Ugrás a tartalomhoz

EKOP - Jogszabályok magyarázata

Útmutatók, jogszabályok listája, jogszabályok közérthető magyarázata, közérthető magyarázat jogszabályokhoz

 

 • A 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról: a statisztikai tevékenység, statisztikai adatgyűjtés alapjogszabálya, meghatározza a statisztikai adatgyűjtések és kapcsolódó statisztikai tevékenységek szabályait.
  Rendelkezik a hivatalos statisztikai szolgálatról a Központi Statisztikai Hivatal jogállásáról, a statisztikai adatgyűjtésekre vonatkozó szabályokról, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról. Meghatározza a törvényi felhatalmazás alapján végrehajtandó népmozgalmi statisztikai adatgyűjtéseket.
  Adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.


 • A 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról: a törvényi rendelkezések részletszabályait tartalmazza.


 • Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK Rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/ EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről. A 223/2009/EK Rendelet (gyakorlatilag az Európai Unió statisztikai törvénye) a statisztikai tevékenységet az Európai unió szintjén szabályozza, meghatározva a közösségi statisztikai rendszert, annak szereplőit, valamint adatvédelemre vonatkozó szabályokat is tartalmaz.


 • A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről (OSAP): a rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. §-ának 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan
  Az OSAP felépítése, általános jellemzői: 2010. január 1-től teljesen új Korm. rendelet 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet rendeli el az OSAP-ot.
  Felépítése: kormányrendelet szövege, 1-15. mellékletek (a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtéseit és adatátvételeit, valamint az adatkörök megnevezését tartalmazzák), 16. melléklet (az adatgyűjtésekhez és adatátvételekhez kötődő Európai uniós jogi aktusokat tartalmazza).
  Általános jellemzői: az alaprendelet nem csak egy évre szól, évente módosul, mert a KSH és a hivatalos statisztikai szolgálat szervei minden évben felülvizsgálják az OSAP-ot. Hazai és nemzetközi elvárás az adtagyűjtések összevonása, az adatszolgáltatói tehercsökkentés érdekében, illetve kiváltásuk adminisztratív adatforrásokból, egyéb nyilvántartásokból.
  Az OSAP kormányrendelet módosításokkal egybeszerkesztett új mellékletekkel kerül elrendelésre, a jobb áttekinthetőség érdekében. Az adatgyűjtések és adatátvételek kérdőívei nem képezik a kormányrendelet részét, azokat az elrendelő szervek saját honlapjukon jelentetik meg.


 • Az Európai Statisztika gyakorlati kódexe (Code of Practice, Gyakorlati Kódex): az európai statisztikai rendszer intézményei (Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok, a statisztikai rendszerhez tartozó más intézmények) számára határoz meg 15 követendő elvet. Az elveket három terület köré csoportosítva a Gyakorlati Kódexet három fejezetre tagolták.

 

Az európai statisztika gyakorlati kódexének szerkezete

 

Intézményi környezet Statisztikai eljárások Statisztikai termékek
1. Szakmai függetlenség 7. Megalapozott módszertan 11. Relevancia
2. Felhatalmazás adatgyűjtésre 8. Megfelelő statisztikai eljárások 12. Pontosság és megbízhatóság
3. Megfelelő erőforrások 9. Az adatszolgáltatók terheinek csökkentése 13. Gyorsaság/időszerűség és pontosság
4. A minőség iránti elkötelezettség 10. Költséghatékonyság 14. Koherencia és összehasonlíthatóság
5. A statisztikai adatok bizalmas kezelése (adatvédelem) 15. Hozzáférhetőség és érthetőség
6. Pártatlanság és objektivitás