Statisztikai Szemle - Szerzőinkhez

A Statisztikai Szemle, a KSH havonta megjelenő tudományos folyóirata szívesen fogad minden írást a legtágabban értelmezett alkalmazott statisztika tárgykörében. A hagyományok szerint folyóiratunk elsősorban gazdaság- és társadalomstatisztikai elemzéseket, módszertani és történeti tanulmányokat publikál, ugyanakkor nyitott minden olyan tudományterület előtt is, ahol statisztikai módszereket alkalmaznak. Különösen fontosnak tartjuk a statisztikai, ökonometriai modellezést, a matematikai statisztikai alkalmazásokat, a statisztikai informatikát és azokat a tudományterületeket, ahol a statisztika magas szintű alkalmazása jelenleg is folyik (biztosításstatisztika, piac- és közvélemény-kutatás, pszichológia, orvostudomány stb.), de művelőik az eddigiekben kevéssé kapcsolódtak be munkánkba. Örülnénk, ha ezen tudományterület szakemberei felismernék folyóiratunk átfogó statisztikai szemléletét, és más szakmai folyóiratok mellett bennünket is megkeresnének érdekesebb alkalmazásaikkal. Jóllehet tágan szeretnénk értelmezni a statisztikát, mégsem tudunk vállalni olyan, akár rendkívül magas színvonalú írásokat, amelyek nem kötődnek valamilyen szállal a statisztika alkalmazásaihoz. A statisztikai alkalmazásokat megalapozó matematikai elméletek kétségkívül részét képezik e tudományterületnek, de olyan speciális részt jelentenek, és olyan távol esnek folyóiratunk olvasóinak érdeklődésétől, hogy ezek publikálását csak az alkalmazásokhoz szorosan köthető kivételes esetekben támogatjuk.

 

A hagyományos papíralapú megjelenésű folyóirat mellett arra törekszünk, hogy elektronikus mellékletünk, mely jelenleg a www.ksh.hu/statszemle címen érhető el, egyre jobban segítse céljainkat. Honlapunk tartalma folyamatosan bővül. Archívumunk 1923-tól tartalmazza az egyes számok teljes anyagát (a legutolsó szám egy hónapos várakozással kerül ki teljes terjedelemben, addig a cikk összefoglalója olvasható). Az egyes cikkekhez kapcsolódóan a függelékek, illetve mellékletek is elérhetők. Az angol nyelvű részben a tartalomjegyzéken kívül a tanulmányok rövid összefoglalói és az angol nyelvű különszámok teljes terjedelemben olvashatók, letölthetők. Honlapunk fórumot teremt a szerzők, az olvasók és a szerkesztők kommunikációja számára. A továbbiakban a Statisztikai Szemlében publikálni kívánók számára adunk iránymutatást. Így kérjük szerzőinket, segítsék munkánkat azzal, hogy dolgozataikat az itt részletezett kéréseknek megfelelő formában nyújtsák be folyóiratunknak.

 

 1. A dolgozatok kívánatos átlagos terjedelme hozzávetőleg 1 szerzői ív (kb. 16 nyomott oldal, 40 000 leütés). Ennél lényegesen rövidebb írásokat is elfogadunk, de esetleg nem a Tanulmányok rovatban, hanem másutt (Műhely, illetve Fórum) jelentetjük meg azokat. Amennyiben a dolgozat az 1 ív terjedelmet jelentősen meghaladja, de mondanivalóját érdekesnek, fontosnak találjuk, az írást, két részletben közöljük.
 2. A kéziratokat elektronikus formában (mágneslemez vagy e-mail) és egy nyomtatott példányban kérjük benyújtani a következő címekre:

  Statisztikai Szemle Szerkesztősége, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.

  E-mail: statszemle@ksh.hu

  Az elektronikus változatot kérjük MS Word.doc vagy arra konvertálható formátumban megküldeni. A nyomtatott példányok formája tetszőleges, de a normál sortávolságot és a 12 pontos Times New Roman betűket preferáljuk.
 3. A benyújtott kéziratnak minden esetben tartalmaznia kell a szöveges rész és a szakirodalmi hivatkozások mellett:
  • egy rövid (10-15 sornál nem hosszabb) kivonatot magyar és angol nyelven, a cikk javasolt angol címét;
  • a szerző pontos nevét, adatait, amelyeket a megjelenéskor közölni kíván, valamint elérhetőségét (postacím, telefon, e-mail, fax);
  • a szerző nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott cikk önálló munka, ebben a formában másutt nem került publikálásra és nem tartalmaz szolgálati vagy államtitkot.
  Amennyiben a fentiek valamelyike hiányzik, a dolgozatot nem tudjuk beérkezettnek tekinteni, és így nem tudunk vele érdemben foglalkozni addig, ameddig a szerző a hiányokat nem pótolja.
 4. A kézirat benyújtásakor kérjük az alábbi formai követelmények betartását:
  • A szöveges részben előforduló képleteket lehetőleg MS egyenletszerkesztőben (Equation 3.0) készítsék el. Amennyiben a képletekre hivatkozni szeretnének, a megfelelő képletsor végén azt folyamatos számozással tegyék.
  • Az ábrák elkészítésénél kérjük, vegyék figyelembe, hogy a szerkesztés és a tördelés az ábrák megjelenésének bizonyos mértékű egységesítését, méretük módosítását igényelheti, ami szükségessé teszi azt, hogy az ábrákat szerkeszthető formában kapjuk meg. Amennyiben ez nem lehetséges, szükségünk van azokra az adatokra, amelyek alapján az ábrákat (újra) el tudjuk készíteni (készíttetni). Kérjük, ábráik megtervezésénél arra is legyenek tekintettel, hogy jelenleg és a belátható jövőben színes nyomásra nincs és nem is lesz lehetőségünk. Mindenesetre az ábrákkal kapcsolatban sok, előre nem látható nehézség merülhet fel, ezért az esetek jó részében szerkesztőink a felmerülő egyedi problémáikkal megkeresik a szerzőt. Kérjük, hogy közreműködésükkel segítsék munkájukat.
  • A táblázatok esetében kérjük, gondoljanak arra, hogy a nagyméretű táblázatok közlése nehézkes, áttekinthetetlenné teheti az anyagot, hiszen a táblázatokat esetenként kicsinyíteni vagy törni kell. Ezért, ha a mondanivaló ezt megengedi, kerüljék a túlságosan nagyméretű táblázatokat. Arra azonban van lehetőség, hogy háttér-információként, mellékletben az interneten hozzáférhetővé tegyük ezeket.
  • A szakirodalmi hivatkozás a szerző nevével és a megjelenés évszámával történik, azonos évben kiadott több publikáció esetén a,b,c, kiegészítéssel. Amennyiben a hivatkozásnak nincs szerzője (például intézeti, hivatali kiadvány), akkor azt kiadóval és évszámmal azonosítsuk. Az internetes hivatkozásokat teljes részletezettséggel, és lehetőség szerint az elérés (vagy a keletkezés) dátumával együtt kérjük megadni. Példa: Éltető-Frigyes [1968], Theil [1971], Fellegi [2001a], KSH [2001] vagy Fay [1998]. Ezt a rendszert folytatva a dolgozat végén a szakirodalmi hivatkozások jegyzékét a következő standard formában kérjük összeállítani:

        Folyóiratok esetén: Név [évszám]: Cím. Folyóirat. évfolyam. szám. oldalszám.

        Könyv esetén: Név [évszám]: Cím. Kiadó. Kiadás helye.

        Internetes hivatkozás esetén: Név [évszám]: Cím. Honlap-azonosító.

   Éltető, Ö. - Frigyes, E. [1968]: New Income Inequality Measures as Efficient Tools for Causal Analysis and Planning. Econometrica. 36. évf. 2. sz. 383-396. old.

   Fay, R. E. [1998]: VPLX Software. Variance Estimation for Complex Surveys. http://www.cenzus.gov. Május 25.

   Fellegi, I. P. [2001a]: Comment. Journal of Official Statistics. 17. évf. 1. sz. 151-155. old.

   Theil, H. [2001]: Principles of econometrics. Wiley and Sons, Inc. New York.

   KSH [2001]: Statisztikai Évkönyv 2000. Budapest.
  • a szöveghez írt jegyzeteket kérjük lábjegyzet formájában, ne pedig a szöveges rész végén külön tömbben mellékeljék. A tanulmány tervezésekor kérjük, gondoljanak arra is, hogy a túlzottan sok lábjegyzet megtöri a főszöveg gondolatmenetét, ennél fogva áttekinthetetlenné, nehezen érthetővé teszi;
  • a nagyobb lélegzetű magyarázatokat, kiegészítéseket, módszertani utalásokat, az anyag megértéséhez szükséges részletes definíciókat stb. függelék formájában lehet közölni, de akárcsak a lábjegyzetek esetében, ezúttal is felhívjuk a szerzők figyelmét arra, hogy a mondanivaló jobb átadása, az olvasók hatékonyabb tájékoztatása érdekében lehetőleg kerüljék azt, hogy a fontos információk jó része függelékbe kerüljön.

 

Szerzőink 2-2 tiszteletpéldányt kapnak abból a számból, amelyikben munkájuk megjelent, emellett elektronikus mellékletként megkapják saját cikkük gépi anyagát pdf formátumú fájlban. Indokolt esetben, egyedi megkeresés alapján a szerzőknek a megfelelő számokból néhány többletpéldányt is próbálunk biztosítani.

Kérjük szerzőinket, hogy tervezett publikációikkal kapcsolatos bármilyen kérdésükkel keressenek meg bennünket a megadott címeken vagy a következő telefonszámon: 345-6546.

A Statisztikai Szemle Szerkesztősége