Ugrás a tartalomhoz

Munkaerő-felmérés – köszöntő

HU EN DE RU CN VN

HU Tisztelt Adatszolgáltatónk!

A Munkaerő-felmérés a KSH legnagyobb folyamatos lakossági adatgyűjtése, amelynek célja, hogy összehasonlításra alkalmas adatokat szolgáltasson az ország munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről. Negyedévente körülbelül 36 ezer háztartást kérünk fel, hogy válaszoljon kérdéseinkre. Az adatszolgáltató háztartások véletlen mintavétellel kerülnek kiválasztásra az ország különböző településein.

A válaszadás önkéntes. Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül készülnek belőle publikációk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

Azon válaszadók között, akik a KSH Munkaerő-felmérésének kérdőívét a 2017. október 9.–2018. január 7. és 2018. április 9.–2019. október 6. közötti adatgyűjtési időszakokban megválaszolták, továbbá telefonos elérhetőségüket megadták, 7 darab táblagépet sorsolunk ki. Bővebb információ a sorsolási szabályzatban (PDF, 936 kB).

Kérdéseit szívesen megválaszoljuk az alábbi elérhetőségeken is:

E-mail: lakinfo@ksh.hu

Telefonszám: 06 80 200 766

Hívható hétfő–csütörtök: 8:00–16:30; péntek: 8:00–14:00

A kérdőív kitöltése során az alábbi böngészők használhatók: Microsoft Internet Explorer 8.0+; Mozilla Firefox 24+; Google Chrome; Opera; Safari


A kérdőív kitöltésének indítása


EN Dear Respondent,

The Labour Survey is the largest continuous data collection of the Central Statistical Office, and aims at providing comparative data about the country’s labour market situation and employment and unemployment rates. Each quarter we ask approximately 36 thousand households to answer our questions. The households are selected via random sampling from various communities across the country.

Participation is voluntary; in accordance with Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of Information, the Hungarian Central Statistical Office will handle the information received confidentially, and will not disclose them to other bodies or persons. The results will be published without names and individual data in aggregated statistical tables.

If you have any questions, please feel free to contact us:

Email: lakinfo@ksh.hu

Telephone: +36 80 200 766

Call us on Monday–Thursday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. and on Friday between 8:00 a.m. and 2:00 p.m.


Welcome | About data recording and the purpose of data collection | The process of data recording


To online questionnaire


DE Sehr geehrte Dame/sehr geehrter Herr,

Die Arbeitskräfteerhebung ist die größte kontinuierliche Datenerhebung des Zentralen Statistikamts, deren Zweck es ist vergleichbare Daten über die Arbeitsmarktlage und die Erwerbslosigkeit von Ungarn zu liefern. Vierteljährlich werden etwa 36 Tausend Haushalte gebeten, unsere Fragen zu beantworten. Diejenigen Haushalte, über die die Datenerhebung erfolgt, wurden in den verschiedenen Gemeinden von Ungarn nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Die Beantwortung ist freiwillig. Dis Zentrale Statistikamt behandelt die erhaltenen Daten im Sinne der Vorschriften des Gesetzes Nr. 112 von 2011 über das Informationsselbstbestimmungsrecht und die Informationsfreiheit vertraulich, und gibt diese weder an andere Organe noch an andere Personen heraus. Die Ergebnisse werden ohne Namen und individuelle Angaben in zusammengefassten statistischen Tabellen erfasst.

Ihre Fragen beantworten wir auch gern unter:

E-mail: lakinfo@ksh.hu

Telefon: +36 80 200 766

Montag bis Donnerstag: 8:00–16:30; Freitag: 8:00–14:00


Begrüßungsworte | Über die Erhebung und den Zweck der Datenerfassung | Durchführung der Datenerfassung


Zur online Fragebogen


RU Уважаемый Респондент!

Исследование трудовых ресурсов – это самый большой непрерывный сбор данных ЦСУ среди населения, который нацелен на предоставление сопоставимых данных о ситуации рынка труда страны, о занятости и о состоянии безработицы. Ежеквартально мы просим около 36 тысяч домохозяйств отвечать на наши вопросы. Опрашиваемые домохозяйства выбираются путем случайного выбора с разных территорий страны.

Ответ на вопросы является добровольным, в соответствии с требованиями закона СХII от 2011 года «О праве на информационное самоопределение и свободу информации» предоставленные нам данные не подлежат разглашению Центральным статистическим управлением, и другим органам, лицам не передаются. Результаты будут представлены в сводных статистических таблицах, без указания имени и других индивидуальных данных.

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы по следующим реквизитам:

электронная почта: lakinfo@ksh.hu

телефон: +36 80 200 766

Звонки принимаются с понедельника по четверг: с 8:00 до 16:30 часов; по пятницам: с 8:00 до 14:00 часов


Приветствие | О приеме и цели сбора данных | Осуществление опрашивания


Для интернет-анкете


CN 尊敬的信息资料填报者!

劳动力调查是中央统计局最大规模的持续性公众资料采集工作,通过研究相关信息资料可以掌握国家的劳动力市场状况及就业和失业情况。每个季度我们将寻访36000个住户采集相关问题。全国各地区的信息资料提供者是随即挑选的。

回答问题属于自愿。匈牙利中央统计局对获得的资料将按照《信息自决权与信息自由法》(2011年第CXII号法律)的规定秘密处理,不会提供给其他机构和个人。统计结果将不含个人姓名和信息,以综合统计表格方式发布。

如有问题,敬请按下列方式咨询联系:

电子邮件: lakinfo@ksh.hu

电话: +36 80 200 766

拨打电话时间:周一至周四 8:00–16:30,周五 8:00–14:00


致辞 | 信息采集及目的 | 进行信息采集


网上问卷调查


VN Kính thưa người cung cấp dữ liệu!

Việc điều tra tình hình lao động là chương trình thu nhập thường xuyên thông tin trong dân lớn nhất của KSH với mục đích thu nhập các thông tin có thể dùng để so sánh về tình hình thị trường lao động của quốc gia, về lao động và thất nghiệp.

Việc trả lời là tự nguyện, Cục Thống Kê Trung Ương sẽ xử lý các dữ iệu thu thập được một cách bí mật, không cung cấp các dữ liệu này cho các cơ quan, cá nhân khác theo đúng quy định của luật số CXII. năm 2011 về quyền tự quản và tự do thông tin. Kết quả thu được sẽ được đưa lên các bảng thóng kê tổng kết không bao gồm tên gọi và các thông tin cá nhân khác của người trả lời thống kê.

Chúng tôi vui làng trả lời các câu hỏi của bạn qua các kênh liên lạc sau:

E-mail: lakinfo@ksh.hu

Số điện thoại: +36 80 200 766

Có thể gọi từ thứ Hai đến thứ Năm: 8:00–16:30; Thứ Sáu: 8:00–14:00


Lời chào | Về thu thập và mục đích thu thập dữ liệu | Thực hiện việc thu thập dữ liệu


Để câu hỏi trực tuyến


Európai Integrációs Alap logo