Ugrás a tartalomhoz

PIAAC – Módszertan

A PIAAC első ciklusában vizsgált készségterületek jellemzői

  Szövegértés Számolás Problémamegoldás információ-technológiai környezetben
Definíció Írott szövegek megértése, értékelése és használata, annak érdekében, hogy az egyén hatékonyan vegyen részt a társadalomban, elérje céljait, továbbá tudását és képességeit fejlessze.

A szövegértés több különböző készséget foglal magában az írott szövegek és mondatok megértésétől az összetett szövegek értelmezéséig, magyarázatáig és értékeléséig. Ugyanakkor nem tartozik ide a szövegalkotás készsége.

Az alacsony képességszintű felnőttek készségeiről nyújt információt az „olvasási elemek” modul, amely az alapvető írott szókincset, mondatok és rövid, egybefüggő szövegek értelmezését vizsgálja.
Matematikai információ megszerzésére, használatára, értelmezésére és kommunikálására, valamint a mindennapi élet matematikai jellegű problémáinak megoldására való készség.

A számolási készség magában foglalja egy helyzet kezelését vagy probléma megoldását valós szituációkban, a különböző módon megjelenő matematikai jellegű tartalmak, információk és fogalmak használata által.
Digitális technológia, kommunikációs eszközök és hálózatok használatának képessége információ megszerzése és értékelése, valamint a másokkal való kommunikáció és különböző gyakorlati feladatok ellátása céljából. A felmérés a személyes, munkahelyi és állampolgári ügyek céljából történő problémamegoldásra fókuszál, amelyek megfelelő célok és tervek meghatározását, valamint információ megszerzését és hasznosítását igénylik számítógépek és számítógépes hálózatok használata által.
Készségszintek 1-es szint alatt: 176 pontnál kevesebb 1-es szint alatt: 176 pontnál kevesebb 1-es szint alatt: 241 pontnál kevesebb
1-es szint: 176–225 pont 1-es szint: 176–225 pont 1-es szint: 241–290 pont
2-es szint: 226–275 pont 2-es szint: 226–275 pont 2-es szint: 291–340 pont
3-as szint: 276–325 pont 3-as szint: 276–325 pont 3-as szint: 341 pont, vagy annál több
4-es szint: 326–375 pont 4-es szint: 326–375 pont    
5-ös szint: 376 pont, vagy annál több 5-ös szint: 376 pont, vagy annál több    

Képességszintek – szövegértés és számolási képesség

Képességszint Pontok Szövegértés Számolási képesség
1-es szint alatt 176 pont alatt A feladatban a válaszadónak egyszerű szövegeket kell elolvasnia ismerős témákról, hogy egy konkrét információt megtaláljon. A szövegben alig van konkurens információ, és a keresett információ formailag azonos a kérdésben vagy utasításban szereplő információval. Elképzelhető, hogy a válaszadónak rövid folyószövegben kell megtalálnia valamilyen információt, de ekkor az információt úgy helyezik el, mintha nem lenne folyamatos a szöveg. Csak alapvető szókincsre van szükség, és a válaszadónak nem kell mondatok vagy bekezdések szerkezetét megértenie, vagy a szövegek egyéb jellemzőire támaszkodnia. Az 1-es szint alatti feladatok egyáltalán nem használják digitális szövegek jellegzetességeit. Ezen a szinten a válaszadóknak egyszerű műveleteket kell végezniük, mint pl. számolás, osztályozás, számolási alapműveletek végrehajtása egész számokkal vagy pénzösszeggel, vagy általános térbeli ábrázolásokat kell felismerniük ismerős kontextusokban, ahol a matematikai tartalom explicit, és nincs, vagy kevés a szöveg vagy más disztraktor.
1 176-tól kevesebb mint 226 pontig A legtöbb ilyen szintű feladatban a válaszadóknak aránylag rövid digitális vagy nyomtatott folyamatos, nem folyamatos, vagy vegyes szövegekben kell egyetlen információt megtalálniuk, amely megegyezik vagy azonos jelentésű a kérdésben vagy utasításban szereplő információval. Néhány, pl. nem folyamatos szöveget tartalmazó feladatban a válaszadónak esetleg személyes információkat kell beírnia valamely dokumentumba. Alig van, vagy nincs jelen konkurens információ. Bizonyos feladatokban több információt kell átpörgetni. Alapvető szókincs szükséges, valamint mondatok jelentésének felismerése és bekezdések elolvasása. A válaszadó alapvető matematikai műveleteket képes elvégezni ismerős és konkrét kontextusokban, ahol a matematikai tartalom explicit, kevés szöveggel és minimális disztraktorral. A feladatokban általában egylépéses, egyszerű számolási műveletekre, osztályozásra, számolási alapműveletekre, egyszerű százalékok megértésére (pl. 50 %), valamint egyszerű és mindennapi grafikai vagy térbeli ábrázolások elemeinek felismerésére van szükség.
2 226-tól kevesebb mint 276 pontig Ezen a szinten a szövegek médiuma digitális vagy nyomtatott, a szövegek lehetnek folyamatosak, nem folyamatosak vagy vegyesek. A válaszadónak meg kell feleltetnie egymással szöveget és információt, esetenként átfogalmazásra és alacsonyabb szintű következtetések levonására van szükség. Előfordulhatnak konkurens információk. Bizonyos feladatokban a válaszadónak
  • két vagy több információt kell bizonyos kritériumok szerint integrálnia,
  • a kérdésben szereplő információt kell összehasonlítania és összevetnie, vagy azzal kapcsolatban érvelni,
  • digitális szövegben kell navigálnia, hogy megtaláljon és azonosítson a dokumentum különböző részeiben található információkat.
Ezen a szinten a válaszadónak különféle hétköznapi kontextusokban megjelenő matematikai információkat és gondolatokat kell megtalálnia és használnia, ahol a matematikai tartalom megfelelően explicit vagy jól látható, aránylag kevés disztraktorral. A feladatokban két vagy több lépést vagy műveletet kell elvégezni, pl. számolási műveleteket egész számokkal vagy hétköznapi tizedesjegyekkel, százalékokkal vagy törtekkel; egyszerű mérést és térbeli ábrázolást; becslést; aránylag egyszerű adatok és statisztikák magyarázatát szövegek, táblázatok vagy grafikonok alapján.
3 276-tól kevesebb, mint 326 pontig A szövegek ezen a szinten gyakran tömények és hosszabbak, lehetnek folyamatosak, nem folyamatosak, vegyesek vagy több oldalasak. A szövegek szerkezetének és a retorikai szerkezetnek a megértése egyre lényegesebb a feladatok sikeres megoldásához, különösen fontos a kiigazodás összetett digitális szövegekben. A feladatokban a válaszadónak egy vagy több információt kell megtalálnia, értelmeznie vagy értékelnie, gyakran van szükség különféle szintű következtetések levonására. Sok feladatban nagyobb szövegrészek jelentését kell megérteni, vagy több műveleti lépésben lehet csak eljutni a válaszig, vagy megfogalmazni a választ. Sok feladatban a helyes válasz megadásához a válaszadónak figyelmen kívül kell hagynia irreleváns vagy oda nem illő tartalmakat. Gyakran van jelen konkurens információ, de nem feltűnőbb a helyes információnál. Ezen a szinten a feladatokban a válaszadóknak olyan, kevésbé explicit matematikai információkat kell megérteniük, amelyek nem feltétlenül ismerős kontextusokban szerepelnek, és megjelenítésük módja is bonyolultabb. A feladatok megoldása több lépésből áll, és szükség lehet problémamegoldó stratégiák és a megfelelő műveletek kiválasztására. A feladatokhoz szükség van számérzékre és térérzékre; matematikai összefüggések, mintázatok és szövegek vagy numerikus alakban kifejezett arányok felismerésére és alkalmazására; adatok és statisztikák értelmezésére és alapvető elemzésére szövegekben, táblázatokban és grafikonokon.
4 326-tól kevesebb mint 376 pontig Az ilyen szintű feladatokban a válaszadóknak gyakran több lépésből álló műveleteket kell végeznie, hogy összetett és hosszú folyamatos, nem folyamatos, vegyes vagy többféle típusú szövegekben található információkat egységesíteni, értelmezni vagy összesíteni tudjon. A feladatok sikeres megoldásához összetett következtetésre és háttértudás alkalmazására is szükség lehet. Több feladatban a szöveg egy vagy több specifikus, nem központi gondolatát kell megtalálni és megérteni ahhoz, hogy a válaszadó képes legyen értelmezni és megítélni kifinomult bizonyításokat vagy meggyőzésre irányuló szövegek összefüggéseit. Ezekben a feladatokban gyakran van jelen feltételes információ, amit a válaszadónak számításba kell vennie. Jelen van konkurens információ, amely gyakran látszólag ugyanolyan feltűnő, mint a helyes információ. Az ilyen szintű feladatokban a válaszadónak összetett, elvont vagy szokatlan kontextusokban megjelenő matematikai információk széles skáláját kell értenie. A feladatokban több lépésben kell dolgozni, és ki kell tudni választani a megfelelő problémamegoldási stratégiákat és műveleteket. A feladatokhoz elemzésre és összetettebb érvelésre van szükség mennyiségekkel és adatokkal, statisztikával és valószínűséggel, térbeli viszonyokkal, változással, arányokkal és képletekkel kapcsolatban. Ezekben a feladatokban esetenként érvelések megértésére vagy jól alátámasztott magyarázatok kifejezésére is szükség lehet a válaszoláshoz vagy a választáshoz.
5 376 pont vagy annál több Ezen a szinten a válaszadóknak összetett, bonyolult szövegekben kell információkat megkeresniük és összekapcsolniuk; hasonló és szembenálló gondolatokat vagy szempontokat kell egységbe foglalniuk, vagy tényalapú érveléseket kell értékelniük. A feladatok megoldásához esetenként elképzelések logikai és fogalmi modelljeit kell használni vagy értékelni. Gyakran van szükség bizonyítékforrások megbízhatóságának értékelésére és kulcsinformációk kiválasztására. A feladatokban gyakran van szükség arra, hogy a válaszadó tudatában legyen kifinomult retorikai fogásoknak, képes legyen magas szintű következtetéseket levonni, vagy valamilyen specifikus háttértudást alkalmazni. Ezekben a feladatokban a válaszadónak értenie kell bonyolult ábrázolásokat, elvont és formális matematikai vagy statisztikai gondolatokat, amelyek esetenként bonyolult szövegekben szerepelnek. Előfordulhat, hogy a válaszadónak jelentős fordítás vagy értelmezés útján kell különféle típusú matematikai információkat integrálnia; következtetéseket kell levonnia; matematikai érvelést vagy modelleket kell felállítania, vagy ilyenekkel kell dolgoznia; valamint megoldásokat vagy választásokat kell igazolnia, értékelnie vagy kritikusan mérlegelnie.

Képességszintek – problémamegoldás információtechnológiai környezetben

Képességszint Pontok Az egyes képességszinteken sikeresen megoldott feladatok fajtái
1-es szint alatt 241 pont alatt A feladatok jól körülírt problémákon alapulnak, egyetlen meghatározott feltétel teljesítéséhez csupán egy funkció használata szükséges egy általános felületen, kategorikus gondolkodás, következtetés vagy információk átalakítása nélkül. Kevés lépésre van szükség, és nem kell köztes célokat teljesíteni.
1 241-től kevesebb mint 291 pontig Ezen a szinten a feladatok jellemzően olyan, széles körben elérhető és ismerős technológiai eszközök használatát követelik meg, mint az e-mail-programok vagy az internetes böngészők. Az információk eléréséhez semennyi vagy csak kevés böngészésre van szükség, illetve semennyi vagy kevés parancs végrehajtása elég a probléma megoldásához. A probléma anélkül is megoldható, hogy a válaszadó felismerne és használna speciális eszközöket és funkciókat (pl. sorba rendezés). A feladatok kevés lépésből és a lehető legkevesebb műveletből állnak. A válaszadó a feladat megfogalmazásából könnyen következtethet a feladat céljára, a feladat megoldásakor meghatározott feltételek alkalmazására, illetve csak kevés ellenőrzésre van szükség (pl. a válaszadónak nem kell ellenőriznie, hogy a megfelelő műveletet alkalmazta-e, vagy közelebb került-e a megoldáshoz). A tartalmak és a műveletek felismerése egyszerű összehasonlítással megoldható. Csupán egyszerű következtetési formákra van szükség, mint például elemek kategóriákba sorolása, nem szükséges információkat összehasonlítani vagy összegezni.
2 291-től kevesebb mint 341 pontig Ezen a szinten a feladatok jellemzően megkövetelik általános és specifikusabb technológiai eszközök használatát. Előfordulhat például, hogy a válaszadónak valamilyen újszerű online űrlapot kell használnia. Szükség van oldalak és alkalmazások közötti böngészésre a probléma megoldásához. Eszközök (pl. sorba rendezés) használatával elősegíthető a problémamegoldás. A feladatok több lépésből és műveletből állhatnak. Előfordulhat, hogy a probléma célját a válaszadónak kell meghatároznia, ugyanakkor a teljesítendő feltételek egyértelműen világosak. Nagyobb szükség van ellenőrzésre. Előfordulhatnak váratlan eredmények vagy zsákutcák. A feladat során szükség lehet bizonyos elemek relevanciájának felmérésére a disztraktorok kiszűrése érdekében. Összegzésre és következtetések levonására bizonyos mértékig szükség lehet.
3 341 pont vagy annál több Ezen a szinten a feladatok jellemzően megkövetelik általános és specifikusabb technológiai eszközök használatát. Szükség van oldalak és alkalmazások közötti böngészésre a probléma megoldásához. Eszközök (pl. sorba rendezés) használata elengedhetetlen a probléma megoldásához. A feladatok több lépésből és műveletből állhatnak. Előfordulhat, hogy a probléma célját a válaszadónak kell meghatároznia, és a teljesítendő feltételek sem biztos, hogy egyértelműen világosak. Nagy szükség van ellenőrzésre. Váratlan eredmények vagy zsákutcák előfordulása valószínű. A feladat során szükség lehet bizonyos információk relevanciájának és hitelességének felmérésére a disztraktorok kiszűrése érdekében. Összegzésre és következtetések levonására nagymértékben szükség lehet.