Ugrás a tartalomhoz

Agrárcenzusok - GSZÖ 2003 - Jogi háttér

Gazdaságszerkezeti összeírások törvényi háttere az Európai Unióban és Magyarországon

Az agrárstatisztika az Európai Unió statisztikai rendszereinek legfejlettebb és egyben legszabályozottabb alrendszere, működését jóval több, mint 1100 oldalnyi joganyag szabályozza. Az Európai Unió információs rendszereinek jogi szabályozását rendeletek, irányelvek, határozatok és ajánlások alkalmazásával a Bizottság és a Tanács látja el. A rendeletek és irányelvek valamennyi tagország számára kötelezőek. A rendeletek az unió jogrendjének részét képezik, az irányelveket a tagországok saját jogrendjükben kezelik. A határozatok csak az érintett tagországok esetében kötelezőek. Az ajánlások betartása a tagországok belátására van bízva, így azok nem kötelező érvényűek. A döntően Tanácsi, Bizottsági rendeletek, irányelvek és határozatok mellett, az agrárstatisztika esetében létezik egy negyedik szabályozási forma is, ez az un. „gentlemen’s agreement”, ami gyakorlatilag szintén kötelezőnek mondható.

A közösségi statisztika rendszerét a Európa Tanács 322/97. sz. Rendelete szabályozza. A rendelet értelmében – külön megállapodásban szabályozott adatgyűjtések kivételével – a közösség által elfogadott módszertan alapján az egyes statisztikai eljárások végrehajtása a nemzeti hatóságok illetékességi körébe tartozik. A végrehajtáshoz a tagállamok jogában biztosítani kell a statisztikai szerv függetlenségét, az uniós módszertanok átvételét, a közölt információk egyértelmű értelmezését és az adatok védelmét.

A közösségi agrárstatisztika legfontosabb pillérének, a gazdaságszerkezeti összeírásoknak az elrendelését, tartalmát, eredményközlését Tanácsi Rendeletek és Bizottsági Határozatok szabályozzák, melyeket minden összeírás alkalmával felülvizsgálnak és aktualizálnak. Közösségi szinten végzett mezőgazdasági összeírásokat 1966/67 óta végeznek. Átfogó gazdaságszerkezeti összeírást elrendelő hatályos Tanácsi rendelet 1988-ban jelent meg (571/88/EEC Tanácsi rendelet), melyet azóta többször módosítottak. A jelenleg érvényben lévő szabályozás 1996-ban (2467/96/EC Tanácsi rendelet) született.

A gazdaságszerkezeti összeírást elrendelő Tanácsi rendeletek tartalmazzák az összeírások végrehajtási időintervallumait. Rögzítik a megfigyelések statisztikai egységének, a gazdaságnak fogalmát, a lefedettség mértékét, a vegyes termesztéssel hasznosított mezőgazdasági terület felosztási elveit. Szabályozzák az adatközlések aggregációs szintjeit a területi egységekre (régiók, körzetek, kedvezőtlen adottságú területek, hegyvidékek) és a gazdálkodási típusokra vonatkozóan. Rendelkeznek az adatszolgáltatás kereteiről, a végrehajtás pénzügyi támogatásáról. Kijelölik az EU végrehajtási szervezetét (EUROSTAT), eljárási rendjét.

A gazdaságszerkezeti összeírás tartalmát előíró Bizottsági határozatok tartalmazzák a gazdaság fogalmának, a gazdaság földrajzi elhelyezkedésének, a kedvezőtlen adottságú és hegyvidéki területeknek, a gazdaság jogi személyiségének és vezetésének, a gazdaság tulajdoni és tagoltsági viszonyainak, a földhasználatnak, a szántónak, az állandó legelőknek és réteknek, az ültetvényeknek és egyéb területeknek, a vegyes termesztésnek, az elő- és utóveteményeknek, a gombáknak, az öntözésnek, a növényházaknak, a parlag-programnak, az állatállománynak, a traktoroknak, gépeknek és berendezéseknek, a mezőgazdasági munkaerőnek, az egyéb jövedelemszerző tevékenységeknek a tartalmi meghatározását, valamint a megfigyelésbe bevont mezőgazdasági termékek listáját. A tartalmat szabályozó rendeletek kronológiájában fontos mérföldkövet jelent az 1997. szeptember 5.-i 97/621/EC Bizottsági Határozat, amely lehetővé tette, hogy az egyes tagállamok a megjelölt és ellenőrzött adminisztratív adatforrásból is teljesíthessék adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A többszöri módosítás után jelenleg a 143/2002/EC és a 2002/1444/EC Bizottsági rendelet tartalmazza a 2003. évi gazdaságszerkezeti összeírásokban előírt jellemzők jegyzékét és az azokhoz alkalmazandó meghatározásokat és magyarázatokat.

A gazdaságszerkezeti összeírás eredményközlését szabályozó Bizottsági Határozatok tartalmazzák az eredményközlés határidejét, átadásának módját. Az 571/88/EEC Tanácsi rendeletben történt intézkedés az EUROFARM projekt létrehozásáról. A 89/653/EEC Bizottsági határozat rögzítette, hogy a táblázatos adatbankban szereplő statisztikai információk akkor tehetők hozzáférhetővé a felhasználók számára, ha az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala a tagállamokkal egyetértésben megállapította statisztikai megbízhatóságát.

Az Európai Unió az egyedi adatok átadását és védelmét szigorúan szabályozza és ellenőrzi. 1981. január 28-án Strasbourgban hirdették ki „Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” szóló egyezményt. Az egyezmény rögzítette többek között az adatvédelem forgalmi meghatározásait, alkalmazásának hatályát, az adatvédelem alapelveit, az országhatárokat átlépő adatáramlás szabályait. Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EC Irányelve tartalmazza az egyénnek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és ezeknek az adatoknak a szabad áramlásáról szóló szabályozások alapelveit. Az Európai Tanács Miniszteri Bizottsága R(97) 18. sz. ajánlása rendelkezik a statisztikai céllal gyűjtött és feldolgozott személyes adatok védelméről. A Tanács 1990. június 11-i, 1588/90. sz. rendelete tartalmazza a bizalmas statisztikai adatoknak az Európai Közöségek Statisztikai Hivatala részére történő átadások rendszerét. A Tanács 1997. február 17-i 322/97 (EK) számú rendeletében találhatóak a statisztikai adatok bizalmas kezelésére és a statisztikai adatokhoz való hozzáférhetőség szabályozására vonatkozó előírások. A 97/281/EK számú Határozat tartalmazza a bizalmas adatok Eurostatnál történő felhasználási lehetőségeit. Ennek alapján dolgozták ki az Unió statisztikai szervezetének az EUROSTAT-nak az adatvédelmi szabályzatát.

Magyarország az Európai Unió gazdaságszerkezeti összeírásaihoz első ízben a 2000. évben végrehajtott Általános mezőgazdasági összeírással kapcsolódott, melyet az 1999. évi XLVI. törvény rendelt el. A törvény előírta a kötelező jelleggel történő végrehajtás során alkalmazott gazdaság-fogalmat, az összeírásra kerülő gazdaságok és mutatók körét és kijelölte az összeírásért felelős és az összeírásban résztvevő szervezeteket. Az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások során a jelölt országokkal szemben elvárásként fogalmazta meg a 2467/96 EC Tanácsi rendelet alapján előírt 2003. évi gazdaságszerkezeti összeírás teljesítését. Magyarországon ennek végrehajtást a 227/2002. sz. Kormányrendelet írta elő.

Magyarországon az Országgyűlés az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt az 1988. évi VI. törvénnyel hirdette ki. Az 1992. évi LXIII. törvény foglalkozik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 170/1993 (XII.3.) Kormány rendeletben foglaltakból adódó feladatok végrehajtására készült a KSH elnökének IV/1997. (SK. 3.) KSH szabályzata, amely tartalmazza a KSH és a felügyelete alá tartozó intézmények adatgyűjtéseinek szabályait.