Ugrás a tartalomhoz

Statisztikai koordinációs és jogi főosztály feladatai

Statisztikai koordinációs főosztály

 

A Statisztikai koordinációs főosztály feladatai:

1. koordinálja a közigazgatási egyeztetés, illetve a közigazgatási államtitkári értekezletre történő vezetői felkészítés keretében érkező előterjesztések KSH-n belüli szakmai véleményezését, a válaszlevél-tervezet elkészítését, aláírásra történő felterjesztését, az előterjesztések nyilvántartását;
2. közreműködik a statisztikát érintő hazai jogszabályok és az európai uniós jogszabályok összhangjának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásában;
3. koordinálja az OSAP elkészítését, összeállítja az OSAP-ot, előkészíti az OSAP-ot érintő előterjesztéseket, koordinálja a Hivatalos Statisztikai Szolgálat szerveinek az OSAP összeállításával összefüggő tevékenységét;
4. ellátja az Országos Statisztikai Tanács titkársági feladatait;
5. ellátja az iratkezeléssel kapcsolatos szakmai felügyeleti feladatokat, ellenőrzi az iratkezelési előírások teljesülését, gondoskodik a központi postázóba érkező iratok kezeléséről, a KSH expediálási feladatainak ellátásáról; ellátja a KSH Statisztikai és informatikai dokumentumtárral (DOKTÁR) összefüggő adminisztrátori feladatokat;
6. összehangolja és koordinálja a KSH szakmai kapcsolatait a Hivatalos Statisztikai Szolgálat szervezeteivel;
7. részt vesz a KSH érintett szakfőosztályai és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat további tagjai közötti statisztikai adatfelvételekhez kapcsolódó szakértői és vezetői szintű egyeztetésekben, az együttműködések tartalmi, formai megvalósításának kidolgozásában;
8. koordinálja a több szakfőosztályt párhuzamosan érintő adatátvételekre, -átadásokra vonatkozó együttműködések rendszerének kidolgozását;
9. részt vesz a hatósági és adminisztratív nyilvántartások minőségbiztosításának kialakítását, tartalmának változtatását, törlését, új nyilvántartások létrehozását célzó eljárásokban;
10.  koordinálja az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását;
11.  koordinálja a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének, valamint az arra épülő audit módszertannak a tartalmi és formai kialakítását, javaslatot tesz a szükséges szakmai egyeztetésekre, gondoskodik a Kódex kiadásáról, rendszeres tartalmi áttekintéséről, esetleges frissítéséről;
12.  jelentéseket, elemzéseket készít a Hivatalos Statisztikai Szolgálat működéséről;
13.  továbbképzési és tréningprogramokat dolgoz ki, szakmai támogatást nyújt a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai körében;
14.  koordinálja az Európai Bizottságnak (Eurostatnak) történő rendszeres adatszolgáltatásokat;
15.  a Statek Kft. tulajdonosi joggyakorlásával összefüggésben:
  15.1. kiadásra előkészíti a Statek Kft. alapítói, tulajdonosi joggyakorlói határozatait, a tulajdonosi jogok gyakorlójának írásbeli utasításait, valamint véleményezi az alapító okirat módosítását, a Statek Kft. tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában kiadásra kerülő javadalmazási szabályzatokat;
  15.2. állást foglal az alapítói, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb, jogi kérdésekben, ügyekben;
  15.3. kiadásra előkészíti a KSH és a Statek Kft. közötti együttműködési megállapodást és véleményezi a támogatási szerződést, valamint azokat jogtanácsosi aláírással látja el;
  15.4. jogi szempontból véleményezi a Statek Kft. vezető tisztségviselői munkaszerződéseit, azok módosítását, megszüntetését;
  15.5. jóváhagyást megelőzően jogi szempontból véleményezi a Statek Kft. – alapító okiratban meghatározott összeghatárt meghaladó értékű, alapítói jóváhagyási körbe tartozó – szerződéseit;
16.  a szakmailag illetékes szervezeti egység kezdeményezése alapján gondoskodik a statisztikát érintő hazai jogszabályok és az európai uniós jogszabályok összhangjáról;
17.  gondoskodik a KSH közjogi szervezetszabályozó eszközei (belső szabályzatai) és a jogszabályok összhangjáról;
18.  jogi szempontból véleményezi, és jogtanácsosi aláírással látja el a KSH által kötött polgári jogi szerződéseket, a KSH által kötött együttműködési megállapodások tekintetében ezen túlmenően gondoskodik a megállapodások végleges szövegének kialakításáról, jogszabályokkal való összhangjáról, aláírásra felterjesztéséről;
19.  gondoskodik a KSH jogi és perbeli képviseletéről;
20.  az 1. melléklet 34. §-a szerint részt vesz a KSH felügyeletét ellátó miniszter által benyújtandó előterjesztés és a miniszteri rendelet tervezetének előkészítésében;
21.  jogi álláspontot készít más szervezeti egységek megkeresésére;
21.  részt vesz az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint az Adatvédelmi Bizottság munkájában.