Ugrás a tartalomhoz

Munkaerő-felmérés – az adatfelvétel végrehajtása

HU EN DE RU CN VN

HU

A munkaerő-felmérés a lakosság körében végzett reprezentatív adatgyűjtés. Az adatgyűjtés során az ország különböző területein, településein, véletlenszerűen kiválasztott címeken élő magánháztartásokat kérdezünk meg. Az általuk megadott információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk. Ez azt jelenti, hogy a begyűjtött adatokat összesítve, bizonyos ismérvek (foglalkozás, háztartásnagyság stb.) szerint csoportosítva dolgozzuk fel és publikáljuk.

Mint a Központi Statisztikai Hivatal minden adatgyűjtésénél, a háztartásokra, a személyekre vonatkozó egyedi adatok az adatvédelmi törvény hatálya alá tartoznak, ezek sem a magánszemélyek, sem bármilyen intézmény számára nem hozzáférhetők, s az egyedi azonosítók a feldolgozást követően törlésre kerülnek.

Az adatgyűjtés folyamatos, egy negyedéven belül más-más címeken történik. Egy adott címet 6 egymást követő negyedévben kérünk fel adatszolgáltatásra, vagyis egy-egy háztartás másfél évig marad a mintában. A kérdéseket lehetőleg az összeírt személyeknek kell megválaszolni, de a háztartás más nagykorú tagja is válaszolhat, amennyiben jól ismeri az érintett személy jellemzőit, illetve munkakörülményeire vonatkozó adatait.

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segíti munkánkat. További kérdéseit az adatfelvétellel kapcsolatosan felteheti az lakinfo@ksh.hu e-mail címen, vagy a 06 80 200 766-os telefonszámon.


A kérdőív kitöltésének indítása


EN The process of data recording

The Labour Survey is a representative data collection among the population. In the process of data collection, we will be asking randomly selected private households at addresses in various regions and communities across the country. The data collected will be used solely for statistical purposes. This means that the data will be processed and published in an aggregated form, grouped by specific characteristics (occupation, household size, etc.)

As with all data collections of the Hungarian Central Statistical Office, individual data pertaining to households and persons are covered by the Data Protection Act and will not be accessible to either private individuals or any institutions, and personal identification data will be deleted after processing.

The survey will take place at different addresses each month. An address will be visited by our surveyors for 6 consecutive quarters, meaning that each household will be included in the sample for one and a half years. The questions should preferably be answered by the person being surveyed, but in their absence, other adult members of the household may also respond in their place, if they are familiar with their personal and work-related details.

Our surveyors will identify themselves as official surveyors of the Central Statistical Office with an ID with photograph. If you have any questions about the data collection or the surveyor, please contact us at lakinfo@ksh.hu or call us at +36 80 200 766.


Welcome | About data recording and the purpose of data collection | The process of data recording


To online questionnaire


DE Durchführung der Datenerfassung

Die Arbeitskräfteerhebung ist eine im Kreise der Bevölkerung durchgeführte repräsentative Datenerfassung. Bei der Datenerfassung befragen wir private Haushalte aus den verschiedenen Gebieten und Gemeinden von Ungarn, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Die uns mitgeteilten Informationen verwenden wir ausschließlich für statistische Zwecke. Das bedeutet, dass die erfassten Daten, gegliedert nach bestimmten Kriterien (Beschäftigung, Größe des Haushalts usw.) aufgearbeitet und veröffentlicht werden.

Da beim zentralen Statistikamt sämtliche Datenerhebungen und individuelle Daten, die sich auf die Haushalte und Personen beziehen unter das Datenschutzgesetz fallen, haben weder Privatpersonen noch irgendwelche Einrichtungen Zugriff darauf. Außerdem werden die individuellen Identifizierungskodes nach der Aufarbeitung der Daten gelöscht.

Die Erfassung erfolgt monatlich immer unter anderen Adressen. Eine bestimmte Adresse wird von unseren Mitarbeitern in 6 aufeinanderfolgenden Quartalen aufgesucht. Das bedeutet, dass in einem Haushalt über anderthalb Jahre Daten erfasst werden. Die Fragen sollten möglichst von den erfassten Personen beantwortet werden, aber bei Abwesenheit kann auch ein andere volljährige Person aus dem Haushalt die Fragen beantworten, wenn sie die Daten zur Person und ihr Arbeitsverhältnis gut kennt.

Die von uns beauftragte Person, weist mit einem Lichtbildausweis nach, dass zwecks Datenerhebung offiziell vom zentralen Statistikamt beauftragt wurde. Weitere Fragen im Zusammenhang mit der Datenerhebung oder zur beauftragten Person können Sie an die folgende E-Mail Adresse: lakinfo@ksh.hu oder unter der Telefonnummer +36 80 200 766 stellen.


Begrüßungsworte | Über die Erhebung und den Zweck der Datenerfassung | Durchführung der Datenerfassung


Zur online Fragebogen


RU Осуществление опрашивания

Исследование трудовых ресурсов – это репрезентативный сбор данных в кругу населения. Во время сбора данных происходит опрашивание на разных территориях страны, в населенных пунктах, домохозяйствах по случайно выбранным адресам. Предоставленные ими данные используются только для статистических целей. Это означает, что собранные данные суммируются, обрабатываются и публикуются соответственно определенным критериям и группировкам (занятость, размер домохозяйства и т. д.)

Как при каждом опрашивании Центрального статистического управления, на все индивидуальные данные, связанные с домохозяйством, личностью, распространяется действие закона «О защите данных»; эти данные недоступны ни частным лицам, ни иным учреждениям, после их обработки индивидуальные идентификационные коды удаляются из базы данных.

Перепись происходит ежемесячно по разным адресам. Наши переписчики навещают определенный адрес ежеквартально, 6 раз подряд, то есть одно домохозяйство остается в образце в течение полутора года. Желательно, чтобы на вопросы отвечали те лица, которые заполняли анкету, но в случае их отсутствия могут отвечать и другие взрослые члены семьи, если им хорошо известны персональные и трудовые условия отсутствующего лица.

Наш агент, который свяжется с Вами, удостоверяет свой статус официального переписчика Центрального статистического управления, предъявляя удостоверение с фотографией. Дополнительную информацию об опрашивании, или же о лице переписчика Вы можете получить по электронной почте lakinfo@ksh.hu, а также по телефону +36 80 200 766.


Приветствие | О приеме и цели сбора данных | Осуществление опрашивания


Для интернет-анкете


CN 进行信息采集

劳动力调查是在具代表性的在公众范围内进行的信息采集工作。信息采集过程中,我们会在全国不同地区和居民区对随即选择的住户进行问询。人们提供的信息资料只用于统计目的,即将采集的信息资料进行综合,按照一定的标准(如职业、住户人口多少等)加工整理,然后发布相关数据。

中央统计局进行的所有信息采集中,对住户和个人的信息是受信息保护法保护的,不会提供给任何个人和机构,这里使用的个人识别号在信息资料加工完成之后会予以清除。

信息采集工作每月在不同的地点进行。我们的工作人员对一个指定的地点会在六个季度内登门问询,即每个住户作为选择的样子对象会保留一年半的时间。有关问题必须尽可能向普查人员回答,对于外出不在的人员,如住户中的成年人员了解其个人和工作情况,可代为回答。

寻访您的普查人员将出示带有相片的证件证明其受中央统计局委派。其它有关信息采集或与普查人员的问题,可通过电子邮件 lakinfo@ksh.hu 或电话+36 80 200 766联系。


致辞 | 信息采集及目的 | 进行信息采集


网上问卷调查


VN Thực hiện việc thu thập dữ liệu

Việc điều tra tình hình lao động là thu thập dữ liệu tiêu biểu trong dân. Trong quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện bằng cách lựa chọn một cách vô tình các địa chỉ và hỏi các hộ sống tại các địa chỉ đó. Các thông tin nhận được qua các câu trả lời sẽ chỉ được dùng cho mục đích thống kê. Có nghĩa là các thông tin này sẽ được xử lý bằng cách tổng kết, xếp loại theo một số chỉ tiêu (ví dụ nghề nghiệp, quy mô của hộ, v.v...) và công bố.

Cũng như trong tất cả mọi cuộc thu thập dữ liệu của Cục Thống Kê Trung Ương, các thông tin về từng hộ, cá nhân phải được xử lý theo luật bảo vệ thông tin và không cho các cá nhân, các cơ quan, tổ chức được tiếp cận và sau khi xử lý sẽ được hủy.

Việc ghi lại dữ liệu được thực hiện hàng tháng tại các địa chỉ khác nhau. Mỗi địa chỉ sẽ được các nhân viên thu thập dữ liệu đến thăm 6 quý nối tiếp nhau, như vậy là mỗi hộ sẽ nằm trong mẫu thu thập dữ liệu một năm rưỡi. Nếu có thể thì các câu hỏi nên được những người đã được ghi lại trả lời, nhưng nếu đi vắng thì thành viên đã trưởng thành khác của hộ cũng có thể trả lời nếu như nắm rõ tình hình cá nhân và công việc của những người trong mẫu.

Nhân viên của chúng tôi, người tìm đến quý bạn sẽ dùng giấy chứng minh có ảnh để chứng thực rằng mình là người được Cục Thống Kê Trung Uông chính thức giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu. Nếu bạn có câu hỏi về thu thập dữ liệu, hoặc về người đến thu thập dữ liệu thì có thể đặt ra tại địa chỉ e-mail: lakinfo@ksh.hu hoặc số điện thoại: +36 80 200 766.


Lời chào | Về thu thập và mục đích thu thập dữ liệu | Thực hiện việc thu thập dữ liệu


Để câu hỏi trực tuyến