Ugrás a tartalomhoz

Gazdálkodási főosztály feladatai

Gazdálkodási főosztály

 

A Gazdálkodási főosztály feladatai:

1. összeállítja a KSH fejezet következő évi költségvetési javaslatát, irányítja a fejezethez tartozó intézmények költségvetési tervezését, felülvizsgálja és jóváhagyja a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését;
2. felülvizsgálja, illetve továbbítja a KSH fejezethez tartozó költségvetési szervek éves beszámolóját, mérlegjelentéseit, valamint egyéb adatszolgáltatásait;
3. irányítja a KSH fejezethez tartozó költségvetési szervek zárszámadását, felülvizsgálja és jóváhagyja a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges indoklásokat és a költségvetési maradványok elszámolását;
4. folyamatosan figyelemmel kíséri a KSH fejezethez tartozó költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtását, elemzéseket készít a KSH fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodásáról;
5. megteszi a szükséges intézkedéseket az irányító szervi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítások kapcsán;
6. jogszabályi előírás szerint elkészíti a KSH fejezeti kezelésű előirányzata felhasználására vonatkozó szabályzatot;
7. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartásával összefüggő feladatokat (cím, besorolás, új cím esetén államháztartási egyedi azonosító kérése, számlanyitás, számlamódosítás, számla megszüntetése);
8. elkészíti a KSH és a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetését, illetve éves beszámolóját, zárszámadását, időközi mérlegjelentését;
9. ellátja a tervezési, gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési, vagyongazdálkodási, adóbevallási, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségek teljesítésével, valamint az adatszolgáltatási, szabályozási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat;
10.  folyósítja a lakásépítési, -vásárlási kölcsönöket, ellenőrzi a törlesztések teljesítését;
11.  a szakmai felelős (kötelezettségvállaló) kezdeményezése alapján közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében;
12.  elvégzi a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos közbeszerzési feladatokat az EKR-en keresztül;
13.  elvégzi a központosított közbeszerzési rendszerek (KEF, DKÜ) hatálya alá tartozó kiemelt termékek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési feladatokat;
14.  beszerzi a kiemelt termékek körébe tartozó, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, saját hatáskörben megvalósítandó termékeket;
15.  eleget tesz a közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek, elvégzi a közbeszerzési eljárások nyilvánosságával kapcsolatos feladatokat;
16.  elkészíti és publikálja az éves összesített közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait;
17.  ellátja az álláshely- és bérgazdálkodási, valamint az álláshely-nyilvántartással, -monitorozással kapcsolatos feladatokat, továbbá a munkaerő-felvétellel kapcsolatos létszám-, álláshely- és pénzügyi fedezetvizsgálati tevékenységet;
18.  a kapcsolódó jogszabályokban rögzített munkamegosztás alapján elvégzi a Magyar Államkincstár feladatkörébe nem tartozó központosított illetményszámfejtési feladatokat, teljesíti a Magyar Államkincstár, valamint a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv felé történő adatszolgáltatásokat, működteti a béren kívüli juttatási rendszert;
19.  gondoskodik a KSH-ban foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyát, illetve munkaviszonyát érintő személyügyi okiratok elkészítéséről, ellátja a rendkívüli munkavégzéshez, az összeférhetetlenséghez, a részmunkaidős és távmunkás foglalkoztatáshoz kötődő személyügyi feladatokat;
20.  ellátja az elnök által irányított intézmények és a Statek Kft. vezetőivel, vezető tisztségviselőivel kapcsolatos - az elnök munkáltatói jogkörébe tartozó - személyügyi feladatokat;
21.  gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, illetve a védett állománnyal kapcsolatos feladatok ellátásáról;
22.  ellátja a KSH dolgozóinak szabadságolásával, a szabadság-nyilvántartással kapcsolatos személyügyi feladatokat;
23.  naprakészen vezeti a személyi anyagot, az elektronikus személyügyi nyilvántartást, működteti a humánügyviteli rendszert, ellátja a közszolgálati személyügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat;
24.  ellátja a KSH által kezelt állami vagyon tekintetében a vagyonkezelői és üzemeltetési feladatokat;
25.  ellátja a műszaki beruházások, felújítások lebonyolítását, az épületek, járművek, műszaki eszközök üzemeltetésével, karbantartásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja a KSH közbeszerzéseihez a tárgykörben szükséges műszaki szakértelmet;
26.  ellátja a munka- és tűzvédelmi feladatokat, megszervezi a munkavédelmi oktatásokat, kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel;
27.  a KSH egységes helyiséggazdálkodása keretében nyilvántartást vezet a hivatali helyiségekről, koordinálja és lebonyolítja a költözéseket;
28.  gondoskodik a KSH őrzés-védelmi feladatainak ellátásáról (portaszolgálat, kamerarendszer, beléptetőrendszer, riasztórendszer, távfelügyelet stb.);
29.  ellátja a KSH-n belüli rendezvények technikai, műszaki kiszolgálását;
30.  koordinálja a munkaprogram-tervezést, meghatározza a programtervezés ügyrendjét, karbantartja és felülvizsgálja a tervezés nómenklatúráit, továbbá felügyeli a tervezéshez használt számítógépes alkalmazások működését;
31.  elkészíti a KSH Munkatervét, és nyomon követi annak megvalósulását, felügyeli a munkatervkészítéshez használt számítógépes alkalmazás működését;
32.  elektronikus munkaidő-nyilvántartást működtet;
33.  ellátja a raktárgazdálkodással kapcsolatos feladatokat;
34.  ellátja a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézményekkel kötött megállapodásban szereplő gazdálkodási (közbeszerzési) és műszaki feladatokat;
35.  a Statek Kft. tulajdonosi joggyakorlásával összefüggésben:
  35.1. véleményezi a Statek Kft. alapítói, tulajdonosi joggyakorlói határozatait, a tulajdonosi jogok gyakorlójának írásbeli utasításait, valamint az alapító okirat módosítását,
  35.2. állást foglal az alapítói, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb, pénzügyi, vagyon- és létszámgazdálkodási, műszaki, elhelyezési kérdésekben, ügyekben,
  35.3. kiadásra előkészíti és pénzügyileg ellenjegyzi a KSH és a Statek Kft. közötti támogatói okiratot, véleményezi és pénzügyileg ellenjegyzi a KSH és a Statek Kft. közötti együttműködési megállapodást,
  35.4. gazdálkodási szempontból véleményezi a Statek Kft. vezető tisztségviselőinek munkaszerződéseit, azok módosítását, megszüntetését,
  35.5. jóváhagyást megelőzően gazdálkodási szempontból véleményezi a Statek Kft. - alapító okiratban meghatározott összeghatárt meghaladó értékű, alapítói jóváhagyási körbe tartozó - szerződéseit,
  35.6. ellátja a Statek Kft. által elkészített – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – beszámoló felülvizsgálatát, és előkészíti az ezzel kapcsolatos előterjesztést a beszámoló jóváhagyásra történő beterjesztéséhez,
  35.7. pénzügyi, gazdálkodási szempontból előkészíti a törzstőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket, tulajdonosi kölcsön engedélyezését, véleményezi a Statek Kft. éves üzleti, beruházási, közbeszerzési tervét,
  35.8. előkészíti a Statek Kft. tisztségviselőinek, felügyelőbizottságának tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában kiadásra kerülő javadalmazási szabályzatokat,
  35.9. figyelemmel kíséri a Statek Kft. gazdálkodási tevékenységét,
  35.10. összegyűjti – az érintett szakmai terület bevonásával – a Statek Kft. működésével kapcsolatos, tulajdonosi szempontból releváns pénzügyi-számviteli információkat;
36.  ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó elnöki utasításban foglalt feladatokat (támogatási szerződés előkészítése, támogatási szerződés pénzügyi ellenjegyzése, támogatás folyósítása, a folyósított támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, jóváhagyása).