Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2017.03.02.

Elindult a fiatalok nemzetközi vándorlását mérő kutatás, a YOUMIG
8 ország 16 intézménye vesz részt a KSH által koordinált projektben

 

Új kutatást indít a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” címmel, amely 2017. január 1-jétől 2019. június 30-áig tart. A projekt célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának okait, valamint migrációs, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése révén további kiemelt cél a döntéshozatal, a helyi szolgáltatások támogatása. Az Európai Unió finanszírozásával létrejövő projekt vezetését a KSH pályázaton nyerte el, és 8 európai ország 16 intézménye vesz részt benne.

 

A YOUMIG projekt

A YOUMIG projekt (Improving Institutional Capacities And Fostering Cooperation To Tackle The Impacts Of Transnational Youth Migration) a fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásait méri, ugyanakkor a résztvevő országok és intézmények intézményi eszköztárának és együttműködési csatornáinak fejlesztésére irányul.

 

A projekt elsősorban a migrációs folyamatokban közvetlenül érintett települések élén álló helyi döntéshozók számára nyújt támogatást és hasznos információkat. Ez azt jelenti, hogy a YOUMIG eredményei révén a régió települései jobban tudják majd mérni a fiatalok kivándorlásának, visszavándorlásának és a külföldi fiatalok bevándorlásának hatásait, és meghozni a szükséges intézkedéseket az alábbi, helyi szinten releváns területeken:

  • munkaerőpiaci kereslet és kínálat;
  • családalapításhoz, gyermekvállaláshoz kötődő szakpolitikák;
  • oktatásügy;
  • egészségügy és szociális védelem.

A YOUMIG projekt megvalósítása nagyban épít a 2012–2014 között, ugyancsak a KSH vezetésével megvalósított SEEMIG (Managing Migration in South East Europe – www.seemig.eu) elnevezésű transznacionális együttműködési projekt eredményeire és partnerségére.

 

Fókuszban a fiatalok vándorlása

A Duna menti régióban a fiatalok vándorlási folyamatai az elmúlt években egyre inkább erősödnek, az ezzel kapcsolatos nehézségek az adminisztráció és a helyi szolgáltatások több szintjén is jelentkeznek. A jelenségnek újszerű mozgatórugói vannak (például az online kommunikációs csatornák használata), ezek a helyi fejlesztések szempontjából is kiemelten fontosak. A fiatalok kivándorlása komoly emberi erőforrásbeli, elsősorban munkaerő-piaci hiányt okozhat, valamint a beáramló materiális transzferek (pl. hazaküldött pénzek) szempontjából is vizsgálandó jelenség.

A projekt sikeres megvalósításához a nemzetközi konzorcium szakértői egy adekvát kvalitatív és kvantitatív módszertant állítanak össze, melynek a legfontosabb szakmai elemei a következők:

  • helyi és regionális szintű társadalmi-gazdasági helyzetelemzés, különös tekintettel a fiatalok életstratégiáinak feltérképezésére;
  • a fiatalok migrációjával kapcsolatos statisztikai módszertani áttekintés (adminisztratív források adattartalma, minősége és fejlesztési lehetőségei);
  • a fiatalok migrációjának fejlesztéspolitikai szempontú mérőszámainak kialakítása, és az eredmények beépítése a helyi szintű tervezési folyamatokba;
  • helyi felmérés a statisztikai módszertani fejlesztések tesztelésére;
  • pilot projektek, szervezetfejlesztés és stratégiaalkotás az érintett településeken.

 

A magyarok vándorlása a statisztikák szerint

A magyar állampolgárok elvándorlására és visszavándorlására vonatkozó adatok több forrásból is származhatnak, de az elvándorlás mértékének nyomon követésére alapvetően a hazai regiszterek és a külföldi, úgynevezett tükörstatisztikák szolgálnak. A magyar állampolgárok elvándorlásának mérése leginkább az egészségbiztosítás nyilvántartásaira, a más országokban készült bevándorlási statisztikákra és egyéb, például az Európai Unió tagállamainak munkaerő-felméréseire támaszkodik. A kivándorlás mértékének erősödése 2008-ban kezdődött, jelentősebb megerősödése 2010-től mutatható ki. A kivándorlás erősödésével párhuzamosan a visszavándorlók száma is emelkedik. Az Eurostat adatai alapján az adott év január 1-jén európai országokban tartózkodó magyar állampolgárok száma 2000 és 2015 közötti időszakban folyamatos bővülést mutat, 74 ezer főről 370 ezer főre nőtt.

 

A 2012 és 2014 között zajlott SEEMIG kutatás megállapította, hogy 2013 elején 350 ezer fő volt azoknak a kivándorolt magyaroknak a száma, akik 1989 után, és legalább egy évvel a felmérés előtt hagyták el Magyarországot. A SEEMIG projekt további fontos eleme volt a kivándorló magyar állampolgárok a három fő célország – Németország, Nagy-Britannia és Ausztria – szerinti összetételének vizsgálata. A Nagy-Britanniába települők például különösen fiatalok: az adatfelvételkor átlagéletkoruk 33 év volt, kiköltözésük idején pedig mindössze 29 évesek voltak.

 

Ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer nyilvántartásának feldolgozott adatai alapján az is ismert, hogy a 15–34 éves korosztályt érinti a legerőteljesebben a kivándorlás (1. ábra). A YOUMIG projekt az ő igényeik, szükségleteik feltérképezésével foglalkozik majd.

 

1. ábra

Forrás: Demográfiai évkönyv 2015 (az OEP adatai alapján).

 

Fejlesztési lehetőségek

A YOUMIG projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismervén, hogy a vándorlás hatásai erősen megmutatkoznak a helyi szolgáltatások szintjén. A projekt fejlesztési céljai között szerepel a települések helyi szintű fejlesztési stratégiájának bővítése, különösképpen a fiatalok ki-, be- és visszavándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása érdekében. Az adminisztratív adatforrások minőségének javítása, a becslési eljárások és a helyi adatgyűjtésekkel kapcsolatos szakmai vita és tudásmegosztás az összes szereplő számára értékes ismereteket hozhat. A fejlesztésekre összpontosító projektcsomag a vándorlással kapcsolatos önkormányzati ügyintézés racionalizálására, a szervezeti struktúra az új feladatok mentén történő kiépítésére törekszik.

 

A projekt időtartama: 2017. január 1. – 2019. június 30.

 

YOUMIG országok

A projekt vezető partnere a KSH, mely a magas presztízsű szakmai konzorcium irányítását pályázat útján nyerte el. A projektben nyolc szakmai partner – a Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala; Bulgária Statisztikai Hivatala; az Informatikai és Statisztikai Hivatal (INFOSTAT), Szlovákia; a Bécsi Egyetem (UNIVIE), Ausztria; a Délkelet-Európa Kutatóintézet (IOS), Németország; a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Románia; a Társadalomtudományi Kutatóintézet, Szerbia, valamint a Szlovén Gazdaságkutató Intézet – vesz részt. A szakmai partnereken felül a YOUMIG-hoz a Népességkutató Szövetségi Intézet, Németország és Ausztria Statisztikai Hivatala, valamint a fejlesztések fő „terepéül” szolgáló önkormányzati szintről hét ország hét partnerönkormányzata társult. Magyarországon Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata látja el a partnerségből adódó feladatokat.

 

 

A projekt eredményei nyomon követhetőek a www.interreg-danube.eu/youmig oldalon.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu