetik, valamint letölthetik a saját számítógépükre.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Kiadványtárban a kiadványok értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatást a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály, az E-polc szolgáltatást a Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói főosztály munkatársai végzik.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Kiadványtárban a térítésköteles kiadványok megrendelése esetén név, e-mail cím és számlázási cím; az e-polc szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma, a megvásárolt kiadványok azonosítókódja, az első aktiválás dátuma, időpontja, letöltések száma. A fenti adatokból vásárlói statisztikát készítünk.
 4. Az adatkezelés időtartama: a Kiadványtárban megrendelt kiadványok esetében a számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kerülnek 8 évig megőrzésre. Az e-polc regisztráció során megadott adatok az érintett kérelmére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Kiadványtár elérhetősége: http://www.ksh.hu/apps/shop.main

E-polc elérhetősége: https://www.ksh.hu/polc

2.6. Szolgáltatások

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok kezelésének célja a szolgáltatás teljesítése (elemzés készítése, adatleválogatás, output checking stb.).
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály Információszolgálat és a Komplex szolgáltatások osztály munkatársai, valamint a Gazdálkodási főosztály Számviteli osztály és a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztály munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a térítéses szolgáltatást igénybe vevők; a kezelt adatok: születési név, születési hely és idő, e-mail cím, lakcím, számlázási cím. Amennyiben a szolgáltatáshoz titoktartási nyilatkozat is tartozik, további kezelt adat: személyi igazolvány száma és anyja neve.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatokat az iratkezelési szabályok szerint kezeljük, a számlázási adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 8 évig őrizzük meg; lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.

2.7. Kamerás megfigyelő rendszer

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, tekintettel személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a 26. § (1) e) pontjára. Az adatok kezelésének célja személyés vagyonvédelem.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: valamennyi épület esetében a Gazdálkodási főosztály Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és három kijelölt munkatársa; a budapesti, a miskolci, a szegedi, a pécsi, a debreceni és a győri épületek esetében a portaszolgálat STATEK Kft. foglalkoztatásában álló munkatársai is.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH épületeinek látogatói. A kamerák által az épületek bejáratainál, a portáknál, a folyosók egy részén, belső udvari parkolóknál, valamint a KSH Könyvtár folyosóin és olvasótermeiben rögzített képfelvételek.
 4. Az adatkezelés időtartama: a felvételeket felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével, nyilvános rendezvény esetén felhasználás hiányában 30 nap elteltével töröljük. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást jelent.)

A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató elérhető:

http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/ksh_kameras_megfigyelo_rendszer.pdf.

2.8. KSH Kutatószoba kamerás megfigyelőrendszere

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 41. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelés célja a kutatószobai adatkezelés biztonságának, a kutatószobai szabályok betartásának ellenőrzése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Gazdálkodási főosztály Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és három kijelölt munkatársa, valamint a portaszolgálat, továbbá a Tájékoztatási Igazgatóság Komplex szolgáltatások osztály munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH budapesti (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.) és szegedi (6726 Szeged, Jobb fasor u. 6-10.) épületeiben működő kutatószobák, valamint az MTA KRTK Humán Tudományok Házában (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.B) található kihelyezett KSH kutatószoba szolgáltatását igénybevevő kutatók. A kezelt adat: képfelvétel.
 4. Az adatkezelés időtartama: a felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével kerülnek törlésre. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást jelent.)

További kutatószobai információk: http://www.ksh.hu/adatigenyles_kutatoszobai_hozzaferes

2.9. Beléptető rendszer

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Az elektronikus személyi és járműforgalmi beléptető rendszer működtetésének célja: személy és vagyonvédelem, az KSH hivatalos területére történő mozgás (ki- és belépések) ellenőrzése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Gazdálkodási főosztály Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és az általa kijelölt munkatársak.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH területére belépő vendégek. Az adatok köre: név, lakcím, belépés-kilépés időpontja, személygépjármű rendszáma és típusa.
 4. Az adatkezelés időtartama: alkalmi belépés esetén a távozástól számított 3 munkanap elteltével kerülnek törlésre. (nincs jogszabályi hivatkozás és megváltozott az időtartam)

2.10. Álláspályázatok, felvételi adatbank, szakmai gyakorlat, közösségi szolgálat

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja üres álláshely – a felvételi adatbank esetében jövőben megüresedő álláshely – pályázat útján történő betöltése, a KSH-val jogviszony létesítése. A szakmai gyakorlat és a közösségi szolgálat esetében felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve középiskolás tanulók szakmai gyakorlati, közösségi szolgálati lehetőség biztosítása. A KSH álláspiaci szolgáltatást vesz igénybe.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Gazdálkodási főosztály, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály, a Humánstratégiai és oktatási főosztály munkatársai, valamint a pályázati eljárásban résztvevő vezetők, a kiválasztási eljárásban közreműködő a KSH elnöke által kijelölt grémium tagjai, illetve a szakmai gyakorlatban, közösségi szolgálatban érintett mentorok és vezetők, valamint informatikai támogatást nyújtó munkatársak. A KSH-val szerződött álláspiaci szolgáltatást nyújtó szervezet külön adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-nál üres álláshelyre meghirdetett jogviszony betöltésére pályázók, a felvételi adatbankba pályázatukat beküldők, valamint szakmai gyakorlatra, illetve közösségi szolgálatra jelentkezők. Üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén az adatok köre: a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs levél, végzettséget és idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata, nyilatkozat az adatkezelésről. A felvételi adatbankba történő jelentkezés esetén az adatok köre: a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, végzettséget igazoló okiratok másolata, és a nyilatkozat az adatbankba felvételről. Szakmai gyakorlatra történő jelentkezés esetén szakmai önéletrajz, motivációs levél és nyilatkozat az adatkezelésről. Közösségi szolgálat esetén a tanulók neve és intézménye.
 4. Az adatkezelés időtartama: üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén a felvételt nyert adatai a személyi anyagba, sikertelen pályázó esetén a pályázat lezárását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A felvételi adatbankba történő jelentkezés esetén az adatok megőrzési ideje bekerüléstől számított 1 év. Szakmai gyakorlatra pályázó és közösségi szolgálat esetén a befogadott hallgató adatait a szakmai gyakorlat, szolgálat elvégzését követően 3 évig, elutasított jelentkezés esetén 1 évig tároljuk.

Álláspályázatok és tájékoztató a felvételi adatbankról, szakmai gyakorlati lehetőségekről:

http://www.ksh.hu/karrier

2.11. Rendezvények

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása, amely hozzájárulást a rendezvényre való regisztrációval adja meg az érintett. A név és az elérhetőségi adatok kezelésének célja a résztvevők azonosítása a rendezvényre való belépéskor, az igazolt részvétel vezetése, ellenőrzése. A kép-, hang és videofelvétel készítésének célja: a nyilvánosság tájékoztatása, amely végső soron közfeladat ellátása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály Kommunikációs osztály, az Elnöki főosztály Nemzetközi kapcsolatok osztály és az érintett főosztályok munkatársai.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH rendezvényeire regisztráltak, résztvevők. A kezelt adatok köre: név, elérhetőség (e-mail cím, telefonszám), kép-, hang- és videofelvétel. A kép-, a hang-, és a videofelvételeket közzétételük útján a nyilvánosság is megismerheti. Kiskorú résztvevő esetén a törvényes képviselő hozzájárulása, elérhetősége és a kiskorú neve.
 4. Az adatkezelés időtartama: a nevet és az elérhetőségi adatokat a rendezvény lezárását követően töröljük, a jelenléti ívet (név és aláírás) a rendezvény időpontját követő 60 napig megőrizzük, a kép-, hang- és videofelvételeket a honlapon és közösségi oldalakon történő közzététel idejéig tároljuk, ez alól kivétel képezhetnek az archívum számára megőrzött tájékoztató anyagok.

2.12. Felhasználói véleménykutatás, igényfelmérés

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelési törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok kezelésének célja: felhasználói véleménykutatásban való részvétel támogatása, például ilyen jellegű kutatások, rendezvények – fókuszcsoportos felmérések, mélyinterjúk – szervezése. A gyűjtött anonim adatokból a felhasználóink véleményére vonatkozó statisztikákat készítünk, amikkel a fejlesztéseinket alapozzuk meg.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: felhasználói véleménykutatásokat, igényfelméréseket a Tájékoztatási Igazgatóság Elnökhelyettesi koordinációs osztály és a Felhasználói kapcsolatok főosztály munkatársai végeznek.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a felhasználói véleménykutatásban való részvételre történő jelentkezés során megadott név, születési év, telefonszám, e-mail cím és a jelentkezés dátuma, a lakóhely települése, valamint érdeklődési, foglalkozási kör, végzettség.
 4. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére az adatokat haladéktalanul töröljük.

2.13. Kognitív és fókuszcsoportos kérdőívtesztelés

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az elérhetőségi adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel; a további személyes adatok (pl. iskolai végzettség, képzettség) kezelésének célja a célzott kiválasztás tesztelésre. A kérdőív tartalma és az esetleges hanganyag azt a célt szolgálja, hogy a KSH az alkalmazni kívánt kérdőívek alkalmazhatóságát felmérje. Lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: az Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága Módszertani főosztály Adatfelvétel- és adat-előkészítés módszertani osztályának tisztviselői és az érintett szakstatisztikai főosztályok tisztviselői beosztási okiratuknak megfelelően. Lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: az érintettek a tesztelésre jelentkezők. A kezelt adatok minden jelentkező esetében az általa megadott név és kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím) születési év, foglalkozás, háztartásában élők száma, háztartásában élő 16 éven aluliak száma, tényleges lakóhelye (csak a megye) és tényleges lakóhelyének településtípusa. Általában a jelentkezőkből a megfelelő minta kiválasztásához szükség további adat: a legmagasabb iskolai végzettség. A képzettségre, szakképesítésre vonatkozó adatot teszteléstől függően adott speciális tájékoztató szerint kezeljük. A kérdőív tartalma anonim. Amennyiben az interjúról hangfelvétel készül, a hanganyagot azonosítóktól elkülönítetten tároljuk. Lásd továbbá 2.14. pont Szerződések.
 4. Az adatkezelés időtartama: a tesztelésre jelentkezők adatait hozzájárulásuktól függően 1–3–5 évig tároljuk. A kiválasztottak és az interjún résztvevők esetében a megadott személyes adatokat (név, születési idő és hely, anyja neve) 3 évig tároljuk, tekintve, hogy csak 3 évente egyszer lehet ilyen interjún részt venni. Az interjú során rögzített hangfelvételt 1 évig tároljuk, a többi személyes adattól elkülönítve.

2.14. Szerződések

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Célja a szerződés teljesítése, végrehajtása.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: szerződésekhez szükséges személyes adatokat a Gazdálkodási főosztály és a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetője és a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztályának munkatársai, valamint a szerződés tárgya szerint érintett főosztályok munkatársai kezelik.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-val szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek. A kezelt adatok a szerződésben szereplő személyes adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, TAJ, adóazonosító jel, bankszámlaszám, e-mail címe és telefonszáma. Nem természetes személyekkel kötött szerződések esetében a kapcsolattartók személyes adataira 2.4. pontban rögzítettek irányadók.
 4. Az adatkezelés időtartama: a szerződések nyilvántartásának iratai az iratkezelési szabályoknak megfelelően 8 évig kezeljük.

2.15. Nyereménysorsolás

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az elérhetőségi adatok kezelésének célja a sorsolásban résztvevő beazonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertessel, valamint a nyereményjáték és a nyertes nevének, lakóhelye helyiségnevének megjelenítése a honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH sorsolási bizottságának tagjai, a KSH adott összeírásért felelős szakfőosztályának munkatársai, a Statisztikai koordinációs főosztály Jogi osztálya és a Gazdálkodási főosztálya munkatársai jogosultak kezelni. A KSH honlapján való közzététel útján a nyertesek nevét és lakóhelyének helyiségnevét a honlap felhasználói megismerhetik.
 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a sorsolásban részt vevők; az általuk megadott e-mail cím vagy telefonszám. Nyertes esetén további adatok a nyertes által a nyeremény postázása céljából megadott név és postázási cím. A KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatok: nyertes neve és lakóhelyének helységneve.
 4. Az adatkezelés időtartama: a sorsoláson nem nyert résztvevők által megadott személyes adatokat a KSH a sorsolás lezárulását követően haladéktalanul törli, a nyertes résztvevők által megadott személyes adatokat a KSH a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, a nyeremények jótállási idejének végéig kezeli. A nyerteseknek a KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatait a KSH az utolsó nyeremény átvételének napján a honlapról eltávolítja.

2.16. Kapcsolattartás adminisztratív adatforrást kezelő szervvel és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaival

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Célja: kapcsolattartás, végső soron az adatszolgáltatás, adatok átadás-átvételének teljesítése.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (7) bekezdése alapján a megállapodás nyilvános.
 3. Az érintettek: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (6) bekezdése szerinti Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak és 28. § szerinti adminisztratív adatforrást kezelő szerv kapcsolattartói. A kezelt adatok köre: név, beosztás, hivatalos telefonszám, hivatalos e-mail cím.
 4. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a szervezet adatainak kezeléséhez kötődik. Kérelemre történt módosításig, törlésig kezeljük.

3. Adatbiztonság

A KSH Informatikai Biztonsági Politikája az alábbi linken érhető el:

http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/ibp_politika.pdf

4. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

4.1. Az érintettek jogai a KSH alaptevékenységével összefüggő (1. pont) szerinti adatkezelés esetén

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog

A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot. A jelen tájékoztatóban nem szereplő nem állandó jellegű adatkezelésekre külön speciális adatkezelési tájékoztatót ad ki.

4.1.2. Az érintett hozzáférési joga

4.1.1. pontban foglaltakon túl további általános tájékoztatás is kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 39. § (6a) bekezdése alapján az érintettre vonatkozó személyes adatokról írásban adható információ, csak az érintett által szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról. Másolatkészítés csak az adatgyűjtés keretében kezelt adatokról lehetséges, népszámlálás, mikrocenzus esetén a kérdőív lezárásával egyidejűleg annak lekérdezésével, lementésével, önkéntes lakossági adatgyűjtések esetén a kérdőív lezárásával egyidejűleg annak lekérdezésével, lementésével, az anonimizálás végrehajtásáig igényléssel.

4.1.3. A helyesbítéshez való jog

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 40. § (4) bekezdése alapján az érintett helyesbítéshez való jogával az adatgyűjtések esetében élhet, adatátvételek esetében a „adatforrás” szervezethez kell fordulnia. Az adatgyűjtések esetében erre a statisztikai adatfeldolgozás megkezdéséig van lehetőség. A 2021. évi népszámlálás során is az érintett e jogával a statisztikai adatfeldolgozás megkezdéséig élhet. A KSH nem köteles az érintett adatszolgáltató által kért helyesbítést elvégezni, ha az a statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását vagy más, statisztikai szakmai szempontokat sértene vagy az lehetetlen.

4.1.4. A törléshez való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelésre nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van szükség. A 2021. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2021. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

4.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelés nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van szükség. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (7) bekezdése rögzíti: az adatkezelés korlátozásához való jogot a természetes személy statisztikai egység nem gyakorolhatja, ha a statisztikai adatfelvétel végrehajtására e törvény rendelkezéseivel összhangban került sor. A 2021. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2021. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

4.1.6. A tiltakozáshoz való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelésre nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van szükség. A 2021. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2021. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

4.2. Az érintettek jogai a KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb (2. pont) szerinti adatkezelés esetén

Az érintett kérelmezheti:

 1. tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
 2. személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);
 3. pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
 4. személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
 5. továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén

 1. a KSH belső adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-341-6419) vagy;
 2. bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
 3. valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

 

Tájékoztató 4. kiadás

Lezárva: 2020. május 4.